รายการเอกสาร ประกาศผลผู้ชนะ


ประกาศผลผู้ชนะ

ลำดับ ประกาศผลผู้ชนะ กรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ผู้ชนะการเสนอราคา เป็นเงิน วันที่ประกาศ
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓... ร้านอาทรพาณิชย์ ๑๑๘,๓๘๘.- ๑๘ ส.ค.๖๓
2 จ้างทำธง ผบ.ทสส. และธง บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓... บจก. โคลฟเวอร์ 360 ๒o๔,๗๙๘.- ๗ ส.ค.๖๓
3 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า และประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓... ร้านสินสยาม ๙๗,๔๑o.- ๑๘ ส.ค.๖๓
4 จ้างผลิตถ้วยกาแฟพร้อมจานรองแก้ว และจานหวาน พิมพ์ตราสัญลักษณ์ บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓... บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน) ๒๒๖,๕oo.oo ๒๖ ส.ค.๖๓
5 งานซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓... ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยู แอท มาโค ๔๗,o๓๙.oo ๒๘ ส.ค.๖๓
6 จ้างทำกระดาษจดหมายพร้อมซอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓... บริษัท โคลฟเวอร์ 360 จำกัด ๘๙,๘๘o.oo ๓๑ ส.ค.๖๓
7 จ้างเหมาบริการรักษาทำความสะอาดอาคาร บก.ทท. ชั้น ๑-๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔... บริษัท ธรรมจักร คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด ๑,๖๙๒,ooo.oo ๓o ก.ย.๖๓
8 งานจ้างเหมาบริการซักรีดเครื่องนอนเวร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔... นางสาว วณิชยา เติมสายทอง ๑๑๕,๒oo.oo ๓o ก.ย.๖๓
9 งานเช่าเครื่องถ่ายเอกสารไว้ใช้ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔... ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ็ม.อี.เซอร์วิส ซัพพลาย ๔๔๗,๑๒o.oo ๒๙ ก.ย.๖๓
10 งานเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ให้กับ ศทช.ศบท.... ๒๔,๙๙๗.๓๒
11 งานจ้างซักรีดเครื่องนอนเวร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ให้กับ ศทช.ศบท.... นายวรรณเทพ บุญจันทัย ๘,๖๔o.oo ๓o ก.ย.๖๓
12 งานซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ให้กับ ศทช.ศบท.... ๑๒,๒๘o.oo
13 งานซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ... ๓๓๒,๔๑๕.oo
14 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ให้กับ สน.รอง เสธ.ทหาร 1 และ รอง เสธ.ทหาร 2 ... หจก.สยามนวกิจซัพพลายส์ ๓๙,๑๐๐.๐๐ ๔ มิ.ย.๖๓
15 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ดีดอักษรไทย แบบตั้งโต๊ะ ให้กับ ฝปช.ศบท.... หจก.สยามนวกิจซัพพลายส์ ๖,๙๕๕.๐๐ ๑๑มิ.ย.๖๓
16 จ้างทำป้ายนามหน่วยใช้ราชการพร้อมติดตั้ง ณ ด้านข้าง อาคาร ศบภ.ศบท.หมายเลข ๓๒ ให้กับ สคล.ฝสน.ศบท... หจก.สยามนวกิจซัพพลายส์ ๑๗,๐๐๐.๐๐ ๙ มิ.ย.๖๓
17 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ให้กับ รอง เสธ.ทหาร ๒ จำนวน ๑ รายการ... หจก.ศุภชัยเฟอร์นิเจอร์ ๒๔,๐๐๐.๐๐ ๒๓ มิ.ย.๖๓
18 ซื้อวัสดุไฟฟ้าให้กับ ฝสส.ศบท. จำนวน ๑ งาน ... บ.สตา ดิจิตอล จำกัด ๓๒๓,๔๐๐.๐๐ ๒๙ พ.ค.๖๓
19 ซื้อวัสดุป้ายแจ้งเตือน ให้กับ นปท.ศทช.ศบท. จำนวน ๑ รายการ... บ.สยาม วี ซี เอ็น จำกัด ๔๗,๐๒๕.๐๐ ๓๐ มิ.ย.๖๓
20 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ให้กับ ฝปช.ศบท.... บ.ยูนิค บิสซิเนส เซ็นเตอร์ จำกัด ๙,๐๐๐.๐๐ ๑๓ ก.ค.๖๓
21 ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ จำนวน ๑ งาน... หจก.ศรีมณีรัตน์ ๑๗๔,๐๒๐.๐๐ ๑๖ ก.ค.๖๓
22 ซื้อชิ้นส่วนซ่มยานพาหนะ ให้กับ ศทช.ศบท. จำนวน ๑ งาน... บ.ตรีสยามซัพพลาย จำกัด ๑๘๖,๕๙๐.๐๐ ๑๔ส.ค.๖๓
23 ซื้อชิ้นส่วนซ่มยานพาหนะ ให้กับ นปท.ศทช.ศบท. จำนวน ๑ งาน... บ.ตรีสยามซัพพลาย จำกัด ๓๗,๓๐๐.๐๐ ๑๔ส.ค.๖๓
24 จ้างซ่อมยานพาหนะ ให้กับ นปท.ศทช.ศบท. บ.คุ้มเต็มใจบริการ จำกัด ๘๒,๔๐๐.๐๐ ๒๕ส.ค.๖๓
