รายการเอกสาร สรุปผลประจำเดือน


สรุปผลประจำเดือน

ลำดับ สรุปผลประจำเดือน กรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เดือน วันที่ประกาศ
1 การจัดซื้อจัดจ้างของ ศสน.ศบท. สรุปผลประจำเดือน ต.ค.62... 10/62 ๒๙ ต.ค. ๖๓
2 การจัดซื้อจัดจ้าง ของ ศสน.ศบท. สรุปผลประจำเดือน พ.ย.62... 11/62 ๒๙ ต.ค. ๖๓
3 การจัดซื้อจัดจ้างของ ศสน.ศบท. สรุปผลประจำเดือน ธ.ค.62... 12/62 ๒๙ ต.ค. ๖๓
4 การจัดซื้อจัดจ้างของ ศสน.ศบท. สรุปผลประจำเดือน ม.ค.63... 01/63 ๒๙ ต.ค. ๖๓
5 การจัดซื้อจัดจ้างของ ศสน.ศบท. สรุปผลประจำเดือน ก.พ.63... 02/63 ๒ พ.ย. ๖๓
6 การจัดซื้อจัดจ้างของ ศสน.ศบท. สรุปผลประจำเดือน มี.ค.63... 03/63 ๒๙ ต.ค. ๖๓
7 การจัดซื้อจัดจ้างของ ศสน.ศบท. สรุปผลประจำเดือน เม.ย.63... 04/63 ๒๙ ต.ค. ๖๓
8 การจัดซื้อจัดจ้างของ ศสน.ศบท. สรุปผลประจำเดือน พ.ค.63... 05/63 ๒๙ ต.ค. ๖๓
9 การจัดซื้อจัดจ้าง ของ ศสน.ศบท. สรุปผลประจำเดือน มิ.ย.63... 06/63 ๒ พ.ย. ๖๓
10 การจัดซื้อจัดจ้าง ของ ศสน.ศบท. สรุปผลประจำเดือน ก.ค.63... 07/63 ๒ พ.ย. ๖๓
11 การจัดซื้อจัดจ้าง ของ ศสน.ศบท. สรุปผลประจำเดือน ส.ค.63... 08/63 ๒ พ.ย. ๖๓
12 การจัดซื้อจัดจ้าง ของ ศสน.ศบท. สรุปผลประจำเดือน ก.ย.63... 09/63 ๒ พ.ย. ๖๓
13 การจัดซื้อจัดจ้าง ของ ศสน.ศบท. สรุปผลประจำเดือน พ.ย.63 ประจำปีงบประมาณ 64... พ.ย. 63 ๒๑ ธ.ค. ๖๓
14 การจัดซื้อจัดจ้าง ของ ศสน.ศบท. สรุปผลประจำเดือน ธ.ค.63 ประจำปีงบประมาณ 64... ธ.ค. 63 ๒๑ ธ.ค. ๖๓
15 การจัดซื้อจัดจ้าง ของ ศสน.ศบท. สรุปผลประจำเดือน ม.ค.64 ประจำปีงบประมาณ 64... ม.ค.64 ๒๘ พ.ค. ๖๔
16 การจัดซื้อจัดจ้าง ของ ศสน.ศบท. สรุปผลประจำเดือน มี.ค.64 ประจำปีงบประมาณ 64... มี.ค.64 ๒๘ พ.ค. ๖๔
17 การจัดซื้อจัดจ้าง ของ ศสน.ศบท. สรุปผลประจำเดือน เม.ย.64 ประจำปีงบประมาณ 64... เม.ย.64 ๒๘ พ.ค. ๖๔
18 การจัดซื้อจัดจ้าง ของ ศสน.ศบท. สรุปผลประจำเดือน พ.ค.64 ประจำปีงบประมาณ 64... พ.ค.64 ๒๘ พ.ค. ๖๔
19 การจัดซื้อจัดจ้าง ของ ศสน.ศบท. สรุปผลประจำเดือน มิ.ย.64 ประจำปีงบประมาณ 64... มิ.ย.64 ๒๖ ก.ค. ๖๔
20 การจัดซื้อจัดจ้าง ของ ศสน.ศบท. สรุปผลประจำเดือน ก.ค.64 ประจำปีงบประมาณ 64... ก.ค.64 ๔ พ.ย. ๖๔
21 การจัดซื้อจัดจ้าง ของ ศสน.ศบท. สรุปผลประจำเดือน ส.ค.64 ประจำปีงบประมาณ 64... ส.ค.64 ๔ พ.ย. ๖๔
22 การจัดซื้อจัดจ้าง ของ ศสน.ศบท. สรุปผลประจำเดือน ก.ย.64 ประจำปีงบประมาณ 64... ก.ย.64 ๔ พ.ย. ๖๔
23 การจัดซื้อจัดจ้าง ของ ศสน.ศบท. สรุปผลประจำเดือน ธ.ค.64 ประจำปีงบประมาณ 65... ธ.ค.64 ๑๔ ม.ค. ๖๕
24 การจัดซื้อจัดจ้าง ของ ศสน.ศบท. สรุปผลประจำเดือน ม.ค.65 ประจำปีงบประมาณ 65... ม.ค.65 ๓o มี.ค. ๖๕
25 การจัดซื้อจัดจ้าง ของ ศสน.ศบท. สรุปผลประจำเดือน ก.พ.65 ประจำปีงบประมาณ 65... ก.พ.65 ๓o มี.ค. ๖๕
26 การจัดซื้อจัดจ้าง ของ ศสน.ศบท. สรุปผลประจำเดือน มี.ค.65 ประจำปีงบประมาณ 65... มี.ค.65 ๓o มี.ค. ๖๕