รายการเอกสาร ใบสั่งชื้อ


ใบสั่งชื้อ

ลำดับ ใบสั่งชื้อ วงเงิน เลขที่ใบสั่งชื้อ
1 ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในการฝึกศึกาษาหลักสูตรทบทวนผู้บังคับสุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิด ให้กับ ศทช.ศบท.... ๔๒,๗๘๕.oo ศบท.บซ๕/๖๓
2 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ยาสุนัช) ให้กับ ศทช.ฯ... ๙๘,๙๙o.oo ศบท.บซ๖/๖๓
3 ซื้อวัสดุสำหรับในการใช้ฝึกร่วมผสมการปฏิบีัติการทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรม (HMA)... ๘,๔๗o.oo ศบท.บซ๑o/๖๓
4 ซื้อหนังสือพิมพ์ ให้กับ ศทช.ศบท. ๑๒,๓๒o ศบท.บซ.๒/๖๓
5 ซื้ออุปกรณ์สำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจค้นทุ่นระเบิด ให้กับ ศทช.ศบท.... ๔๙๗๕๔o ศบท.บซ.๙/๒๕๖๓
6 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในกิจกรรมประชาสัมพันธ์เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ... ๑๕๔,๕๖๕ ศบท.บซ.๔/๖๓
7 ซื้อเสบียงให้กับ ศทช.ศบท ๘๕,๕oo ศบท.บซ๘/๖๓
8 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๑๕,ooo ศบท.บซ.๑๘/๒๕๖๓
9 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุสำนักงาน ให้กับ สน.ผบ.ฯ, รอง ผบ.ฯ๒, สน.เสธ.ฯ, สน.รอง เสธ.ฯ๔ ... ๓๐๔,๔๗๓.๐๐ ศบท.บซ๒๕/๖๓
10 ซื้ออุปกรณ์ประจำตัวสุนัข และอุปกรณ์ประจำคอกสุนัข ประจำปี ๒๕๖๓ ศทช.ศบท.... ๗๘,๕๒๐ ศบท.บซ๒๖/๖๓
11 ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ ให้กับ นปท.ศทช.ศบท. ... ๒๒,๘๐๐ ศบท.บซ๒๙/๖๓
12 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ยาและเวชภัณฑ์สำหรับเจ้าหน้าที่) ให้กับ ศทช.ฯ... ๕๙,๒๓๘ ศบท.บซ๒๕/๖๓
13 ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในการฝึก COBRA GOLD จำนวน ๘ รายการ... ๔,๐๔๐.๐๐ ศบท.บซ๒๗/๖๓
14 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ให้กับ สน.รอง เสธ.ทหาร 1 และ รอง เสธ.ทหาร 2 ... ๓๙,๑๐๐.๐๐ ศบท.บซ๓๐/๖๓
15 ซื้อวัสดุสำหรับฝึกศึกษาหลักสูตรตรวจค้นทำลายทุ่นระเบิดให้กับ ศทช.ศบท... ๓๑,๙๗๖.๐๐ ศบท.บซ๓๓/๖๓
16 ซื้อเสบียงสนาม ให้กับ ศทช.ศบท. จำนวน ๑ รายการ... ๘๕,๕๐๐.๐๐ ศบท.บซ๓๒/๖๓
17 ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการปฐมนิเทศกำลังพลปฏิบัติงานทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรม ให้กับ ศทช.ศบท.... ๓๘,ooo ศบท.บซ.๑/๒๕๖๓
18 ซื้ออุปกรณ์สำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจค้นทุ่นระเบิด ให้กับ ศทช.ศบท.... ๔๙๗,๕๔o ศบท.บซ.๙/๒๕๖๓
19 ซื้อวัสดุทำป้ายแจ้งเตือนพื้นที่อันตราย ให้กับ ศทช.ศบท.... ๔๙๙,๘oo ศบท.บซ.๗/๒๕๖๓
20 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ให้กับ นปท.ศทช.ศบท.... ๒๖๖,๔๒๔ ศบท.บซ.๑๒/๒๕๖๓
21 ซื้ออะไหล่กุญแจล็อคเกอร์ ให้กับ รอง ผบ.ทสส.(๑)/รอง ผบ.ศบท.(๑)... ๗,๖๕o ศบท.บซ.๑๓/๒๕๖๓
22 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ให้กับ ฝปช.ศบท.... ๔oo,๗๙o ศบท.บซ.๑๔/๒๕๖๓
23 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ให้กับ สำนักงาน เสธ.ทหาร/เสธ.ศบท.... ๑๕,ooo ศบท.บซ.๑๘/๒๕๖๓
