Main content

Alert message

พลตรีกฤษฎา วราทร รองเจ้ากรมยุทธบริการทหาร เป็นผู้แทนฯมอบยาสามัญประจำบ้านพร้อมหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ และ ATK ตรวจเชื้อ Covid-19 ให้กับชมรมนายทหารอาวุโส กองบัญชาการกองทัพไทย โดยมี พลอากาศเอก ชาญชัย  ชาญชิดชิงชัย ประธานชมรมฯ รับมอบ ณ ชมรมนายทหารอาวุโส กองบัญชาการกองทัพไทย