Main content

Alert message

พลโท ธนินทร์ พู่ทองคำ เจ้ากรมยุทธบริการทหาร ต้อนรับ พลเรือเอก เกริกไชย วจนาภรณ์ และคณะตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามเร่งรัดการดำเนินงาน/โครงการ ของ บก.ทท.ประจำปี ๒๕๖๕ และมอบแนวทางการปฏิบัติ ณ กรมยุทธบริการทหาร เมื่อ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