Main content

Alert message


นาวาเอก เขมชาต พิทักษ์ธรรม
ผู้อำนวยการกองซ่อมบำรุง

 

 

พันเอกณัฐพัชร์ สายจันทร์ดี
รองผู้อำนวยการกองซ่อมบำรุง

 

 

 

 

 

 

มีหน้าที่เสนอแนะ วางแผน ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทางเทคนิค เฉพาะเรื่อง การซ่อมบำรุง ปฏิบัติการซ่อมบำรุงยานพาหนะของกองบัญชาการกองทัพไทย ที่มิได้อยู่ใน ความรับผิดชอบ และหน้าที่ของส่วนราชการนั้น เสนอแนะในทางเทคนิคเกี่ยวกับการซ่อม บำรุงสายขนส่ง (เว้นอากาศยาน) ควบคุมการซ่อมบำรุงยานพาหนะของกองบัญชาการ กองทัพไทย ในทางบัญชี และจัดทำประวัติการซ่อมบำรุงยานพาหนะ รับผิดชอบของ กองบัญชาการกองทัพไทย