รายการเอกสาร สัญญาซื้อ


สัญญาซื้อ

ลำดับ สัญญาชื้อ วงเงิน เลขที่สัญญาชื้อ
1 ซื้อเครื่องมือซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศ เพื่อสนับสนุนกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทย/เชาท์ซูดาน ผลัดที่ 2 จำ... ๑๗o,๔๙๕ ๑-๖๒
2 ซื้ออุปกรณ์ดับเพลิง และอุปกรณ์เครื่องมือช่างเพื่อสนับสนุน กองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทย/เชาท์ซูดาน ผลัด... ๔o๓,๕๑๔ ๒-๖๒
3 ซื้อกระสุน Carts SA๗.๖๒ x ๕๑ MM.(๑๐๐ Rds/linked) เพื่อสนับสนุน กองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทย/เชาท์ซูดาน... ๓,๙๑๖,o๘o ๓-๖๓
4 ซื้อประกันภัยยานพาหนะของส่วนราชการ บก.ทท. (ภาคบังคับ) ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 4,848 คัน... ๒,๙๘๘,ooo ๔-๖๓
5 ซื้อประกันภัยยานพาหนะของส่วนราชการ บก.ทท. (ภาคสมัครใจ) ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 512 คัน... ๒,๔๕๒,๕๕๗.๗o ๕-๖๓
6 ซื้อครุภัณฑ์ สายขนส่ง (ยานพาหนะ) ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2 รายการ... ๕,๒๑๒,๓๙๘ ๖-๖๓
7 ซื้อครุภัณฑ์ (ประเภทรถยก) ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 3 รายการ... ๗๗๒,๙๙๙ ๗-๖๓
8 ซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ (ราคามาตรฐาน) ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 10 รายการ... ๑,๓๒o,ooo ๘-๖๓
9 ซื้อเครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย สำหรับนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน ชาย-หญิง ประจำปีงบประมาณ 256... ๒,๒๘๓,๗๔o ๙-๖๓
10 ซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ (ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว และสิ่งอำนวยความสะดวก) ประจำป... ๙๖๒,๓๕o ๑o-๖๓
11 ซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ (ราคามาตรฐาน) ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 8 รายก... ๑,๓๕๗,๗๔๖ ๑๑-๖๓
12 ซื้อเครื่องนอนสำหรับทหารกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 5 รายการ... ๑,๑๔๘,๑๔o ๑๒-๖๓
13 ซื้อครุภัณฑ์ สายขนส่ง (ประเภทเครื่องมือช่าง) จำนวน 15 รายการ... ๔๑๗,๔oo ๑๓-๖๓
14 ซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ พร้อมติดตั้ง ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 4 รายการ... ๑,๒oo,๙๖๕.๔๘ ๑๔-๖๓
15 ซื้อผ้าให้กับข้าราชการนายทหารประทวน ชาย-หญิง เหล่าทัพ ทบ. ทร. และ ทอ. สังกัด บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ ... ๑๑,๒๓๓,๕oo ๑๕-๖๓
16 ซื้อเครื่องใช้ส่วนตัวสำหรับทหารกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 10 รายการ... ๑,๑๖๔,๕๙๓ ๑๖-๖๓
17 ซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ (ประเภทชั้นวางและตู้) ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 7 รายการ... ๕,๒๙o,ooo ๑๗-๖๓
18 ซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ (ประเภทตู้รางเลื่อนพร้อมติดตั้ง) ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2 รายการ... ๗๑๑,o๙๖.๓๒ ๑๘-๖๓
19 ซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ (ประเภทเครื่องนอน เตียงนอนและชุดรับแขก) ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 4 รายการ... ๖,๖๙๕,๒๕o ๑๙-๖๓
20 ซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ (ประเภทโต๊ะและเก้าอี้) ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 15 รายการ... ๖,๖๓๔,ooo ๒o-๖๓
21 ซื้อประกันภัยยานพาหนะของส่วนราชการ บก.ทท. (ภาคสมัครใจ) ประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิมเติม) จำนวน 513 คัน... ๒,๒๔o,๒๓๗.๖o ๒๑-๖๓
22 ซื้อเครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย สำหรับทหารกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 11 รายการ... ๘๔๒,๖๘๑ ๒๒-๖๓
23 ซื้อประกันภัยยานพาหนะของส่วนราชการ บก.ทท. (ภาคสมัครใจ) ประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม) จำนวน 460 คั... ๖๕๕,๔๔๖.๖๙ ๒๓-๖๓
24 ซื้อเครื่องแต่งกาย สำหรับเจ้าหน้าที่ประจำอากาศยานให้กับ กรมแผนที่ทหาร ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 9 ร... ๑,๙๑๗,๔๓o ๒๔-๖๓
25 ซื้อรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ (10ล้อ) ยี่ห้อ ISUZU รุ่น FVZ340SDFU จำนวน 5 คัน... ๑๗,๔๕๗,o๕o ๒๕-๖๓
26 ซื้อเครื่องตรวจหาพิกัดดาวเทียม (GPS) จำนวน 40 เครื่อง... ๕๓o,๗๒o ๒๖/๖๓
