รายการเอกสาร ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง กรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย วงเงิน วันที่ประกาศ
1 Test ประกาศจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓สำหรับใช้งานด้านธุรการ ไตรมาสที่๔... ๒,๑๐๖,๓๖๔.๐๐
2 Test ประกาศแผนการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง... ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐
3 Test ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ๓,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐ ก.ค.๖๓
4 22222 ๒๒๒๒ ๒๒๒
5 9999 ๙๙๙๙ ๙๙๙๙
6 ประกาศแผนการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) สำหรับใช้งานด้านปฏิบัติการ ... ๓,๗๖๒,๐๐๐.๐๐ ๒๔ ก.ค.๖๓
7 ประกาศแผนการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ให้กับ กคล.ยบ.ทหาร เพื่อสำรองคลัง... ๒,๐๘๗,๕๕๐.๐๐ ๒๔ ก.ค.๖๓
8 งานจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน งบประมาณเพิ่มเติมปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๖ คัน ๑ งาน ... ๙๕๔๔๘oo ๑๘ ส.ค.๖๓
9 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่อาคาร ยบ.ทหาร และอาคารเอนกประสงค์ ๓ ประจำปีงบปร... ๑,๑๑o,๗๕o.oo ๓๑ ส.ค.๖๓
10 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย ยบ.ทหาร ประจำปีงบประมาณ 2564... ๒,๓๘๕,๔๘o.oo ๓๑ ส.ค.๖๓
11 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่อาคารศูนย์อาหาร (แจ้งวัฒนะ) ประจำปีงบประมาณ 25... ๖๒๑,ooo.oo ๓๑ ส.ค.๖๓
12 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่อาคาร สนพ.ยบ.ทหาร (แจ้งวัฒนะ และบางซ่อน) ประจำ... ๘๘๖,๗o๔.oo ๓๑ ส.ค.๖๓
13 ประกาศแผนจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ราชการสำรองคลัง เพื่อสนับสนุนให้กับ กคล.ยบ.ทหาร... ๕,๐๙๙,๙๕๙.๔๐ ๒๕ ก.ย.๖๓
14 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อประกันภัยยานพาหนะของส่วนราชการ บก.ทท. (ภาคบังคับ) ประจำปีงบประม... ๖,๔๙๕,๓๒๕.๘๖ ๒๘ ก.ย.๒๕๖๓
15 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564... ๒๕ ก.ย.๖๓
16 ประกาศแผนจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้กับ กคล.ยบ.ทหาร เพื่อสนับสนุนให้กับ สสก.ทหาร... ๖๖๗,๘๕๑.๐๐ ๑๗ พ.ย.๖๓
17 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อประกันภัยยานพาหนะของส่วนราชการ บก.ทท. (ภาคสมัครใจ) ประจำปีงบประ... ๗,๓o๘,๕oo.๑๘ ๒ ธ.ค.๖๓
18 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างงานซื้อเสื้อกันหนาว สำหรับทหารกองประจำการ ... ๑,๔๖o,ooo.oo ๓ ธ.ค.๖๓
19 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 ให้กับ กคล.ยบ... ๑,๒๗๔,๕๕๔.oo ๑๖ ธ.ค.๖๓
20 ประกาศแผนจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อสนับสนุนให้กับ สน.บก.บก.ทท. และ ยก.ทหาร/ฝย... ๖,๙๖๒,๖๐๖.๐๐ ๒๑ ธ.ค.๖๓
21 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อน้ำมันอุปกรณ์เพื่อการซ่อมและปรนนิบัติบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (สั่งจ่า... ๔๘๔,๙๒๔.๐๐ ๒๐ ม.ค.๖๔
22 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อน้ำมันอุปกรณ์เพื่อการซ่อมและปรนนิบัติบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (สั่งจ่า... ๓๙๕,๔๗๒.๐๐ ๒๐ ม.ค.๖๔
23 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดจ้างผลิตรองเท้าประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้กับ นายทหารประทวน ชาย - หญิง เหล่าท... ๒,๕๐๔,๔๐๐.๐๐ ๑๙ ม.ค.๖๔