25 จ้างซ่อมยานพาหนะ ให้กับ ศทช.ศบท. จำนวน ๑ งาน... บ.คุ้มเต็มใจบริการ จำกัด ๓๑๘,๕๕๐.๐๐ ๒๕ส.ค.๖๓
26 ซื้อรถจักยานยนต์วิบาก ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๔๐ ซ๊ซ๊ ให้กับ ศทช.ศบท.... บ.สยาม วี ซี เอ็น จำกัด ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ ๓๑ส.ค.๖๓
27 ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการฝึกศึกษาหลักสูตรการตรวจค้นและทำลายทุ่นระเบิดจำนวน ๑ รายการ ให้กับ ศทช.ศบท.... บ.สยาม วี ซี เอ็น จำกัด ๓๑,๙๗๖.๐๐ ๒๙ พ.ค.๖๓
28 ซื้อวัสดุน้ำมันหล่อหลื่่น และอุปกรณ์ ให้กับ สขส.ฝสน.ศบท. จำนวน ๑ รายการ... หจก.ศรีมณีรัตน์ ๒๓๐,๗๓๘.๐๐ ๑๔ ก.ค.๖๓
29 ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ ให้กับ ศทช.ศบท. จำนวน ๑ รายการ ... บ.ตรีสยามซัพพลาย จำกัด ๖๗,๒๘๐.๐๐ ๒๕ ส.ค.๖๓
30 ซื้อเสบียงสนาม ให้กับ ศทช.ศบท. จำนวน ๑ รายการ... ร้านสหพิทยา ๘๕,๕๐๐.๐๐ ๕ มิ.ย.๖๓
31 ซื้อวัสดุประเภทต่าง ๆ ให้กับ ศทช.ศบท. จำนวน ๑ งาน... บ.สยาม วี ซี เอ็น จำกัด ๒๕๕,๕๕๙.๐๐ ๙ มิ.ย.๖๓
32 ซื้อวัสดุติดป้ายแจ้งเตือน ให้กับ นปท.ศทช.ศบท.... บ.สยาม วี ซี เอ็น จำกัด ๔๗,๐๒๕.๐๐ ๓๐ มิ.ย.๖๓
33 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ยาและเวชภัณฑ์สำหรับเจ้าหน้าที่) ให้กับ ศทช.ฯ... โรงงานเภสัชกรรมทหาร ๑๓๓,๔๘๖.๒๐ ๒๗ พ.ค.๖๓
34 ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ ให้กับ ศทช.ศบท. จำนวน ๑ รายการ... บ.ยูนิค บิสซิเนส เซ็นเตอร์ จำกัด ๑๒๑,๖๑๐.๐๐ ๑๖ มี.ค.๖๓
35 ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้กับ ผู้บังคับบัญชา และ นขต.ศบท. ... ศูนย์หนังสือสุขสมบัติเมืองทอง ๓๓๒,๔๑๕ ๓o ก.ย.๖๓
36 ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ให้กับ ศทช.ศบท.... ศูนย์หนังสือสุขสมบัติเมืองทอง ๑๒,๒๘๐ ๓๐ ก.ย.๖๓
37 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประะมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ให้กับ ศทช.ศบท.... ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ็ม.อี. เซอร์วิส ซัพพลาย ๒๔,๙๙๗.๓๒ ๓๐ ก.ย.๖๓
38 จ้างซักรีดเครื่องนอนเวร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ให้กับ ศทช.ศบท.... นายวรรณเทพ บุญจันทัย ๘,๖๔๐ ๓๐ ก.ย.๖๓
39 จัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ Face Thermo Scan บริษัท รัชมรรคา จำกัด ๒๔๐,๐๐๐.๐๐ ๑๙ ก.พ.๖๔
40 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔... ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยู แอท มาโค ๑๒๖,๓๗๕ ๑๑ ก.พ.๖๔
41 งานซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ให้กับ นปท.ศทช.ศบท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔... บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ๑๘๒,๑๖๐.๐๐ ๒๒ ก.พ.๖๔
42 งานจ้างเหมาปรนนิบัติบำรุงรักษาระบบประตูควบคุมการเข้า - ออก ของ ศบท.... บริษัท กันโน่ ซีสเต็มส์ อินทีเกรชั่น จำกัด ๘๔,๙๙๙.๐๐ ๓ มี.ค.๖๔
43 ซื้อหัวเชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพในการย่อยสลายไขมันและอินทรีย์สาร ให้กับ สพธ.ศสน.ศบท.... ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามนวกิจซัพพลายส์ ๒๑๖,ooo ๑๒ มี.ค ๖๔
44 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ให้กับ ฝปช.บก.ศบท. ... บริษัท ยูนิค บิสซิเนส เซ็นเตอร์ จำกัด ๘๗,ooo ๑๕ มี.ค.๖๔
45 งานจัดซื้อวัสดุป้ายแจ้งเตือนพื้นที่อันตราย ให้กับ นขต.ศทช.ศบท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔... บริษัท สยาม วี.ซี.เอ็น. จำกัด ๔๒๙,๘๐๐.๐๐ ๒๒ มี.ค.๖๔
46 งานซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ยาและเวชภัณฑ์สุนัข) ให้กับ ศทช.ศบท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔... บริษัท ตรีสนามซัพพลาย จำกัด ๙๘,๙๙๐.๐๐ ๒๒ มี.ค.๖๔
