Main content

Alert message

การพัฒนาระบบราชการ
กรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

 

 

                วิสัยทัศน์กองบัญชาการกองทัพไทย
"เป็นองค์กรนำที่ทันสมัยในการอำนวยการร่วมด้านการป้องกันประเทศ และการปฏิบัติการทางทหาร เพื่อความมั่นคง เป็นที่เชื่อมั่นของรัฐบาล ประชาชน และเป็นที่ยอมรับของมิตรประเทศ"

 

วิสัยทัศน์กรมยุทธบริการทหาร
เป็นองค์กรที่ทันสมัยด้านยุทธบริการของกองบัญชาการกองทัพไทย

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของ ยบ.ทหาร (พ.ศ.2561 - 2564)

 แผนปฏิบัติราชการ ของ ยบ.ทหาร ประจำปี พ.ศ.2562

กพร.ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๑

กพร.ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๒

(OIT011)ผลการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการตามตัวชี้วัด มิติที่ 1 - 4 รอบ 6 เดือน

(OIT012)รายงานผลการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการใน บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

(OIT014)แบบจัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

(OIT015)รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 6 เดือน

(OIT015)รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ ๖เดือน

(OIT015)สรุปผลการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของ ยบ.ทหาร ครั้งที่ ๔/๖๒

(OIT016)รายงานผลการใช้จ่ายงบประจำปี2561

(OIT020)รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

(OIT021)นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

(OIT022)แบบรายงานฝึกวินัยทางทหาร พร้อมภาพการฝึกประจำเดือน มี.ค.๖๒

(OIT023)ระเบียบ บก.ทท. ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติราชการกำลังพล บก.ทท. พ.ศ.๒๕๕๙

(OIT024)สรุปรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการกำลังพลของส่วนราชการใน บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ วงรอบที่ ๒/๖๒

(OIT025)แต่งตั้งคณะทำงานรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต และมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของ ยบ.ทหาร

(OIT027)สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

(OIT027)รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองในมิติที่ ๓

(OIT028)คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข

(OIT029)เชิญผู้แทนหน่วยเข้าร่วมประชุมการดำเนินการพิธีถวายผ้าพระกฐิน

(OIT029)แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน บก.ทท. ประจำปี ๒๕๖๒

(OIT030)การประกาศเจตนาจำนงสุจริตในการบริหาร

(OIT031)รายงานผลการฝึกระวังป้องกันที่ตั้ง ยบ.ทหาร และส่วนราชการในพื้นที่วงศ์สว่าง ประจำปี ๒๕๖๒

(OIT032) การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

(OIT033) สรุปผลการอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพกำลังพลด้านการเงิน

(OIT034)รายงานผลการสัมมนาของ กจห.ยบ.ทหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

(OIT035)แผนป้องกันทุจริตของ ยบ.ทหาร

(OIT036)รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

(OIT036)รายงานผลการดำเนินการส่งเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานของ ยบ.ทหาร ประจำปี ๒๕๖๑

(OIT037)รายงานผลการดำเนินการส่งเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต

(OIT038)แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ ยบ.ทหาร

(OIT039)การแบ่งมอบหน้าที่พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน บก.ทท. ประจำปี ๒๕๖๒

(OIT039)เอกสารประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

(OIT041)คู่มือกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนแจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

(OIT040,042,043)กำหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง,มาตรการป้องกันการรับสินบน,มาตรการป้องกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

(OIT044)มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจของ ยบ.ทหาร

รายงานผลการประเมินร้อยละความพึงพอใจของกำลังผล บก.ทท. ที่ใช้บริการห้องอาหาร บก.ทท. (แจ้งวัฒนะ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ (พ.ค.๖๒)