24 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อครุภัณฑ์ สายขนส่ง (เครื่องมือช่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ราย... ๙๔๐,๐๐๐.๐๐ ๒๕ ม.ค.๖๔
25 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างผลิตรองเท้า สำหรับทหารกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕... ๖,๘๙๐,๔๐๐.๐๐ ๙ ก.พ.๖๔
26 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างผลิตกระเป๋าถือประกอบเครื่องแบบ สำหรับนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประท... ๙๘๑,๐๐๐.๐๐ ๑๐ ก.พ.๖๔
27 ยกเลิกประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้กับ กคล.ยบ.ทหาร เพื่อสนับสนุนให้กับ สน.บก.บก.ทท... ๖,๙๖๒,๖๐๖.๐๐ ๒๒ ก.พ.๖๔
28 ประกาศแผนจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (น้ำมันปฏิบัติการ) เพื่อสนับสนุนให้กับ สน.บก.บก... ๖,๑๐๓,๙๗๐.๐๐ ๒๒ ก.พ.๖๔
29 ประกาศแผนจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (โครงการป้องกันยาเสพติด) เพื่อสนับสนุนให้กับ ยก... ๗๒๙,๙๗๔.๐๐ ๒๒ ก.พ.๖๔
30 จ้างผลิตรองเท้าให้กับนายทหารประทวน ชาย-หญิง เหล่าทัพ ทบ.ทร. และ ทอ.สัง บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ 2564... ๑๑,๓o๗,๕oo ๕ มี.ค.๖๔
31 ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๔ เรื่อง ... ๒๓ มี.ค.๖๔
32 ประกาศแผนการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ชนิดดีเซลหมุนเร็ว บี ๗) ห้วง เม.ย.๖๔ - มิ.... ๗,๐๙๗,๒๗๑.๐๐ ๒๓ มี.ค.๖๔
33 ประกาศแผนการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ชนิดแก๊สโซฮอล์ ๙๕) ห้วง เม.ย.๖๔ - มิ.ย.๖๔... ๒,๕๑๙,๘๘๐.๐๐ ๒๓ มี.ค.๖๔
34 ประกาศแผนการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ให้กับ กคล.ยบ.ทหาร เพื่อสนับสนุนให้กับ รร.ตท.สปท. ห้วงเดือน เม.ย... ๗๓๓,๓๓๒.๐๐ ๒๓ มี.ค.๖๔
35 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างตัดเย็บกางเกงเต็มยศแถบพร้อม และกระโปรงเต็มยศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒... ๕,๖๗๗,๔๕๐.๐๐ ๘ เม.ย.๖๔
36 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างผลิตวัสดุงานบ้านงานครัว (ภาชนะจัดเลี้ยง) จำนวน ๒๑ รายการ... ๑,๒๒๑,๘๔๔.๐๐ บาท ๑๗ พ.ค.๖๔
37 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ประเภทผ้า) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔... ๑,๐๙๐,๓๖๙.๐๐ ๒๒ พ.ค.๖๔
38 ประกาศแผนจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประเภทแก๊สโซฮอล์ ๙๕ (ห้วง ก.ค.๖๔ - ก.ย.๖๔)... ๒,๓๘๙,๗๖๙.๐๐ ๘ มิ.ย.๖๔
39 ประกาศแผนการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประเภทดีเซลหมุนเร็ว บี ๗ (ห้วง ก.ค.๖๔ - ก.ย.... ๗,๓๕๒,๖๔๐.๐๐ ๘ มิ.ย.๖๔
40 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างผลิตเครื่องแบบสนาม สำหรับนายทหารปนะทวน ชาย-หญิง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖... ๖,๔๑๐,๔๐๐.๐๐ ๘ มิ.ย.๖๔
41 ประการแผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจัดซื้อเครื่องวัดมวลกาย สำหรับใช้ในราชการ ... ๕,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ ๙ มิ.ย.๖๔
42 ประกาศแผนการจัดซื้อน้ำมันอุปกรณ์เพื่อการซ่อมและปรนนิบัติบำรุงยานพาหนะของส่วนราชการ บก.ทท. (เพิ่มเติม... ๙๐๙,๐๗๒.๐๐ ๒๒ มิ.ย.๖๔
43 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างผลิตรองท้าสูงครึ่งน่องหนังสีดำเชือกพร้อม สำหรับนายนายทหารประทวน (ชา... ๑,๒๒๑,๐๖๐.-บาท ๒๓ มิ.ย.๖๔
