รายการเอกสาร ใบสั่งเช่า


ใบสั่งเช่า

ลำดับ ใบสั่งเช่า วงเงิน เลขที่ใบสั่งเช่า
1 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ศทช.ศบท. ๒๔,๙๙๗.๓๒ ศบท.บช.๑/๖๓
2 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร นขต.ศบท. ๔๔๗,๑๒o ศบท.บช.๒/๖๓