รายการเอกสาร สรุปผลประจำเดือน


สรุปผลประจำเดือน

ลำดับ สรุปผลประจำเดือน กรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เดือน วันที่ประกาศ
1 การจัดซื้อจัดจ้างลงประกาศในเว็บไซต์ของ ยบ.ทหาร ประจำเดือน ตุลาคม ประจำปี 2562... ตุลาคม 2562 ๒๒ ก.ค. ๖๓
2 การจัดซื้อจัดจ้างลงประกาศในเว็บไซต์ของ ยบ.ทหาร ประจำเดือน พฤศจิกายน ประจำปี 2562... พฤศจิกายน 2562 ๒๒ ก.ค. ๖๓
3 การจัดซื้อจัดจ้างลงประกาศในเว็บไซต์ของ ยบ.ทหาร ประจำเดือน ธันมาคม ประจำปี 2562... ธันวาคม 2562 ๒๒ ก.ค. ๖๓
4 การจัดซื้อจัดจ้างลงประกาศในเว็บไซต์ของ ยบ.ทหาร ประจำเดือน มกราคม ประจำปี 2563... มกราคม 2563 ๒๒ ก.ค. ๖๓
5 การจัดซื้อจัดจ้างลงประกาศในเว็บไซต์ของ ยบ.ทหาร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ประจำปี 2563... กุมภาพันธ์ 2563 ๒๒ ก.ค. ๖๓
6 การจัดซื้อจัดจ้างลงประกาศในเว็บไซต์ของ ยบ.ทหาร ประจำเดือน มีนาคม ประจำปี 2563... มีนาคม 2563 ๒๒ ก.ค. ๖๓
7 การจัดซื้อจัดจ้างลงประกาศในเว็บไซต์ของ ยบ.ทหาร ประจำเดือน เมษายน ประจำปี 2563... เมษายน 2563 ๒๒ ก.ค. ๖๓
8 การจัดซื้อจัดจ้างลงประกาศในเว็บไซต์ของ ยบ.ทหาร ประจำเดือน พฤษภาคม ประจำปี 2563... พฤษภาคม 2563 ๒๒ ก.ค. ๖๓
9 การจัดซื้อจัดจ้างลงประกาศในเว็บไซต์ของ ยบ.ทหาร ประจำเดือน มิถุนายน ประจำปี 2563... มิถุนายน 2563 ๒๒ ก.ค. ๖๓
10 การจัดซื้อจัดจ้างลงประกาศในเว็บไซต์ของ ยบ.ทหาร ประจำเดือน กรกฎาคม ประจำปี 2563... กรกฎาคม 2563 ๒๔ ส.ค. ๖๓
11 การจัดซื้อจัดจ้างลงประกาศในเว็บไซต์ของ ยบ.ทหาร ประจำเดือน สิงหาคม ประจำปี 2563... สิงหาคม 2563 ๑๖ ก.ย. ๖๓
12 การจัดซื้อจัดจ้างลงประกาศในเว็บไซต์ของ ยบ.ทหาร ประจำเดือน กันยายน ประจำปี 2563... กันยายน 2563 ๒๖ ต.ค. ๖๓
13 การจัดซื้อจัดจ้างลงประกาศในเว็บไซต์ของ ยบ.ทหาร ประจำเดือน ตุลาคม ประจำปี 2563... ตุลาคม 2563 ๑๙ ม.ค. ๖๔
14 การจัดซื้อจัดจ้างลงประกาศในเว็บไซต์ของ ยบ.ทหาร ประจำเดือน พฤศจิกายน ประจำปี 2563... พฤศจิกายน 2563 ๑๙ ม.ค. ๖๔
15 การจัดซื้อจัดจ้างลงประกาศในเว็บไซต์ของ ยบ.ทหาร ประจำเดือน ธันวาคม ประจำปี 2563... ธันวาคม 2563 ๑๙ ม.ค. ๖๔