47 ซื้อเสบียงสนามให้กับ นปท.ศทช.ศบท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔... ร้านสหพิทยา ๑๐๘,๐๐๐.๐๐ ๒๒ มี.ค.๖๔
48 งานซื้ออุปกรณ์สำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจค้นทุ่นระเบิด... บริษัท สยาม วี.ซี.เอ็น. จำกัด ๔๗๕,๓๑๕.๐๐ ๒๒ มี.ค.๖๔
49 งานซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวประเภทต่างๆ... ร้านพรไพศาล ๔๑,๐๕๖.๐๐ ๒๓ มี.ค.๖๔
50 งานซื้อกรอบรูปหลุยส์สีทอง ให้กับ สน.นอง ผบ.ทสส.(๒)/รอง ผบ.ศบท.(๒) และสลก.ศบท.... ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามนวกิจ ซัพพลายส์ ๕๕,๒๐๐.๐๐ ๒๔ มี.ค.๖๔
51 งานจ้างตักสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้กับ ศทช.ศบท.... ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามนวกิจ ซัพพลายส์ ๕,๖๐๐.๐๐ ๒ เม.ย.๖๔
52 งานซื้อวัสดุประเภทต่างๆ เพื่อใช้ราชการ ให้กับ ศทช.ศบท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔... บริษัท สยาม วี.ซี.เอ็น. จำกัด ๒๔๑,๘๒๓.๐๐ ๒๓ เม.ย.๖๔
53 งานซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการปฐมนิเทศกำลังพลปฏิบัติงานทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรม วัสดุฝึกร่วม/ผสม และวัส... บริษัท สยาม วี.ซี.เอ็น. จำกัด ๕๑,๙๖๙.๐๐ ๒๓ เม.ย.๖๔
54 งานซื้อวัสดุดำเนินงานตามกระบวนงานงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ให้กับ ศทช.ศบท.... บริษัท สยาม วี.ซี.เอ็น. จำกัด ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๓ เม.ย.๖๔
55 งานซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔... ร้านสินสยาม ๒๙๖,๘๙๖.๐๐ ๒๙ เม.ย.๖๔
56 งานจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ให้กับ ศทช.ศบท.... บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ๒,๐๘๔,๘๘๐.๐๐ ๑๒ พ.ค.๖๔
57 งานจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ให้กับ บก.ศบท. ... บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ๗,๗๕๙,๗๔๐.๐๐ ๑๒ พ.ค.๖๔
58 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔... ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยู แอท มาโค ๑๘๘,๑o๕ ๑๙ มี.ค.๖๔
59 งานซื้ออาหารสุนัข ให้กับ ศทช.ศบท. จำนวน ๒ รายการ... ๖๒๓,๕๔๔.๐๐
60 จ้างซ่อมเครื่องชงกาแฟ ให้กับ สพธ.ศสน.ศบท. ... ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามนวกิจซัพพลายส์ ๒,๑๔o ๑ เม.ย.๖๔
61 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ให้กับ สำนักงาน รอง ผบ.ทสส. (๓)/รอง ผบ.ศบท. (๓), สำนักงาน รอง ผบ.ทสส. (๔)/รอ... ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามนวกิจซัพพลายส์ ๑๑๖,o๔o ๕ เม.ย.๖๔
62 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน และครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ให้กับ สำนักงาน รอง ผบ.ทสส. (๑)/รอง ผบ.ศบท. (๑) และ... ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามนวกิจซัพพลายส์ ๕๓,๓๘o ๕ เม.ย.๖๔
63 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ให้กับ สำนักงาน รอง ผบ.ทสส. (๔)/รอง ผบ.ศบท. (๔), สำนักงาน รอง เสธ.ทหาร (๒)/รอง... ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามนวกิจซัพพลายส์ ๘๕,๙๗o ๕ เม.ย.๖๔
64 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ให้กับ สพธ.ศสน.ศบท.... ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามนวกิจซัพพลายส์ ๒o๕,๙oo ๕ เม.ย.๖๔
65 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (เคเบิ้ลทีวี และโทรศัพท์) ให้กับ ฝสส.ศบท.... บริษัท ยูนิค บิสเซ็นเตอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด ๖๕,๘oo ๙ เม.ย.๖๔
66 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ให้กับ สำนักงาน รอง ผบ.ทสส. (๒)/รอง ผบ.ศบท. (๒), สำนักงาน รอง ผบ.ทสส. (๔)/รอง... ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามนวกิจซัพพลายส์ ๓๒,๗๙o ๒o เม.ย.๖๔
