Main content

Alert message

 


พันเอกศาสตรา พรมทะ
ผู้อำนวยการกองการขนส่ง

 

 

พันเอกเทพทอง อินทรทัต
รองผู้อำนวยการกองการขนส่ง

 

 

 

 


มีหน้าที่เสนอแนะ วางแผน ดำเนินการที่เกี่ยวกับการเก็บรักษา แจกจ่าย การ ควบคุม การจำหน่าย ยานพาหนะ รวมทั้งชิ้นส่วนอะไหล่ อุปกรณ์และเครื่องมือซ่อมบำรุง ตลอดจนงานสายวิทยาการที่รับผิดชอบ การซ่อมบำรุงยานพาหนะของ กองบัญชาการ กองทัพไทย ที่มิได้อยู่ในความรับผิดชอบและหน้าที่ของส่วนราชการนั้น จัดบริการขนส่ง สนับสนุนงานของส่วนราชการต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย การคัดเลือก การฝึก การ สอบความรู้ ความสามารถของพลขับรถ เพื่อออกใบอนุญาตพิเศษส าหรับขับรถยนต์ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย