Main content

Alert message

การพัฒนาระบบราชการ
กรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

 

 

          

รายงานผลการปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน  (OIT4)

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  (OIT06)

Q&A (OIT8)

Social Network (OIT9)

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้งบประมาณความต้องการงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (OIT 010)

รายงานการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการติดตามตัวชี้วัดมิติที่ ๑ - ๔ ของ ยบ.ทหาร (รอบ ๙ เดือน)(OIT011)

แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ยบ.ทหาร (OIT12)
  - แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ยบ.ทหาร ครั้งที่ 1
  - แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ยบ.ทหาร ครั้งที่ 2
  - ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย

แบบจัดทำคำขอ/แผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (OIT014)

แบบจัดทำคำขอ/แผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (OIT014) (2)

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 (OIT015)

ประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (OIT016)

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ (OIT017)

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (OIT018)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (OIT019)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี (OIT020)

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (OIT021)

การจัดหาบุคคล (OIT022)

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล(OIT23)

สรุปรายงานผลการประเมินการคปฏิบัติราชการกำลังพลของส่วนราชการใน บก.ทท. (OIT024)

แต่งตั้งคณะทำงานรับเรื่องการทุจริต และมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของ ยบ.ทหาร (OIT25)

หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (OIT026)

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (OIT29)

การประกาศเจตจำนงสุจริตฝนการบริหารงาน (OIT30)

กิจกรรมสบำเพ็ญสาธารณประโยชน์(OIT31)

การจัดทำรายงานการควบคุมภายในของ ยบ.ทหาร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (OIT32)

การดำเนินการด้านความโปร่งใส (OIT33)

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร(OIT34)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี (OIT35)

แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓(OIT36)

รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริตของ บก.ทท.  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (OIT37)

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของ ยบ.ทหาร (OIT38)

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม (OIT39)

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (OIT040)

ผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ(OIT41)

มาตรการป้องกันการรับสินบน (OIT42)

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (OIT43)

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของ ยบ.ทหาร(OIT44)