67 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ให้กับ ฝปช.บก.ศบท. ... ๒๙๖,๑๑o
68 จ้างทำกระดาษจดหมายพร้อมซอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน 14 รายการ... ร้านอาทรพาณิชย์ ๕๒,o๕o บาท ๓๑ มี.ค.๖๔
69 งานซื้ออุปกรณ์ประจำตัวสุนัข แและจัดซื้ออุปกรณ์ประจำคอกสุนัข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ให้กับ ศทช.ศบท.... บริษํท ตรีสยามซัพพลาย จำกัด ๘๗,๘๙๐.๐๐ ๓๑ มี.ค.๖๔
70 งานจัดซื้อวัสดุติดป้ายแจ้งเตือน วัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ให้กับ นป... บริษัท สยาม วี.ซี.เอ็น. จำกัด ๖๑,๕๕๔.๐๐ ๓๑ มี.ค.๖๔
71 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(ยาและเวชภัณฑ์เจ้าหน้าที่)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้กับ ศทช.ศบท.... โรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ๑๔๖,๓๑๙.๒o ๓๑ มี.ค.๖๔
72 งานซื้อเสบียงสนาม ให้กับ นปท.ศทช.ศบท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔... ร้านสหพิทยา ๑๐๘,๐๐๐.๐๐ ๒๙ มิ.ย.๖๔
73 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวประเภทต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๔ รายการ... บริษัท ซี.ดับบลิว.ดี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ๒๕๘,o๑๔ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
74 ซื้อวัสดุคงคลัง ให้กับ สคล.ศสน.ศบท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๓๕ รายการ... บริษัท อาทรพาณิชย์ จำกัด ๙๗๖,๗๘๒.๒o บาท ๒๑ มิ.ย.๖๔
75 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ให้กับ สคล.ศสน.ศบท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๒๔ รายการ... บริษัท อาทรพาณิชย์ จำกัด ๕o๗,๖๙๓.- บาท ๑๘ มิ.ย.๖๔
76 จ้างทำบอร์ดผู้บังคับบัญชา และผังการบังคับบัญชา ศสน.ศบท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔... หจก.สยามนวกิจซัพพลายส์ ๒๔,๔oo.- บาท ๒๒ มิ.ย.๖๔
77 จ้างทำตรายาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔... ร้านอาทรพาณิชย์ ๑๘,๙๔o.- บาท ๒๓ ก.ค.๖๔
78 ซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุงานบ้านงานครัวประเภทต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔... ร้านเอนกสเตชั่นเนอรี่ ๓oo,ooo.- บาท ๒๒ มิ.ย.๖๔
79 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามนวกิจ ซัพพลายส์ ๔๗,๕๐๐.๐๐ ๔ มิ.ย.๖๔
80 งานซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามนวกิจ ซัพพลายส์ ๖๒,๙๙๐.๐๐ ๕ ก.ค.๖๔
81 ซื้อชิ้นส่วนยานพาหนะ ให้กับ ศทช.ศบท. บริษัท ตรีสยามซัพพลาย จำกัด ๕๑,๐๐๐.๐๐ ๖ ก.ค.๖๔
82 งานซื้อชิ้นส่วนซ่อมยานพาหนะ ให้กับ นปท.ศทช.ศบท.... บริษัท ตรีสยามซัพพลาย จำกัด ๑๑,๔๐๐.๐๐ ๖ ก.ค.๖๔
83 งานซื้อวัสดุปรับปรุงฐานปฏิบัติการพื้นที่ ละหานทราย จว.บ.ร. ให้กับ ศทช.ศบท.... บริษัท เฮงวาณิชย์ โฮมมาร์ท จำกัด ๑๒๐,๐๐๔.๐๐ บาท ๒ ก.ค.๖๔
84 งานซื้อวัสดุน้ำมันหล่อลื่น และอุปกรณ์ เพื่อใช้ราชการในงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้กับ สขส.ศสน.ศบท. ... ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีมณีรัตน์ ๒๖๓,๑๗๒.๐๐ ๒๐ ก.ค.๖๔
85 งานจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศประจำอาคารกิจการศูนย์อาหาร บก.ทท. พื้นที่ แจ้งวัฒนะ ... ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามนวกิจ ซัพพลายส์ ๑๒๑,๓๐๐.๐๐ ๒๐ ก.ค.๖๔
86 งานซื้ออะไหล่รถยนต์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีมณีรัตน์ ๒๐๓,๒๕๐.๐๐ บาท ๒๑ ก.ค.๖๔
87 งานซื้อวัสดุประเภทต่างๆ ร้านพรไพศาล ๙๘,๕๗๖.๐๐ บาท ๒๙ ก.ค.๖๔
88 งานซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ บริษัท ยูนิค บิสซิเนส เซ็นเตอร์ จำกัด ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๕ พ.ค.๖๔
