รายการเอกสาร ประกาศราคากลาง


ประกาศราคากลาง

ลำดับ ประกาศราคากลาง กรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย วงเงิน วันที่ประกาศ
1 งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่ อาคาร บก.ทท. ชั้น ๑ - ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔... ๑,๖๙๒,ooo.oo ๒๓ ก.ย. ๖๓
2 ประกาศราคากลาง งานจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ให้กับ บก.ศบท. จำนวน ๒ รายการ... ๗,๗๕๙,๗๔๐.๐๐ ๒๖ มี.ค. ๖๔
3 ประกาศราคากลาง งานจัดซื้ออาหารสำหรับสุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิดที่ปฏิบัติงานให้หน่วย ให้กับ ศทช.ศบท. ประจ... ๘๖๒,๙๒๐.๐๐ ๒๒ มี.ค. ๖๔
4 ประกาศราคากลาง งานจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ให้กับ ศทช.ศบท. จำนวน ๖ รายการ... ๒,๐๘๔,๘๘๐ ๒๖ มี.ค. ๖๔
5 ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุคงคลัง ให้กับ สคล.ศสน.ศบท. จำนวน 35 รายการ ประจำปี 2564... ๑,๔๙๕,๓๒o ๒๘ พ.ค. ๖๔
6 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ให้กับ สคล.ศสน.ศบท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน 24 รายการ... ๖๗o,๑๖o .oo ๓๑ พ.ค. ๖๔
7 งานจ้างเหมาบริการรักษาทำความสะอาดพื้นที่ อาคารกองบัญชาการกองทัพไทย ชั้น ๑ - ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕... ๑,๙๖๕,๑๒๐.๐๐ ๒๔ ก.ย. ๖๔
8 ประกาศราคากลางงานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ให้กับ ศทช.ศบท.... ๒,๖๗๖,๔๘๐.๐๐ ๒๓ ธ.ค. ๖๔
9 ประกาศราคากลางงานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ให้กับ บก.ศบท.... ๙,๗๘๔,๐๒๐.๐๐ ๒๔ ธ.ค. ๖๔
10 ประกาศราคากลางงานจัดซื้อวัสดุคงคลัง ศบท.... ๑,๒๑๖,๖๕๐ ๑๗ พ.ค. ๖๕