Main content

Alert message

พลโท ธนินทร์  พู่ทองคำ เจ้ากรมยุทธบริการทหาร เป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง การส่งกำลังบำรุงและการบริการของ กรมยุทธบริการทหาร ซึ่งกำหนดจัด ณ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทยเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ พ.ย.๖๔ เพื่อเพิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการส่งกำลังบำรุงของ กรมยุทธบริการทหาร