Main content

Alert message

 

มีหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็น วางแผน  อำนวยการ ประสานงาน และดำเนินการสนับสนุนการส่งกำลังบำรุงและการบริการ ในด้านการพลาธิการ การขนส่ง กิจการแพทย์ รวมทั้งงานสายวิทยาการของ  กรมยุทธบริการทหาร เพื่อสนับสนุน  การปฏิบัติงานของส่วนราชการกองบัญชาการกองทัพไทย มีเจ้ากรมยุทธบริการทหาร  เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