89 งานซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการฝึกศึกษาหลักสูตรการตรวจค้น และทำลายทุ่นระเบิด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้กับ ... บรอษัท สยาม วี.ซี.เอ็น. จำกัด ๓๑,๙๗๖.๐๐ ๒๘ มิ.ย.๖๔
90 งานซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในการจัดการสัมมนากำลังพลปฏิบัติงานทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรม และวัสดุสำนั... บริษัท สยาม วี.ซี.เอ็น. จำกัด ๓,๑๑๐.๐๐ ๒๑ ก.ค.๖๔
91 งานจ้างซ่อมยานพาหนะ ให้กับ นปท.ศทช.ศบท.... บริษัท คุ้มเต็มใจ บริการ จำกัด ๒๙,๔๕๐.๐๐ ๑๐ ส.ค.๖๔
92 งานจ้างซ่อมยานพาหนะ ให้กับ ศทช.ศบท. บริษัท คุ้มเต็มใจ บริการ จำกัด ๓๘๘,๗๘๐.๐๐ ๒๐ ส.ค.๖๔
93 ซื้อวัสดุประเภทต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔... บริษัท ยูนิค บิสซิเนส เซ็นเตอร์ จำกัด ๒๙o,๙๙o.- บาท ๑๗ ส.ค.๖๔
94 ซื้อวัสดุประเภทต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔... ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยู แอท มาโค ๔๙๗,๕๗o.- บาท ๒๗ ส.ค.๖๔
95 งานจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า (ระบบวิทยุ) บริษัท วีเอ็ม โซลูชั่นแอนด์ซิสเต็ม จำกัด ๓๓๘,๔๐๐.๐๐ ๕ ก.ค.๖๔
96 งานซื้อชิ้นส่วนซ่อม สป. สาย ส. บริษัท วีเอ็ม โซลูชั่นแอนด์ซิสเต็ม จำกัด ๒๒๕,๐๐๐.๐๐ ๓๑ ส.ค.๖๔
97 งานจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ยาและเวชภัณฑ์เจ้าหน้าที่) เพิ่มเติม... บริษัท สยาม วี.ซี.เอ็น. จำกัด ๔๖,๔๐๐.๐๐ ๒๗ ส.ค.๖๔
98 งานซื้อเครื่องรับ - ส่งวิทยุชนิดมือถือย่าน VHF/FM... บริษัท ยี.ซีมอน เรดิโอ จำกัด ๔๓๑,๔๒๔.๐๐ ๒๐ ก.ค.๖๔
99 งานซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ บริษัท ยูนิค บิสซิเนส เซ็นเตอร์ จำกัด ๔๑,๑๐๐.๐๐ ๒๖ ส.ค.๖๔
100 งานซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ให้กับ สน.รอง เสธ.ทหาร(๒)... ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามนวกิจ ซัพพลายส์ ๕,๙๙๐.๐๐ ๒๗ ส.ค.๖๔
101 งานจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้ราชการ ให้กับ สธก.ศสน.ศบท.... ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามนวกิจ ซัพพลายส์ ๑๙,๕๐๐.๐๐ ๑ ก.ย.๖๔
102 งานจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ให้กับ สน.เสธ.ทหาร... ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามนวกิจ ซัพพลายส์ ๒๕,๓๐๐.๐๐ ๑ ก.ย.๖๔
103 งานจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ให้กับ สน.รอง ผบ.ทสส.(๒)/รอง ผบ.ศบท.(๒)... บริษัท ยูนิค บิสซิเนส เซ็นเตอร์ จำกัด ๓๔,๐๐๐.๐๐ ๒ ก.ย.๖๔
104 งานจัดซื้อครุภันฑ์ สาย ส. อากาศยานไร้คนขับติดกล้องบันทึกภาพ (Drone)... บริษัท แฟนธอม (ประเทศไทย) จำกัด ๓๗๘,๑๐๐.๐๐ ๖ ส.ค.๖๔
105 ประกาศผู้ชนะงานจ้างเหมาบริการรักษาทำความสะอาดพื้นที่ อาคารกองบัญชาการกองทัพไทย ชั้น ๑-๖ ประจำปีงบประ... ๑,๘๙๖,๐๐๐.๐๐
106 ประกาศผู้ชนะงานจ้างซักรีดเครื่องนอนเวร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ให้กับ ศทช.ศบท.... น.ส.ประดิษฐ์ นะราช ๘,๖๔๐.๐๐ ๒๙ ก.ย.๒๕๖๔
107 ประกาศผู้ชนะงานจ้างเหมาบริการซักรีดเครื่องนอนเวร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ให้กับ นขต.บก.ศบท. ... นายพฤฒินันท์ แสงรุ่งเรือง ๖๔,๘๐๐.๐๐ ๒๙ ก.ย.๖๔
108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่าเครื่องถ่ายเอกสารไว้ใช้ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ให้กับ ศทช.ศบท.... ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ็ม.อี.เซอร์วิส ซัพพลาย ๒๔,๙๙๗.๓๒ ๒๙ ก.ย.๖๔
109 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาปรนนิบัติบำรุงรักษาระบบประตูควบคุมการเข้า - ออก ของ ศบท. แบบ Inter... บริษัท กันโน่ ซีสเต็มส์ อินทีเกรชั่น จำกัด ๑๖๙,๙๙๘.๐๐ ๒๙ ก.ย.๖๔