24 ซื้อวัสดุประเภทต่าง ๆ ใหก้ัย สธก.ฯ และ ฝสน.ฯ... ๑๒๙,๖๗๐.๐๐ ศบท.บซ๓๕/๖๓
25 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ให้กับ สำนักงาน รอง ผบ.ทสส. (2)/รอง ผบ.ศบท. (2) สำนักงาน เสธ.ทหาร/เสธ.ศบท. แ... ๑๕o,๙o๘ ศบท.บซ.๑๗/๒๕๖๓
26 น้ำมันเชื้อเพลิงธุรการ ๙,๓o๑,๙๘o ศบท.บซ.๒๓/๖๓
27 ซื้อหัวเชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพในการย่อยสลายไขมัน และ อินทรีย์สาร ให้กับ สพธ.ฝสน.ศบท.... ๒๑๖,ooo ศบท.บซ.๑๖/๒๕๖๓
28 วัสดุประเภทต่างๆ ๒๕๕๕๕๙ ศบท.บซ.๓๔/๖๓
29 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (เคเบิ้ลทีวี และโทรศัพท์) ให้กับ ฝสส.ศบท.... ๖๔,๘๘o ศบท.บซ.๑๑/๒๕๖๓
30 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน และครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ให้กับ สำนักงาน ผบ.ทสส./ผบ.ศบท. สำนักงาน รอง ผบ.ทสส.(... ๘๗,๔oo ศบท.บซ.๒๑/๒๕๖๓
31 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ให้กับ รอง เสธ.ทหาร 2 ... ๒๔,๐๐๐.๐๐ ศบท.บซ๓๖/๖๓
32 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ให้กับ สำนักงาน รอง ผบ.ทสส.(๒)/รอง ผบ.ศบท.(๒) สำนักงาน รอง ผบ.ทสส.(๓)/รอง ผบ.ศบ... ๙๓,๑๕o ศบท.บซ.๑๙/๒๕๖๓
33 ซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ ให้กับ สำนักงาน ผบ.ทสส/ผบ.ศบท. สำนักงาน รอง ผบ.ทสส (๑)/รอง ผบ.... ๒๘๕,o๓๙ ศบท.บซ.๒o/๒๕๖๓
34 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า และประปา ให้กับ สธก.ฝสน.ศบท. ... ๑๙๗,๘๓๓ ศบท.บซ.๑๕/๒๕๖๓
35 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมยานพาหนะ ให้กับ นปท.ศทช.ศบท.... ๓๗,๓oo ศบท.บซ.๔๔/๒๕๖๓
36 ซื้อวัสดุติดป้ายแจ้งเตือน ให้กับ นปท.ศทช.ศบท.... ๔๗,๐๒๕.๐๐ ศบท.บซ๓๘/๖๓
37 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ยาและเวชภัณฑ์สำหรับเจ้าหน้าที่) ให้กับ ศทช.ฯ... ๑๓๓,๔๘๖.๒๐ ศบท.บซ๓๑/๖๓
38 ซื้อชิ้นส่วนซ่อมยานพาหนะ ให้กับ ศทช.ศบท. ... ๑๘๖,๕๙๐.๐๐ ศบท.บซ๔๕/๖๓
39 ซื้อโทรศัพพท์ผ่านดาวเทียม ให้กับ ศทช.ศบท... ๒๕๕,๕๕๒.๐๐ ศบท.บซ๔๖/๖๓
40 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า และประปา ๙๗,๔๑๐.๐๐ ศบท.บซ.๔๘/๖๓
41 ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ ให้กับ ศทช.ศบท. ๖๗,๒๘๐.๐๐ ศบท.บซ๔๙/๖๓
42 ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุงานบ้านงานครัว ... ๑๑๘,๓๘๘.๐๐ ศบท.บซ๔๗/๖๓
43 ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุงานบ้านงานครัว ... ๔๗,๐๓๙ ศบท.บซ๕๐/๖๓
44 ซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ ให้กับ ฝยก.ฯ... ๑๒๑,๖๑๐.๐๐ ศบท.บซ๒๒/๖๓
45 ซื้อวัสดุประเภทต่างๆ ให้กับ ฝสส.ฯ และ สคล.ฯ... ๑๓๑,๒๑๔.๐๐ ศบท.บซ๒๔/๖๓
46 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น และอุปกรณ์ ให้กับ สขส.ฝสน.ศบท.... ๒๓o,๗๓๘ ศบท.บซ.๔๒/๒๕๖๓
47 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ให้กับ สน.รอง ผบ.ทสส. (๓)/รอง ผบ.ศบท.(๓)... ๕,๙๙o ศบท.บซ.๔๓/๒๕๖๓
48 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ให้กับ ฝปช.ศบท.... ๙,ooo ศบท.บซ.๔o/๒๕๖๓
