รายการเอกสาร ใบสั่งจ้าง


ใบสั่งจ้าง

ลำดับ ใบสั่งจ้าง วงเงิน เลขที่ใบสั่งจ้าง
1 จ้างซักรีด นขต.ศบท. ๑๑๙,o๔o ศบท.บจ.๒/๖๓
2 จ้างพิมพ์บัตรจ่ายน่้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อสนับสนุนผู้บังคับบัญชา และ นขต.ศบท.... ๓o,ooo.oo ศบท.บจ๓/๖๓
3 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้กับ สน.รอง เสธ.ทหาร (2)... ๕,๙oo.oo ศบท.บจ๕/๖๓
4 จ้างซักรีดเครื่องนอนเวร ๘,๖๔o ศบท.บจ.๑/๖๓
5 จ้างซ่อมตู้นิรภัย แแบบระบบดิจิตอล ๓,๕๐๐.๐๐ ศบท.บจ.๑๐/๖๓
6 ทำกระดาษจดหมายพร้อมซอง ๘๗,ooo ศบท.บจ.๖/๒๕๖๓
7 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ดีดอักษรไทย แบบตั้งโต๊ะ ให้กับ ฝปช.ศบท.... ๖,๙๕๕.๐๐ ศบท.บจ.๑๑/๖๓
8 จ้างซ่อมประตูม้วนที่เปิด-ปิด ด้วยระบบไฟฟ้า... ๓๒,๘๔๙ ศบท.บจ.๔/๒๕๖๓
9 จ้างทำป้ายหน่วยใช้ราชการพร้อมติดตั้ง ให้กับ สคล.ฝสน.ศบท.... ๑๗,๐๐๐.๐๐ ศบท.บจ.๑๒/๖๓
10 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ขาวดำ... ๓,๙๐๐.๐๐ ศบท.บจ๑๕/๖๓
11 จ้างทำธง บก.ทสส. และ ธง บก.ทท. ๒๐๔,๗๙๘.๐๐ ศบท.บจ๑๔/๖๓
12 จ้างซ่อมยานพาหนะ ให้กับ นปท.ศทช.ศบท. ๘๒,๔๐๐.๐๐ ศบท.บจ.๑๖/๖๓
13 จ้างซ่อมยานพาหนะ ให้กับ ศทช.ศบท. จำนวน ๑ งาน... ๓๑๘,๕๕๐.๐๐ ศบท.บจ ๑๗/๖๓
14 จ้างทำกระดาษจดหมายพร้อมซอง ๘๙,๘๘๐.๐๐ ศบท.บจ๑๘/๖๓
15 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้กับ สน.รอง เสธ.ทหาร (4)... ๔,๘๐๐.๐๐ ศบท.บจ.๗/๖๓
16 จ้างทำตรายาง ให้กับ ฝกง.ฯ สจห.ฯ และ สคล.ฯ ... ๗,๕๒๐.๐๐ ศบท.บจ๘/๖๓
17 จ้างซ่อมเครื่องทำน้ำแข็งเกล็ด ๔,๐๐๐.๐๐ ศบท.บจ๙/๖๓
18 จ้างเหมาตักสิ่งปฏิกูล ให้กับ ศทช.ศบท.... ๒,ooo ศบท.บจ.๑๓/๒๕๖๓
19 จ้างทำธงผ้า Blacklit ให้กับ สลก.บก.ทท. ๑๒๖,o๑๘.๑๘ ศบท.บจ.๑๓/๒๕๖๓
20 จ้างทำบอร์ดผู้บังคับบัญชา และผังการบังคับบัญชา ศสน.ศบท.... ๒๔,๔oo ศบท.บจ. ๘/๖๔
21 จ้างซ่อมยานพาหนะ ให้กับ นปท ๒๙,๔๕o ศบท.บจ.๑๑/๖๔
22 จ้างทำกระดาษ ๕๒,o๕o ศบท.บจ. ๖/๖๔
23 จ้างทำตรายาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔... ๑๘,๙๔๐.๐๐ ศบท.บจ.๙/๒๕๖๔
24 จ้างตักสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ให้กับ ศทช.ศบท.... ๕,๖๐๐.๐๐ ศบท.บจ.๗/๒๕๖๔
25 จ้างซ่อมเครื่องชงกาแฟ ๒,๑๔๐.๐๐ ศบท.บจ.๕/๒๕๖๔
26 จ้างพิมพ์บัตรจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ๓๐,๐๐๐.๐๐ ศบท.บจ.๓/๒๕๖๔
27 ซ่อมเครื่องปรับอากาศประจำอาคารกิจการศูนย์อาหาร บก.ทท. พื้นที่ แจ้งวัฒนะ... ๑๒๑,๓๐๐.๐๐ ศบท.บจ.๑๐/๒๕๖๔
28 จ้างซ่อมยานพาหนะ ให้กับ ศทช.ศบท. ๓๘๘,๗๘๐.๐๐ ศบท.บจ.๑๒/๒๕๖๔