27 ซื้อประกันภัยยานพาหนะของส่วนราชการ บก.ทท. (ภาคบังคับ) ประจำปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม)... ๓,๑๗๑,๘๔o.๘๖ ๑/๖๔
28 ซื้อครุภัณฑ์ สายขนส่ง (ประเภทเครื่องมือช่าง) จำนวน 20 รายการ... ๔๑๗,๙oo ๒/๖๔
29 ซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ (ประเภทสิ่งอำนวยความสดวกให้กับหน่วยงาน) ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 4 รายการ... ๑,๗๒๕,ooo ๓/๖๔
30 ซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ (ประเภทสำนักงาน) ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 10 รายการ... ๙o๗,๗๙๘.๗o ๔/๖๔
31 ซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ (ประเภทรถยก) ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 2 รายการ... ๘๒๙,๒๕o ๕/๖๔
32 ซื้อประกันภัยยานพาหนะของส่วนราชการ บก.ทท. (ภาคสมัครใจ) ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 424 คัน... ๒,๒๕o,๑๔๕.๙๗ ๖/๖๔
33 ซื้อครุภัณฑ์ สายขนส่ง (ยานพาหนะ) ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 3 รายการ... ๓,๒๙๕,o๖๕ ๗/๖๔
34 ซื้อครุภัณฑ์ สายขนส่ง (ประเภทเครื่องมือช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2564 ลิฟต์ยกรถยนต์จำนวน 1 ชุด... ๙๓o,๙oo ๘/๖๔
35 ซื้อประกันภัยยานพาหนะของส่วนราชการ บก.ทท.ภาคสมัครใจ (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 860 คัน... ๑,๒o๒,๔๘๒.๖๙ ๙/๖๔
36 ซื้ออุปกรณ์เครื่องมือช่างเพื่อสนับสนุน กองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทย/เชาท์ซูดาน ผลัดที่ 3 จำนวน 106 ราย... ๑,๖๕o,ooo ๑๑/๖๔
37 ซื้อประกันภัยยานพาหนะของส่วนราชการ บก.ทท. (ภาคสมัครใจ) ประจำปีงบประมาณ 2564 (เพิมเติม) จำนวน 146 คัน... ๑,๙๕๔,๕๔๘.o๓ ๑๒/๖๔
38 ซื้ออุปกรณ์สนับสนุน กองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทย/เชาท์ซูดาน ผลัดที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 124 ร... ๑,๗๔๘,๙๗๗ ๑o/๖๔
39 ซื้อผ้าให้กับข้าราชการนายทหารประทวน ชาย-หญิง เหล่าทัพ ทบ. ทร. และ ทอ. สังกัด บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ ... ๙,๗๗๕,๖๒๕ ๑๓/๖๔
40 ซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อบริหารจัดการงานโดยระบบ (บาร์โค้ด) ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 10 รายการ... ๔๑๙,๒o๕ ๑๔/๖๔
41 ซื้อเครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย สำหรับนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน ชาย-หญิง ประจำปีงบประมาณ 256... ๗,๑oo,ooo ๑๕/๖๔
42 ซื้อเครื่องแต่งกาย สำหรับเจ้าหน้าที่ประจำอากาศยานให้กับ กรมแผนที่ทหาร ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 9 ร... ๑,๒๘๕,๖๓o ๑๖/๖๔
43 ซื้ิอเสื้อยืดคอวีสีขาวให้กับนายทหารประทวนชาย ประจำปีงบประมาณ 2564... ๕๔๔,๙๘๔ ๑๗/๖๔
44 ซื้อประกันรถราชการ ภาคสมัครใจ ประจำปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม) จำนวน 128 คัน... ๘o๔,o๒๔.๓๒ ๑๘/๖๔
45 ซื้ิอเครื่องวัดมวลกาย สำหรับใช้ในราชการ จำนวน 6 เครื่อง... ๕,๖๙๘,๕oo ๑๙/๖๔
46 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ประเภทผ้า) จำนวน 19 รายการ... ๙๙๙,๖oo ๒o/๖๔
47 ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่และวัสดุอุปกรณ์ทำสีรถยนต์ งบประมาณ 2564 จำนวน 12 คัน ... ๖๑๔,๗๑o ๒๑/๖๔
48 ซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบกล้องวงจรปิด (cctv) ระยะที่ 1 จำนวน 16 รายการ... ๙,๒o๘,๓oo ๒๒/๖๔
49 ซื้อประกันภัยยานพาหนะของส่วนราชการ บก.ทท. (ภาคบังคับ) ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 5,949 คัน... ๓,๑๕๖,๑o๖.๖๑ ๑/๖๕
50 ซื้อรถดับเพลิงกระเช้ากู้ภัยอเนกประสงค์ ยี่ห้อ ISUZU รุ่น FTR240 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 1 คัน... ๙,๓๙๘,ooo ๒/๖๕
51 ซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ขนาด 6,000 ลิตร ยี่ห้อ ISUZU รุ่น FTR240 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 1 ค... ๓,๔๑o,ooo ๓/๖๕
52 ซื้อประกันภัยยานพาหนะของส่วนราชการ บก.ทท. (ภาคสมัครใจ) ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 457 คัน... ๑,๙๑๒,๖๒๔.o๗ ๔/๖๕
53 ซื้อรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ 42 ที่นั่ง ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 8 คัน... ๓๕,๙๘o,ooo ๕/๖๕
54 ซื้อเครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย สำหรับทหารกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 9 รายการ... ๗๕๔,๙๕o ๖/๖๕