รายการเอกสาร สัญญาจ้าง


สัญญาจ้าง

ลำดับ สัญญาจ้าง วงเงิน เลขที่สัญญาจ้าง
1 จ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่อาคาร บก.ทท.ชั้น 1-6... ๑,๖๙๒,ooo ศบท.สจ๑/๖๓