110 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานเช่าเครื่องถ่ายเอกสารไว้ใช้ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ให้กับ สำนักผู้... ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เอ็ม.อี.เซอร์วิส ซัพพลาย ๔๔๗,๑๒๐.๐๐ ๒๙ ก.ย.๖๔
111 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อหนังสือพิมพ์ ให้กับ ศทช.ศบท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕... ศูนย์หนังสือสุขสมบัติเมืองทอง ๑๒,๓๓๐.๐๐ ๒๙ ต.ค.๖๔
112 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อหนังสือพิมพ์ ให้กับ ผู้บังคับบัญชา และ นขต.ศบท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕... ศูนย์หนังสือสุขสมบัติเมืองทอง ๒๗๔,๑๗๕.๐๐ ๒๙ ต.ค.๖๔
113 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างพิมพ์บัตรจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕... สำนักงานกิจการโรงพิมพ์ องค์การทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ ๓๓,๓๐๐.๐๐ ๒๙ ต.ค.๖๔
114 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อเสบียงสนาม ให้กับ นปท.ศทช.ศบท. ในไตรมาสที่ ๑ และ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ... ๑๑๒,๕๐๐.๐๐
115 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ยาและเวชภัณฑ์สุนัข) ให้กับ ศทช.ศบท. ประจำปีง... บริษัท ตรีสยามซัพพลาย จำกัด ๙๘,๙๙๐.๐๐ ๑๓ ธ.ค.๖๔
116 ประกาศผู้ชนะการการจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ให้กับ ศทช.ศบท. ประจำปีงบประมาณ พ.... ร้านสหพิทยา ๑๘๐,๐๕๐.๐๐ ๑๓ ธ.ค.๖๔
117 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการฝึกศึกษาหลักสูตรทบทวนผู้บังคับสุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิ... บริษัท สยาม วี.ซี.เอ็น. จำกัด ๔๓,๓๑๙.๐๐ ๒๑ ธ.ค.๖๔
118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ยาและเวชภัณฑ์เจ้าหน้าที่) ประจำปีงบประมาณ พ... โรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ๑๓๗,๑๑๑.๐๐ ๒๓ ธ.ค.๖๔
119 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตักสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕... ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามนวกิจ ซัพพลายส์ ๕,๖๐๐.๐๐ ๒๔ ธ.ค.๖๔
120 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุป้ายแจ้งเตือนพื้นที่อันตราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ให้กับ ศทช.ศบท.... บริษัท สยาม วี.ซี.เอ็น. จำกัด ๔๙๙,๘๐๐.๐๐ ๒๗ ธ.ค.๖๔
121 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ประจำตัวสุนัข และอุปกรณ์ประจำคอกสุนัข สำหรับสุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิด... บริษัท ตรีสยามซัพพลาย จำกัด ๗๘,๕๒๐.๐๐ ๒๗ ธ.ค.๖๔
122 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุประเภทต่างๆ เพื่อใช้ราชการ ให้กับ ศทช.ศบท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕... บริษัท สยาม วี.ซี.เอ็น. จำกัด ๒๔๖,๙๖๗.๐๐ ๒๙ ธ.ค.๖๔
123 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารสำหรับสุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิด ไตรมาสที่ ๑-๒ (ต.ค.๖๔ - มี.ค.๖๕) ประจำ... บริษัท ตรีสยามซัพพลาย จำกัด ๓๒๓,๔๐๖.๐๐ ๓๐ ธ.ค.๖๔
124 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ... ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยู แอท มาโค ๑๗๒,๔๑๒.๐๐ ๖ ม.ค.๖๕
125 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจค้นทุ่นระเบิด ให้กับ ศทช.ศบท. ประจำปีงบประมา... บริษัท สยาม วี.ซี.เอ็น. จำกัด ๔๙๗,๕๔๐.๐๐ ๑๑ ม.ค.๖๕
126 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ให้กับ ศทช.ศบท.... บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ๒,๖๗๖,๔๘๐.๐๐ ๑๔ ม.ค.๖๕
