Main content

Alert message

นาวาเอกหญิง ณัฐสุดา กรดจำรูญ
หัวหน้ากองการเงิน

 มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกเงิน การรับ จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน บัญชี และหลักฐานประกอบบัญชี ตลอดจนหลักฐานอื่น ๆ ในความรับผิดชอบให้เป็นไปตามระเบียบ แบบแผนของทางราชการ