Main content

Alert message

เจ้ากรมยุทธบริการทหาร  นำชุดตรวจการปฏิบัติราชการ สจร.ทหาร ตรวจคลัง คลัง สป.๕   สถานีบริการน้ำมัน และ การซ่อมบำรุงยานพาหนะ

เจ้ากรมยุทธบริการทหาร เป็นประธานมอบทุนการศึกษา กองบัญชาการกองทัพไทย ให้กับบุตรข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ณ แหล่งชุมนุมกรมยุทธบริการทหาร

เจ้ากรมยุทธบริการทหารด้อนรับ จเรทหาร และคณะตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการกรมยุทธบริการทหาร

เจ้ากรมยุทธบริการทหาร กำกับดูแลการพักอาศัยและการบริหารจัดการพื้นที่ อาคารสวัสดิการ (ประชาชื่น)

เจ้ากรมยุทธบริการทหาร เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศนายและแสดงความยินดีกับนายทหารชั้นสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

เจ้ากรมยุทธบริการทหาร ต้อนรับ พลเรือเอก เกริกไชย วจนาภรณ์ และคณะตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามเร่งรัดการดำเนินงาน/โครงการ ของ บก.ทท.