16 การจัดซื้อจัดจ้างลงประกาศในเว็บไซต์ของ ยบ.ทหาร ประจำเดือน มกราค ประจำปี 2564... มกราคม 2564 ๑๖ ก.พ. ๖๔
17 การจัดซื้อจัดจ้างลงประกาศในเว็บไซต์ของ ยบ.ทหาร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ประจำปี 2564... กุมภาพันธ์ 2564 ๕ มี.ค. ๖๔
18 การจัดซื้อจัดจ้างลงประกาศในเว็บไซต์ของ ยบ.ทหาร ประจำเดือน มีนาคม ประจำปี 2564... มีนาคม 2564 ๕ เม.ย. ๖๔
19 การจัดซื้อจัดจ้างลงประกาศในเว็บไซต์ของ ยบ.ทหาร ประจำเดือน เมษายน ประจำปี 2564... เมษายน 2564 ๔ มิ.ย. ๖๔
20 การจัดซื้อจัดจ้างลงประกาศในเว็บไซต์ของ ยบ.ทหาร ประจำเดือน พฤษภาคม ประจำปี 2564... พฤษภาคม 2564 ๔ มิ.ย. ๖๔
21 การจัดซื้อจัดจ้างลงประกาศในเว็บไซต์ของ ยบ.ทหาร ประจำเดือน มิถุนายน ประจำปี 2563... มิถุนายน 2564 ๘ ก.ค. ๖๔
22 การจัดซื้อจัดจ้างลงประกาศในเว็บไซต์ของ ยบ.ทหาร ประจำเดือน กรกฎาคม ประจำปี 2564... กรกฎาคม 2564 ๒๔ ส.ค. ๖๔
23 การจัดซื้อจัดจ้างลงประกาศในเว็บไซต์ของ ยบ.ทหาร ประจำเดือน สิงหาคม ประจำปี 2564... สิงหาคม 2564 ๒๒ ก.ย. ๖๔
24 การจัดซื้อจัดจ้างลงประกาศในเว็บไซต์ของ ยบ.ทหาร ประจำเดือน กันยายน ประจำปี 2564... กันยายน 2564 ๑๕ ต.ค. ๖๔
25 การจัดซื้อจัดจ้างลงประกาศในเว็บไซต์ของ ยบ.ทหาร ประจำเดือน ตุลาคม ประจำปี 2564... ตุลาคม 2564 ๑๓ ธ.ค. ๖๔
26 การจัดซื้อจัดจ้างลงประกาศในเว็บไซต์ของ ยบ.ทหาร ประจำเดือน พฤศจิกายน ประจำปี 2564... พฤศจิกายน 2564 ๑๔ ธ.ค. ๖๔
27 การจัดซื้อจัดจ้างลงประกาศในเว็บไซต์ของ ยบ.ทหาร ประจำเดือน ธันวาคม ประจำปี 2564... ธันวาคม 2564 ๗ ม.ค. ๖๕
28 การจัดซื้อจัดจ้างลงประกาศในเว็บไซต์ของ ยบ.ทหาร ประจำเดือน มกราคม ประจำปี 2565... มกราคม 2565 ๑o ก.พ. ๖๕
29 การจัดซื้อจัดจ้างลงประกาศในเว็บไซต์ของ ยบ.ทหาร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ประจำปี 2565... กุมภาพันธ์ 2565 ๓ มี.ค. ๖๕
30 การจัดซื้อจัดจ้างลงประกาศในเว็บไซต์ของ ยบ.ทหาร ประจำเดือน มีนาคม ประจำปี 2565... มีนาคม 2565 ๔ เม.ย. ๖๕
31 การจัดซื้อจัดจ้างลงประกาศในเว็บไซต์ของ ยบ.ทหาร ประจำเดือน เมษายน ประจำปี 2565... เมษายน ๖ พ.ค. ๖๕
32 การจัดซื้อจัดจ้างลงประกาศในเว็บไซต์ของ ยบ.ทหาร ประจำเดือน พฤษภาคม ประจำปี 2565... พฤษภาคม ๙ มิ.ย. ๖๕