Main content

Alert message

การพัฒนาระบบราชการ
กรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

 

 

                วิสัยทัศน์กองบัญชาการกองทัพไทย
"เป็นองค์กรนำที่ทันสมัยในการอำนวยการร่วมด้านการป้องกันประเทศ และการปฏิบัติการทางทหาร เพื่อความมั่นคง เป็นที่เชื่อมั่นของรัฐบาล ประชาชน และเป็นที่ยอมรับของมิตรประเทศ"

 

วิสัยทัศน์กรมยุทธบริการทหาร
เป็นองค์กรที่ทันสมัยด้านยุทธบริการของกองบัญชาการกองทัพไทย

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของ ยบ.ทหาร (พ.ศ.2561 - 2564)

แผนปฏิบัติราชการ ของ ยบ.ทหาร ประจำปี พ.ศ.2561

กพร.ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๑


รายงานผลการติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ ยบ.ทหาร ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๑ (รอบ ๖ เดือน)    

รายงานผลการติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ ยบ.ทหาร ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๑ (รอบ ๙ เดือน)

รายงานผลการติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ ยบ.ทหาร ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๑ (รอบ ๑๒ เดือน)

การเผยแพร่การประเมินผลการปฏิบัติราชการ