44 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างปรับปรุงภายในรถควบคุมบังคับบัญชาและปฏิบัติการพร้อมติดตั้งฟิล์มนิรภ... ๒,๕๑o,๒๒o.oo ๒๓ มิ.ย.๖๔
45 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมอาวุธปืนพกของส่วนราชการใน บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (เพิ... ๑,๕๔๖,๑๕๐.๐๐ ๒๕ มิ.ย.๒๕๖๔
46 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างผลิตเครื่องแบบสนาม สำหรับนายทหารประทวน ชาย-หญิง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖... ๒๓,๗๕๑,๕๐๐.๐๐ ๑๒ ก.ค.๖๔
47 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างผลิตiรองเท้าสูงครึ่งน่องหนังสีดำเชือกพร้อมสำหรับนายทหารประทวน (ชาย-... ๑๕,๓๗๘,๔๒๘.-บาท ๒๗ ก.ค.๖๔
48 ประกาศแผนงานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ใช้งานด้านปฏิบัติการ ยบ.ทหาร (เพิ่มเติม ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔... ๗,๑๖๖,๖๔๖.๐๐ ๒๙ ก.ค.๖๔
49 ประกาศแผนงานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โครงการพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์ และความร่วมมือทางทหาร ครั้งที... ๓,๐๖๖,๑๕๑.๐๐ ๒๙ ก.ค.๖๔
50 ประกาศแผนการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทดีเซลหมุนเร็ว บี ๗ เพื่อสนับสนุนส่วนราชการ บก.ทท. (ห้วง ส.... ๓,๒๗๖,๕๕๗.๐๐ ๑๐ ส.ค.๖๔
51 ประกาศแผนจัดจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่อาคาร ยบ.ทหาร และพื้นที่อาคารจอดรถ กขส.ยบ.ทหาร ประจำปีงบประมาณ... ๑,๑๒๘,๐๓๐.๐๐ ๓๐ ส.ค.๖๔
52 ประกาศแผนจัดจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่อาคารศูนย์อาหาร บก.ทท. (พื้นที่แจ้งวัฒนะ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕... ๖๒๑,๐๐๐.๐๐ ๓๐ ส.ค.๖๔
53 ประกาศแผนจัดจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่อาคาร สนพ.ยบ.ทหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (พื้นที่แจ้งวัฒนะ )... ๖๓๐,๔๘๖.๕๖ ๓๐ ส.ค.๖๔
54 ประกาศแผนจัดจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่อาคาร สนพ.ยบ.ทหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (พื้นที่บางซ่อน)... ๗๓๗,๖๐๔.๐๐ ๓๐ ส.ค.๖๔
55 ประกาศแผนการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อทดแทนให้กับ กคล.ยบ.ทหาร สำหรับใช้ในงาน ผลผลิต การดำรงสภาพควา... ๘๘๑,๐๙๐.๐๐ ๑๐ ส.ค.๖๔
56 ประกาศแผนจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงทดแทนให้กับ กคล.ยบ.ทหาร สำหรับใช้ในโครงการ พิทักษ์รักษาการเทิดทูนสถา... ๑,๐๔๒,๐๖๔.๐๐ ๑๓ ก.ย.๖๔
57 ประกาศแผนงานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อทดแทนให้กับ กขส.ยบ.ทหาร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนภารก... ๕๔๘,๓๐๙.๐๐ ๑๗ ก.ย.๖๔
58 จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย พื้นที่ยบ.ทหาร ประจำปีงบประมาณ 2565... ๑,๑๔o,๘๗o ๒๒ ก.ย.๖๔
59 ประกาศแผนงานจ้างผลิตเครื่องแบบสนาม และรองเท้า ให้กับนายทหารประทวน (ชาย - หญิง) ประจำปีงบประมาณ 2565... ๑๒,๙๖๗,๘๐๐.๐๐ ๑๘ ต.ค.๖๔
60 ประกาศแผนงานจ้างผลิตเสื้อยืดสีขาว ให้กับ นายทหารประทวน (ชาย) ประจำปีงบประมาณ 2565... ๓,๓๖๐,๐๐๐.๐๐ ๑๘ ต.ค.๖๔
61 ประกาศแผนจัดซื้อเครื่องแต่งกายสำหรับเจ้าหน้าที่ประจำอากาศยาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕... ๑,๙๔๒,๐๒๐.๐๐ ๑๘ ต.ค.๖๔
62 ประกาศแผนจ้างตัดเย็บเครื่องแต่งกายชุดช่าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕... ๒,๔๑๘,๖๕๕.๐๐ ๑๘ ต.ค.๖๔
