รายการเอกสาร ประกาศเชิญชวน


ประกาศเชิญชวน

ลำดับ ประกาศเชิญชวน วันที่ขอรับ / ชื้อเอกสาร วันที่เสนอราคา วันพิจารณาผล ข้อมูลงบประมาณ วันที่ประกาศ
1 ประกาศเชิญชวนงานซื้ออาหารสำปรับสุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิดที่ปฏิบัติงานให้หน่วย ให้กับ ศทช.ศบท. ประจำปีงบ... ๒๒ - ๒๙ มี.ค.๖๔ ๓๐ มี.ค.๖๔ ๓๑ มี.ค.๖๔ ๘๖๒,๙๒๐.๐๐ ๒๒ มี.ค. ๖๔
2 ยกเลิกประกาศเชิญชวนงานจัดซื้ออาหารสำหรับสุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิดที่ปฏิบัติงานให้หน่วย ให้กับ ศทช.ศบท. ... ๘๖๒,๙๒๐.๐๐ ๒๘ เม.ย. ๖๔
3 ประกาศเชิญชวนงานจัดซื้ออาหารสำหรับสุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิดที่ปฏิบัติงานให้หน่วย ให้กับ ศทช.ศบท. ประจำป... ๒๘ เม.ย. -๓ พ.ค.๖๔ ๕ พ.ค.๖๔ ๖ พ.ค.๖๔ ๘๖๒,๙๒๐.๐๐ ๗ มิ.ย. ๖๔
4 ประกาศเชิญชวนงานจัดซื้อวัสดุคงคลัง ให้กับ ศบท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๓๕ รายการ... ๒๘ พ.ค.๖๔ - ๒ มิ.ย.๖๔ ๔ มิ.ย.๖๔ ๗ มิ.ย.๖๔ ๑,๔๙๕,๓๒๐.-บาท ๗ มิ.ย. ๖๔
5 ประกาศเชิญชวนงานจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ให้กับ สน.ผบช.ชั้นสูง และ นขต.ศบท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕... ๓๑ พ.ค.๖๔ - ๔ มิ.ย.๖๔ ๗ มิ.ย.๖๔ ๘ มิ.ย.๖๔ ๖๗๐,๑๖๐.-บาท ๗ มิ.ย. ๖๔
6 ประกาศเชิญชวนงานจ้างเหมาบริการรักษาทำความสะอาดพื้นที่ อาคารกองบัญชาการกองทัพไทย ชั้น ๑-๖ ประจำปีงบปร... ๒๓-๒๗ ก.ย.๖๔ ๒๗ ก.ย.๖๔ ๒๗ ก.ย.๖๔ ๑,๙๖๕,๑๒๐.๐๐ ๒๔ ก.ย. ๖๔
7 ประกาศเชิญชวนงานจัดซื้อวัสดุคงคลัง ให้กับ ศบท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๓๕ รายการ... 18 - 20 พ.ค.65 23 พ.ค.65 24 พ.ค.65 1,216,650 ๑๘ พ.ค. ๖๕
8 ซื้อวัสดุคงคลัง ให้กับ ศบท. จำนวน 35 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ( บัญชีคุณลักษณะเฉพาะ)... 18 -20 พ.ค. 65 23 พ.ค. 65 24 พ.ค. 65 1,216,650 ๑๘ พ.ค. ๖๕
9 ซื้อวัสดุงานคงคลัง ให้กับ ศบท. จำนวน 35 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ( บัญชีประกอบการยื่นใบเสนอรา... 18 -20 พ.ค. 65 23 พ.ค. 65 24 พ.ค. 65 1,216,650 ๑๘ พ.ค. ๖๕
10 ซื้อวัสดุงานคงคลัง ให้กับ ศบท. จำนวน 35 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ( บัญชีประกอบการยื่นใบเสนอรา... 17 - 20 พ.ค.65 23 พ.ค.65 24 พ.ค.65 1,216,650 ๒๔ พ.ค. ๖๕