127 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ให้กับ บก.ศบท.... บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ๙,๗๘๔,๐๒๐.๐๐ ๑๗ ก.พ.๖๕
128 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ห้องน้ำ ส่วนสารวัตรทหาร นรป.ศบท. ประจำป... ร้านสินสยาม ๘๒,๐๘๑.๐๐ ๒๑ ก.พ.๖๕
129 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ... บริษัท ยูนิค บิสซิเนส เซ็นเตอร์ จำกัด ๑๙,๙๐๐.๐๐ ๒๘ ก.พ.๖๕
130 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวประเภทต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ... บริษัท ยูนิค บิสซิเนส เซ็นเตอร์ จำกัด ๓๖๐,๗๐๐.๐๐ ๒ มี.ค.๖๕
131 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า และวิทยุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ... ห้างหุ้นส่วนจำกัด แคชวัน เทคโนโลยี แอนด์ เซอร์วิส ๘๑,๒๓๓.๐๐ ๒ มี.ค.๖๕
132 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ... ร้านพรไพศาล ๑๓๑,๗๐๘.๐๐ ๒ มี.ค.๖๕
133 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ... ห้างหุ้นส่วนจำกัด แคชวัน เทคโนโลยี แอนด์ เซอร์วิส ๑๑๗,๔๐๐.๐๐ ๒ มี.ค.๖๕
134 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า และประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕... ร้านสินสยาม ๒๗๑,๒๕๖.๐๐ ๒ มี.ค.๖๕
135 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเสากั้นทางเดินสแตนเลส ให้กับ สพธ.ศสน.ศบท. ... ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามนวกิจ ซัพพลายส์ ๒๖,๔๐๐.๐๐ ๔ มี.ค.๖๕
136 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการฝึกร่วม/ผสม การปฏิบัติการทุ่นระเบิด เพื่อมนุษยธรรม (HM... บริษัท สยาม วี.ซี.เอ็น. จำกัด ๔,๖๗๘.๐๐ ๒๑ มี.ค.๖๕
137 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ยาและเวชภัณฑ์เจ้าหน้าที่) เพิ่มเติม ประจำปีงบปร... บริษัท สยาม วี.ซี.เอ็น. จำกัด ๕๕,๖๑๔.๐๐ ๒๒ มี.ค.๖๕
138 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อมแซมยานพาหนะให้กับ ศทช.ศบท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ... บริษัท ตรีสยามซัพพลาย จำกัด ๒๕๕,๐๐๐.๐๐ ๓๐ มี.ค.๖๕
139 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกรอบรูปต่างๆ... ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามนวกิจ ซัพพลายส์ ๑๒,๔๔๐.๐๐ ๓๑ มี.ค.๖๕
140 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อมยานพาหนะให้กับ นปท.ศทช.ศบท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ... บริษัท ตรีสยามซัพพลาย จำกัด ๕๑,๔๐๐.๐๐ ๔ เม.ย.๖๕
141 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผลิตภัณฑ์ช่วยย่อยสลายไขมัน และอินทรีสาร ให้กับ สพธ.ศสน.ศบท. ประจำปีงบประม... บริษัท เทคโนกรีน จำกัด ๑๓๖,๔๒๕.๐๐ ๔ เม.ย.๖๕
142 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ... ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามนวกิจ ซัพพลายส์ ๑๓๕,๖๐๐.๐๐ ๗ เม.ย.๖๕
143 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น ... ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามนวกิจ ซัพพลายส์ ๕,๙๙๐.๐๐ ๗ เม.ย.๖๕
144 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว และครุภัณฑ์สำนักงาน... ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามนวกิจ ซัพพลายส์ ๒๕๘,๕๔๐.๐๐ ๗ เม.ย.๖๕
145 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถังดับเพลิง ชนิดสารระเหย (ถังสีเขียว)... ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามนวกิจ ซัพพลายส์ ๒๑,๒๕๐.๐๐ ๗ เม.ย.๖๕
146 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (Automated External ... บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) ๗๐,๐๐๐.๐๐ ๑๘ เม.ย.๖๕
