รายการเอกสาร ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฝ่ายสนับสนุน ศูนย์บัญชาการทางทหาร วงเงิน วันที่ประกาศ
1 ขอความเห็นชอบแผนการจัดชื้อจัดจ้างต่อเนื่อง ของ ฝสน.ศบท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564... ๑,๙๖๕,๑๒o ๑๔ ก.ย. ๖๓
2 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ให้กับ นขต.ศบท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564... ๙oo,ooo ๑๔ ก.ย. ๖๓
3 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร บก.ทท. ชั้น 1-6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564... ๑,๙๖๕,๑๒o ๒๘ พ.ค. ๖๔
4 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างเรื่อง ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงให้กับ ศบท. ประจำปีงบประมาณ 2565... ๙,๗๘๔,o๒o ๒o ต.ค. ๖๔
5 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างเรื่อง ซื้อวัสดุคงคลัง ศบท. ประจำปีงบประมาณ 2565... ๑,๕oo,ooo ๒o ต.ค. ๖๔
6 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างเรื่อง ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่นศบท. ประจำปีงบประมาณ 2565... ๒,๖๗๖,๔๘o ๒o ต.ค. ๖๔