Main content

Alert message

พลโท ชนินทร์  พู่ทองคำ เจ้ากรมยุทธบริการทหาร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำคำรับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของกรมยุทธบริการทหาร
ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ กรมยุทธบริการทหาร