63 ประกาศแผนจ้างผลิตรองเท้าให้กับ พลอาสาสมัคร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕... ๙๘๐,๙๔๘.๐๐ ๑๘ ต.ค.๖๔
64 ประกาศแผนงานจัดซื้อเครื่องประกอบเครื่องแต่งกายให้กับนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน ประจำปีงบประมา... ๗,๒๑๖,๑๕๐.๐๐ ๑๘ ต.ค.๖๔
65 ประกาศแผนงานจัดซื้อกระบี่ให้กับนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕... ๓,๐๖๕,๐๐๐.๐๐ ๑๘ ต.ค.๖๔
66 ประกาศแผนงานจัดซื้อผ้าให้กับ นายทหารประทวน (ชาย-หญิง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕... ๗,๑๙๐,๕๐๐.๐๐ ๑๘ ต.ค.๖๔
67 ประกาศแผนงานจัดซื้อถุงเท้าให้กับนายทหารประทวน (ชาย-หญิง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕... ๙๗๙,๕๐๐.๐๐ ๑๘ ต.ค.๖๔
68 ประกาศแผนงานจ้างตัดเย็บกางเกงเต็มยศ และกระโปรงเต็มยศแถบพร้อม (นายทหารสัญญาบัตร) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕... ๖,๒๔๕,๐๐๐.๐๐ ๑๘ ต.ค.๖๔
69 ประกาศแผนงานจ้างตัดเย็บเครื่องแบบปกติสีกากีแกมเขียวคอพับแขนยาว (ผลัดที่ ๒/๖๔)... ๗๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑๘ ต.ค.๖๔
70 ประกาศแผนงานจ้างผลิตเครื่องแบบสนาม และรองเท้า ให้กับ ทหารกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕... ๘,๓๐๔,๕๐๐.๐๐ ๑๘ ต.ค.๖๔
71 ประกาศแผนงานจ้างผลิตที่นอนทหาร และผ้าหนาปูรองนอน (สีกากีแกมเขียว) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕... ๙,๓๐๗,๕๐๐.๐๐ ๑๘ ต.ค.๖๔
72 ประกาศแผนงานจ้างผลิตเครื่องแต่งกายสำหรับทหารกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕... ๖๙๐,๐๐๐.๐๐ ๑๘ ต.ค.๖๔
73 ประกาศแผนงานจัดซื้อเครื่องใช้ส่วนตัวสำหรับทหารกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕... ๕๗๔,๐๐๐.๐๐ ๑๘ ต.ค.๖๔
74 จ้างตัดเย็บเครื่องแบบปกติสีกากีแกมเขียวคอพับแขนยาว สำหรับทหารกองประจำการ (ผลัดที่ ๑/๖๕)... ๗๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑๘ ต.ค.๖๔
75 ประกาศแผนงานจัดซื้อเครื่องประกอบเครื่องแต่งกายสำหรับทหารกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕... ๘๓๐,๙๐๐.๐๐ ๑๘ ต.ค.๖๔
76 ประกาศแผนงานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สำหรับใช้งานด้านธุรการ ไตรมาสที่ ๓ ... ๔,๗๓๙,๒๓๘.๐๐ ๒๕ ต.ค.๖๔
77 ประกาศแผนงานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สำหรับใช้งานด้านธุรการ ไตรมาสที่ ๒... ๔,๗๕๘,๒๙๑.๐๐ ๒๕ ต.ค.๖๔
78 ประกาศแผนงานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สำหรับใช้งานด้านธุรการ ไตรมาสที่ ๑ ... ๔,๗๕๘,๒๙๑.๐๐ ๒๕ ต.ค.๖๔
79 ประกาศแผนงานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สำหรับใช้งานด้านปฏิบัติการ ไตรมาสที่ ๔... ๒,๒๖๒,๐๐๐.๐๐ ๒๕ ต.ค.๖๔
80 ประกาศแผนงานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สำหรับใช้งานด้านปฏิบัติการ ไตรมาสที่ ๓... ๗,๘๓๐,๐๐๐.๐๐ ๒๕ ต.ค.๖๔
81 ประกาศแผนงานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สำหรับใช้งานด้านปฏิบัติการ ไตรมาสที่ ๒... ๗,๘๓๐,๐๐๐.๐๐ ๒๕ ต.ค.๖๔
82 ประกาศแผนงานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สำหรับใช้งานด้านปฏิบัติการ ไตรมาสที่ ๑... ๗,๘๓๐,๐๐๐.๐๐ ๒๕ ต.ค.๖๔
83 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ ๔๒ ที่นั่ง จำนวน ๘ คัน (ครั้งใหม่)... ๔๐,๖๔๐,๐๐๐.๐๐ ๒๘ ต.ค.๖๔
84 ประกาศแผนงานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ สำหรับใช้งานด้านธุรการ ให้กับ กคล.ยบ.ทหา... ๙๒๔,๖๓๖.๐๐ ๔ พ.ย.๖๔
