Main content

Alert message

การพัฒนาระบบราชการ
กรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

 

 

          

 

กพร.ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๓

โครงสร้างหน่วย (OIT1)

ข้อมูลผู้บริหาร (OIT2)

ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน(OIT5)

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง(OIT6)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (OIT7)

Social Network (OIT9)

แผนดำเนินงานประจำปี(OIT10)

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ6เดือน(OIT11)

ขอส่งรายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ประจำเดือน ก.ย.๖๒ (OIT12)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี(OIT14)

ขอส่งรายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประจำเดือน มี.ค.๖๓ (OIT15)

รายงานการเงินประจำปี ๒๕๖๒ (OIT16)

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ (OIT17)

ประกาศเชิญชวนจัดซื้อจัดจ้างกรมยุทธบริการทหาร (OIT18)

ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (OIT19)

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (OIT20)

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล(OIT21)

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล(OIT23)

สรุปรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการกำลังพลของส่วนราชการใน บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ วงรอบที่ ๒/๖๒ (OIT24)

แต่งตั้งคณะทำงานรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต และมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของ ยบ.ทหาร (OIT25)

บัญชีสรุปผลการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริต ของ ยบ.ทหาร  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๖๒ - มี.ค.๖๓) (OIT27)

บัญชีสรุปผลการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริต ของ ยบ.ทหาร  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน (เม.ย.๖๓ - ก.ย.๖๓) (OIT27)

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (OIT29)

การประกาศเจตจำนงสุจริตฝนการบริหารงาน (OIT30)

กิจกรรมสบำเพ็ญสาธารณประโยชน์(OIT31)

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร(OIT34)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี (OIT35)

แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓(OIT36)

รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริตของ บก.ทท.  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (OIT37)

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของ ยบ.ทหาร (OIT38)

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม(OIT39)

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง(OIT40)

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (OIT41)

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม(OIT42-43)

คู่มือการดำเนินการเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม(OIT43)

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของ ยบ.ทหาร(OIT44)

รายงานลักษณะสำคัญองค์กร กรมยุทธบริการทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