49 ซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ ให้กับ สำนักงาน รอง เสธ.ทหาร (๑)/รอง เสธ.ศบท. (๑) และ สำนักงาน... ๑๑๓,๒๘o ศบท.บซ.๓๙/๒๕๖๓
50 ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ จำนวน 164 รายการ... ๑๗๔,๐๒๐.๐๐ ศบท.บซ๔๑/๖๓
51 ซื้อยาและเวชภัณฑ์สุนัข ๙๘,๙๙o.-บาท ศบทบซ. ๑๓/๖๔
52 ซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุงานบ้านงานครัวประเภทต่างๆ... ๓oo,ooo ศบท.บซ.๓๖/๖๔
53 ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ Face Thermo Scan ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔... ๒๔o,ooo ศบท.บซ.๓/๖๔
54 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔... ๑๒๖,๓๗๕ ศบท.บซ.๔/๖๔
55 ซื้อกรอบรูปหลุยส์สีทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔... ๕๕,๒oo ศบท.บซ.๑o/๖๔
56 ซื้ออุปกรณ์ประจำตัวสุนัข และจัดซื้ออุปกรณ์ประจำตัวสุนัข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔... ๘๗,๘๙o-บาท ศบท.บซ.๒๖/๖๔
57 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔... ๑๑๖,o๔o.-บาท ศบท.บซ.๒๙/๖๔
58 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔... ๑o,ooo.-บาท ศบท.บซ.๓๓/๖๔
59 ซื้อวัสดุปรับปรุงฐานปฏิบัติการ พื้นที่ อ.ละหางทราย จว.บ.ร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔... ๑๒o,oo๔.-บาท ศบท.บซ.๔๑/๖๔
60 ซื้อวัสดุน้ำมันหล่อลื่น และอุปกรณ์ เพื่อใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔... ๒๖๓,๑๗๒.-บาท ศบท.บซ.๔๒/๖๔
61 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวประเภทต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔... ๔๑,o๕๖.- บาท ศบท.บซ.๘/๖๔
62 ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการปฐมนิเทศกำลังพลปฏิบัติงานทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรร, วัสดุฝึกร่วม/ผสม และวัสดุฝึ... ๕๑,๙๖๔.- บาท ศบท.บซ.๒๑/๖๔
63 ซื้อวัสดุทำป้ายแจ้งเตือน, วัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔... ๖๑,๕๕๔.- บาท ศบท.บซ.๒๔/๖๔
64 ซื้อวัสดุการดำเนินงานตามกระบวนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔... ๒o,ooo.- บาท ศบท.บซ.๒๕/๖๔
65 ซื้อวัสดุประเภทต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔... ๑๖,๙oo.-บาท ศบท.บซ.๔๖/๖๔
66 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวประเภทต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔... ๒๕๘,o๑๔.-บาท ศบท.บซ.๗/๖๔
67 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน และครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔... ๕๓,๓๘o.-บาท ศบท.บซ.๓o/๖๔
68 ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในการจัดการสัมมนากำลังพลปฏิบัติงานทุ่นระเบิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔... ๓,๑๑o.-บาท ศบท.บซ.๔๘/๖๔
69 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ให้กับ นปท.ศบท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔... ๑๘๒,๑๖o.-บาท ศบท.บซ.๕/๖๔