85 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างผลิตเครื่องแบบสนาม และรองเท้า ให้กับนายทหารประทวน (ชาย- หญิง) ประจำ... ๑๒,๙๖๗,๘๐๐.-บาท ๑๒ พ.ย.๖๔
86 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างผลิตเครื่องแบบสนาม และรองเท้า ให้กับทหารกองประจำการ ประจ... ๘,๓๑๑,๙๐๐.- ๑๓ ธ.ค.๖๔
87 ยกเลิกแผนการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ สำหรับใช้งานด้านธุรการ ไตรมาสที่ ๓ และสำ... ๑๑ ก.พ.๖๕
88 ประกาศแผนงานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ประเภทแก๊สโซฮอล์ ๙๕) สำหรับใช้งานด้านธุ... ๒,๒๘๙,๔๖๓.๐๐ ๑๑ ก.พ.๖๕
89 ประกาศแผนงานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ประเภทแก๊สโซฮอล์ ๙๕) สำหรับใช้งานด้านปฏ... ๑,๕๓๑,๕๔๘.๐๐ ๑๑ ก.พ.๖๕
90 ประกาศยกเลิกแผนงานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ประเภทแก๊สโซฮอล์ ๙๕) สำหรับใช้งาน... ๒,๒๘๙,๔๖๓.๐๐ ๑๗ มี.ค.๖๕
91 ประกาศยกเลิกแผนงานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ประเภทแก๊สโซฮอล์ ๙๕) สำหรับใช้งา... ๑,๕๓๑,๕๔๘.๐๐ ๑๗ มี.ค.๖๕
92 ประกาศเผยแพร่แผนงานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ประเภทแก๊สโซฮอล์ ๙๕) สำหรับใช้งา... ๒,๕๐๓,๐๙๓.๘๐ ๑๗ มี.ค.๖๕
93 ประกาศเผยแพร่แผนงานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ประเภทแก๊สโซฮอล์ ๙๕) สำหรับใช้งา... ๑,๐๗๑,๖๐๕.๐๐ ๑๗ มี.ค.๖๕
94 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจัดหาถุงเท้าให้กับนายทหารประทวน (ชาย - หญิง) ประจำปีงบประมาณ... ๑,๒๖๔,๕๐๐.-บาท (ใหม่) ๒๔ มี.ค.๖๕
95 ประกาศเผยแพร่แผนงานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (สำหรับใช้งานด้านปฏิบัติการ) ห้วง... ๗,๙๙๙,๙๙๘.๐๐ ๕ เม.ย.๖๕
96 ประกาศเผยแพร่แผนงานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (สำหรับใช้งานด้านธุรการ) ห้วง เม.... ๔,๒๖๑,๔๙๒.๐๐ ๕ เม.ย.๖๕
97 ประกาศแผนงานจัดซื้อรถโดยสารไฟฟ้า จำนวน ๒ คัน พร้อมสถานีบริการประจุไฟฟ้า จำนวน ๑ สถานี งบประมาณเพิ่มเ... ๑๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒ พ.ค.๒๕๖๕
98 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ประเภทแก๊สโซฮอล์ ๙๕) ส... ๓,๒๕๕,๖๗๔.๗๖ ๕ พ.ค.๖๕
99 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจัดซื้อเครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย สำหรับนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประ... ๒,๙๔๕,๔๐๐.๐๐ ๒๕ พ.ค.๖๕
100 ประกาศแผนงานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปี พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อสนับสนุนให้กับ ส่วนราชก... ๗,๑๘๐,๕๕๖.๐๐ ๒๐ มิ.ย.๖๕
101 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างผลิตรองเท้าหุ้มส้น สำหรับนายทหารประทวน (ชาย - หญิง) ประจำปีงบประมาณ... ๑๐,๔๓๔,๐๐๐.๐๐ ๒๒ มิ.ย.๖๕
102 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างผลิตรองเท้า ให้กับทหารกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม)... ๑,๓๕๗,๖๐๐.๐๐ ๒๒ มิ.ย.๖๕
103 แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างผลิตที่นอน สำหรับทหารกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕... ๘,๓๙๕,๐๐๐.๐๐ ๒๒ มิ.ย.๖๕
104 ประกาศแผนการจัดจ้างผลิตกระบี่ ให้กับ นายทหารประทวนชาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (เพิ่มเติม)... ๑,๑๓๖,๒๐๐.๐๐ ๒๙ มิ.ย.๖๕