ทำเนียบเจ้ากรมยุทธบริการทหาร
พล.ท.สมโภชน์   สุนทรมณี
เข้ารับตำแหน่งเมื่อ ๑ เม.ย.๓๔ - ๓๐ ก.ย.๓๕
พล.ท.บุญเลิศ  พลจันทร
เข้ารับตำแหน่งเมื่อ ๑ ต.ค.๓๕ - ๓๐ ก.ย.๓๖
พล.ท.ทศพร   ทรงสุวรรณ
เข้ารับตำแหน่งเมื่อ ๑ ต.ค.๓๖ - ๓๐ ก.ย.๓๗
พล.ท.สัมพันธ์   บุญญานันต์
เข้ารับตำแหน่งเมื่อ ๑ ต.ค.๓๗ - ๓๐ ก.ย.๓๘
พล.ท.สุนทร   ฉายเหมือนวงศ์
เข้ารับตำแหน่งเมื่อ ๑ ต.ค.๓๘ - ๓๐ ก.ย.๓๙
พล.ท.องอาจ   ชัมพูนทะ
เข้ารับตำแหน่งเมื่อ ๑ ต.ค.๓๙ - ๓๐ ก.ย.๔๐
พล.ท.ทองแท่ง   เถระพัฒน์
เข้ารับตำแหน่งเมื่อ ๑ ต.ค.๔๐ - ๓๐ ก.ย.๔๒
พล.ท.ดนัย   ยุวบูรณ์
เข้ารับตำแหน่งเมื่อ ๑ ต.ค.๔๒ - ๓๐ ก.ย.๔๔
พล.ท.วัฒนะ   กาญจนะวสิต
เข้ารับตำแหน่งเมื่อ ๑ ต.ค.๔๔ - ๓๑ มี.ค.๔๗
พล.ท.ชวิน    เปล่งวิทยา
เข้ารับตำแหน่งเมื่อ ๑ เม.ย.๔๗ - ๓๐ ก.ย.๔๗
พล.ท.เถลิงพันธุ์   เชี่ยวเวช
เข้ารับตำแหน่งเมื่อ ๑ ต.ค.๔๗ - ๒๗เม.ย.๔๙
พล.ท.สมหมาย   เกาฏีระ
เข้ารับตำแหน่งเมื่อ ๒๘ เม.ย.๔๙ - ๓๐ ก.ย.๕๑
พล.อ.ท.พิทยา พล.ท.อุดม
พล.อ.ท.พิทยา   แสงแผ้ว
เข้ารับตำแหน่งเมื่อ ๑ ต.ค.๕๑ – ๓๑ มี.ค.๕๓
พล.ท.อุดม พูลสวัสดิ์
เข้ารับตำแหน่งเมื่อ ๑ เม.ย.๕๓ – ๓๐ ก.ย.๕๔
พล.ท.ชำนิ
พล.ท.ชำนิ รักเรือง
เข้ารับตำแหน่งเมื่อ ๑ ต.ค.๕๔ –
๓๐ ก.ย.๕๖
พล.ท.พรเทพ พิริยะโยธิน
เข้ารับตำแหน่งเมื่อ ๑ ต.ค.๕๖ –
๓๑ มี.ค.๕๘

พล.ท.จำนงค์ จันพร
เข้ารับตำแหน่งเมื่อ ๑ เม.ย.๕๘ –
๓๑ มี.ค.๕๙
พล.ท.สมบูรณ์ แก้วอยู่
เข้ารับตำแหน่งเมื่อ ๑ เม.ย.๕๙ –
๓๐ ก.ย.๕๙

พล.ท.ชนินทร์ โตเลี้ยง
เข้ารับตำแหน่งเมื่อ ๑ ต.ค.๕๙ - ๓๐ ก.ย.๖๐

พล.ท.สมควร ทองนาค
เข้ารับตำแหน่งเมื่อ ๑ ต.ค.๖๐ - ๓๐ ก.ย.๖๑

 
พล.ท.นพดล สุขทับศรี
เข้ารับตำแหน่งเมื่อ ๑ ต.ค.๖๑ - ปัจจุบัน