Main content

Alert message

แพทย์
พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม
พรบ.วิชาชีพทันตกรรม
พรบ.เภสัชกรรม
พรบ.วิชาชีพพยาบาลและการผดุงครรภ์
พรบ.สถานพยาบาล (ฉบับที่ ๔)
พรบ. วิชาชีพเทคนิคการแพทย์
พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525
ทันตกรรม
เภสัชกรรม
พยาบาล
เทคนิคการแพทย์

 

พลาธิการ
ระเบียบการจ่ายเครื่องแต่งกายและอัตราสิ่งอุปกรณ์
พระราชบัญญติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจ้าง
ระเบียบจำหน่าย ๒๕๖๑

 

ขนส่ง
พรบ.จราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๒)
ข้อบังคับทหารว่าด้วยการใช้รถยนต์ทหาร
ข้อบังคับทหารว่าด้วยการใช้รถยนตร์ทหาร ปี ๒๕๕๔
พ.ร.บ.จราจรทางบก ๒๕๖๒
พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
พรบ.จราจรทางบก
พระราชบัญญัติรถยนต์ทหาร ๒๔๗๖
ระงับใช้ระเบียบ ๒๕๖๑
ระเบียบ บก.ทท. ว่าด้วยการควบคุมและการใช้รถ
ระเบียบ กห. ว่าด้วยรถราชการทหาร พ.ศ.๒๕๒๕
ระเบียบสำนักนายกว่าด้วยรถราชการ