70 ซื้อหัวเชื้อจุลินทรีชีวภาพในการย่อยสลายไขมัน และอินทรีย์สาร ให้กับ สพธ.ศสน.ศบท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ... ๒๑๖,ooo.-บาท ศบท.บซ.๖/๖๔
71 ซื้อวัสดุป่ายแจ้งเตือนพื้นที่อันตราย ให้กับ นขต.ศทช.ศบท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔... ๔๒๙,๘oo.-บาท ศบท.บซ.๑๔./๔
72 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น ให้กับ ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔... ๒,o๘๔,๘๘o.-บาท ศบท.บซ.๑๖/๖๔
73 ซื้อเสบียงสนาม ให้กับ ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔... ๑o๘,ooo.-บาท ศบท.บซ.๑๒/๖๔
74 ซื้ออุปกรณ์สำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจค้นทุ่นระเบิด ให้กับ หน่วยขิ้นตรง ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ... ๔๗๕,๓๑๕.-บาท ศบท.บซ.๑๙/๖๔
75 ซื้อวัสดุประเภทต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔... ๒๔๑,๘๒๓.- บาท ศบท.บซ.๒o/๖๔
76 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ให้กับ ฝปช.บก.ศบท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔... ๒๙๖,๑๑o.- บาท ศบท.บซ.๓๑/๖๔
77 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน... ๑๘๘,๑o๕ ศบทบซ.๑๑/๖๔
78 ซื้อเสบียงสนาม ให้กับ นปท.ศทช.ศบท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔... ๑o๘,ooo.-บาท ศบทบซ.๓๔/๖๔
79 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว และวัสดุนำนักงานประเภทต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔... ๔๙๘,๑๖o.-บาท ศบทบซ.๔๗.๖๔_
80 ซื้อวัสดุประเภทต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔... ๙๘,๕๗๖.-บาท ศบทบซ.๔๓/๖๔
81 ซื้อวัสดุประเภทต่างๆ ให้กับ ผู้บังคับบัญชาชั้นสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔... ๓๕๒,๒๓๔.-บาท ศบท.บซ.๔๔/๖๔
82 ซื้อรถจักรยานยนต์วิบาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔... ๔๖o,ooo.-บาท ศบท.บซ.๔๙/๖๔
83 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (ระบบวิทยุ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔... ๓๓๘,๔oo.-บาท ศบท.บซ.๔๕/๖๔
84 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔... ๔๙๙,๘oo.-บาท ศบท.บซ.๕o/๖๔
85 ซื้อวัสดุไฟฟ้า (เคเบิ้ลทีวี และโทรศัพท์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔... ๖๕,๘oo.-บาท ศบท.บซ.๑๕/๖๔
86 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ให้กับ กองบัญชาการ ศูนย์บัญชาการทางทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔... ๗,๗๕๙,๗๔o.-บาท ศบท.บซ.๑๗/๖๔
87 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ยาและเวชภัณฑ์เจ้าหน้าที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔... ๑๔๖,๓๑๙.-บาท ศบท.บซ.๒๒/๖๔
88 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔... ๘๕,๙๗o.-บาท ศบท.บซ.๒๗/๖๔
89 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ยาและเวชภัณฑ์เจ้าหน้าที่) เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔... ๔๖,๔oo.-บาท ศบท.บซ.๕๑/๖๔