147 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการฝึกร่วม/ผสม การปฏิบัติการทุ่นระเบิด เพื่อมนุษยธรรม (HM... บริษัท สยาม วี.ซี.เอ็น. จำกัด ๕,๑๖๕.๐๐ ๒๑ เม.ย.๖๕
148 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุปรับปรุงฐานปฏิบัติการ พื้นที่ อ.สังขะ จว.ส.ร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕... ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสดี ดีเวลลอปเม้นท์ 2019 ๑๒๐,๐๐๓.๑๘ ๒๘ เม.ย.๖๕
149 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเติมน้ำยาถังดับเพลิง และเปลี่ยนสายฉีดดับเพลิง... ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามนวกิจ ซัพพลายส์ ๕๑,๗๕๐.๐๐ ๒๘ เม.ย.๖๕
150 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อวัสดุน้ำมันหล่อลื่น และอุปกรณืใช้ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕... ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีมณีรัตน์ ๒๐๐,๙๔๘.๐๐ ๒๐ พ.ค.๖๕
151 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ให้กับ สขส.ศสน.ศบท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ... ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีมณีรัตน์ ๑๙๙,๓๕๐.๐๐ ๒๔ พ.ค.๖๕
152 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุประเภทต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕... ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยู แอท มาโค ๒๕๑,๒๒๐.๐๐ ๒๕ พ.ค.๖๕
153 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำธงประเภทต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕... บริษัท โคลฟเวอร์ 360 จำกัด ๒๓๔,๐๐๙.๐๐ ๒๕ พ.ค.๖๕
154 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ... บริษัท ยูนิค บิสซิเนส เซ็นเตอร์ จำกัด ๔๘๓,๘๔๐.๐๐ ๓๐ พ.ค.๖๕
155 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวประเภทต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ... ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยู แอท มาโค ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐ พ.ค.๖๕
156 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำวัสดุประเภทต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕... ร้านอาทรพาณิชย์ ๒๓๑,๔๖๘.๐๐ ๓๑ พ.ค.๖๕
157 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการฝึกหลักสูตรการตรวจค้นและทำลายทุ่นระเบิด ให้กับ ศทช.ศบท... บริษัท สยาม วี.ซี.เอ็น. จำกัด ๓๑,๙๗๖.๐๐ ๖ มิ.ย.๖๕
158 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ... ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามนวกิจ ซัพพลายส์ ๖๒,๖๕๐.๐๐ ๖ มิ.ย.๖๕
159 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคงคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕... บริษัท อาทรพาณิชย์ จำกัด ๘๔๒,๓๓๕.๕๐ ๙ มิ.ย.๖๕
160 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพ่นละอองฝอยชนิดไฟฟ้า ULV มีสายสะพายหลัง พร้อมน้ำยาฆ่าเชื้อ... ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยู แอท มาโค ๑๕,๐๐๐.๐๐ ๙ มิ.ย.๖๕
161 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายอะครีลิค และบอร์ดผู้บังคับบัญชา ศสน.ศบท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕... ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามนวกิจ ซัพพลายส์ ๑๙,๒๕๐.๐๐ ๑๕ มิ.ย.๖๕
162 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุป้ายแจ้งเตือน ให้กับ นปท.ศทช.ศบท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕... บริษัท สยาม วี.ซี.เอ็น. จำกัด ๓๒,๗๖๕.๐๐ ๑๕ มิ.ย.๖๕
163 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้สำหรับจัดทำเอกสารประกอบคำของบประมาณประจำปี ให้กับ ศ... บริษัท สยาม วี.ซี.เอ็น. จำกัด ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑๖ มิ.ย.๖๕