รายการเอกสาร ประกาศเชิญชวน


ประกาศเชิญชวน

ลำดับ ประกาศเชิญชวน กรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย วันที่ขอรับ / ชื้อเอกสาร วันที่เสนอราคา วันพิจารณาผล ข้อมูลงบประมาณ วันที่ประกาศ
1 Test ประกาศจัดจ้างเครื่องแต่งกายพลทหาร ปีงป.2563... 2 5,000,000.00 ๖ ก.ค. ๖๓
2 Test ประกาศเชิญชวนงานจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ... 2 ๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑o ก.ค. ๖๓
3 Testประกาศเชิญชวน ๑๕- ๒๑ ก.ค.๖๓ ๒๒ ก.ค.๖๓ ๒๓ ก.ค.๖๓ ๕,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑o ก.ค. ๖๓
4 ซื้อเครื่องตรวจหาพิกัดดาวเทียม (GPS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)... 23 ก.ค.63 24 ก.ค.63 29 ก.ค.63 600,000 ๒o ก.ค. ๖๓
5 ประกาศขายทอดตลาดซากวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนงานพัฒนาพื้นที่ ยบ.ทหาร ... 11-13 ส.ค.63 14 ส.ค.63 14 ส.ค.63 19,650.00 ๑๑ ส.ค. ๖๓
6 จ้างทำความสะอาด ยบ. ปี 64......เทสสสส 31 ส.ค.63 - 9 ก.ย.63 10 ก.ย.63 11 ก.ย.63 1,000,000.00 ๓๑ ส.ค. ๖๓
7 จ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่อาคาร ยบ.ทหาร และอาคารเอนกประสงค์ 3 ประจำปีงบประมาณ2564... 9-15 ก.ย.2563 16 ก.ย.2563 17 ก.ย.2563 1,110,750.00 ๘ ก.ย. ๖๓
8 ประกาศเชิญชวนงานจัดซื้อครุภัณฑ์ สายขนส่ง (ยานพาหนะ) จำนวน ๓ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รถจักรย... 29 ต.ค.63 ถึง 5 พ.ย.63 6 พ.ย.63 9 พ.ย.63 3,720,900.00 ๒๙ ต.ค. ๖๓
9 ยกเลิกประกาศเชิญชวนงานจัดซื้อครุภัณฑ์ สายขนส่ง (ยานพาหนะ) จำนวน ๓ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ร... 3 พ.ย.63 3 พ.ย.63 3 พ.ย.63 3,720,900.00 ๓ พ.ย. ๖๓
10 ขายทอดตลาดซากพัสดุชำรุด (เก้าอี้เหล็กพื้นฟองน้ำ, เก้าอี้พลาสติกอย่างดี, โต๊ะกลม ไฟเบอร์กลาส ขนาด ๑.๕... ๙ พ.ย.๖๓ ๑๓ พ.ย.๖๓ ๑๓ พ.ย.๖๓ ๑๐,๐๐๐ ๙ พ.ย. ๖๓
11 ประกาศเชิญชวน งานจัดซื้อครุภัณฑ์ สายขนส่ง (ยานพาหนะ) จำนวน ๓ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รถจักร... 11 พ.ย.63 ถึง 18 พ.ย.63 23 พ.ย.63 24 พ.ย.63 3,720,900.00 ๑๑ พ.ย. ๖๓
12 ซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ (ประเภทสำนักงาน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔... ๒๕ พ.ย.๖๓ - ๒ ธ.ค.๖๓ ๓ ธ.ค.๖๓ ๔ ธ.ค.๖๓ ๑,๓๕๐,๙๐๐ ๒๕ พ.ย. ๖๓
13 ซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ (ประเภทสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงาน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔... ๒๕ พ.ย.๖๓ - ๒ ธ.ค.๖๓ ๓ ธ.ค.๖๓ ๔ ธ.ค.๖๓ ๑,๘๒๗,๖๐๐ ๒๕ พ.ย. ๖๓
14 ซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ (ประเภทรถยกของ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔... ๑๘ พ.ย.๖๓ - ๒๗ พ.ย.๖๓ ๓๐ พ.ย.๖๓ ๑ ธ.ค.๖๓ ๙๑๑,๕๐๐ ๒๕ พ.ย. ๖๓
15 ยกเลิกประกาศเชิญชวนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานจัดซื้อครุภัณฑ์ สายขนส่ง (ยานพาหนะ) จำนวน ๓ รายการ ปร... - - - 3,720,900.00 ๒ ธ.ค. ๖๓
16 ประกาศเชิญชวน งานจัดซื้อครุภัณฑ์ สายขนส่ง (ยานพาหนะ) จำนวน ๓ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รถจักร... 2 ธ.ค.63 ถึง 9 ธ.ค.63. 14 ธ.ค.63 15 ธ.ค.63 ๓,๗๒๐,๙๐๐.๐๐ ๒ ธ.ค. ๖๓
17 ประกาศเชิญชวน งานจัดซื้อครุภัณฑ์ สายขนส่ง (เครื่องมือช่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รายการลิฟต์ยกรถย... 1 ก.พ.64 ถึง 8 ก.พ.64 9 ก.พ.64 10 ก.พ.64 ๙๔๐,๐๐๐.๐๐ ๑ ก.พ. ๖๔
18 งานซื้อเครื่องแต่งกาย สำหรับเจ้าหน้าที่ประจำอากาศยาน ให้กับ ผท.ทหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔... ๑๖ - ๒๓ ก.พ.๖๔ ๒๔ ก.พ.๖๔ ๒๕ ก.พ.๖๔ ๒,๑๑๖,๒๕๐.๐๐ ๑๖ ก.พ. ๖๔
19 ประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อเครื่องใช้ส่วนตัว สำหรับทหารกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔... ๑๙ ก.พ. - ๑ มี.ค.๖๔ ๒ มี.ค.๖๔ ๓ มี.ค.๖๔ ๗๙๗,๒๐๐.๐๐ ๑๙ ก.พ. ๖๔
20 ประกาศประกวดราคางานจ้างผลิตเครื่องแบบสนาม สำหรับทหารกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔... ๒๓ ก.พ.-๑๐ มี.ค.๖๔ ๑๑ มี.ค.๖๔ ๑๒ มี.ค.๖๔ ๘,๘๖๐.๕๐๐.๐๐ ๒๓ ก.พ. ๖๔
21 ประกาศเชิญชวนประกวดราคางานซื้อเครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย สำหรับนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน ชา... ๒๕ ก.พ. - ๑๒ มี.ค.๖๔ ๑๕ มี.ค.๖๔ ๑๖ มี.ค.๖๔ ๗,๒๕๙,๒๕๐.๐๐ ๒๕ ก.พ. ๖๔
22 ประกาศเชิญชวนประกวดราคางานจ้างผลิตรองเท้า สำหรับทหารกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔... ๒ - ๑๖ มี.ค.๖๔ ๑๗ มี.ค.๖๔ ๑๘ มี.ค.๖๔ ๖,๘๙๐,๔๐๐.๐๐ ๒ มี.ค. ๖๔
23 ประกาศประกวดราคางานซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อบริหารจัดการงานคลังโดยระบบ (บาร์โค้ด) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔... ๒ - ๙ มี.ค.๖๔ ๑๐ มี.ค.๖๔ ๑๑ มี.ค.๖๔ ๗๐๑,๘๐๐.๐๐ ๒ มี.ค. ๖๔
24 ประกาศประกวดราคางานซื้อผ้าให้กับข้าราชการนายทหารประทวน ชาย-หญิง เหล่าทัพ ทบ. ทร. และ ทอ. สังกัด บก.... ๑๑ - ๒๕ มี.ค.๖๔ ๒๖ มี.ค.๖๔ ๒๙ มี.ค.๖๔ ๙,๘๐๙,๕๕๐.๐๐ ๑๑ มี.ค. ๖๔
25 ประกาศเชิญชวนประกวดราคางานจัดซื้อเสื้อยืดคอวีสีขาว นายทหารประทวนชาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔... ๒๔ - ๓๑ มี.ค.๖๔ ๑ เม.ย.๖๔ ๒ เม.ย.๖๔ ๑,๑๒๙,๙๒๐.๐๐ ๒๔ มี.ค. ๖๔
26 ประกาศเชิญชวนประกวดราคางานจัดซื้อเครื่องวัดมวลกาย สำหรับใช้ในราชการ... ๒๒-๒๕ มิ.ย.๖๔ ๒๘ มิ.ย.๖๔ ๒๙ มิ.ย.๖๔ ๕,๗๐๐,๐๐๐.-บาท ๒๒ มิ.ย. ๖๔
27 งานจ้างผลิตวัสดุงานบ้านงานครัว (ภาชนะจัดเลี้ยง)... ๒๒ - ๒๕ มิ.ย.๖๔ ๒๘ มิ.ย.๖๔ ๒๙ มิ.ย.๖๔ ๑,๒๒๑,๘๔๔.๐๐ ๒๒ มิ.ย. ๖๔
28 งานจ้างผลิตเครื่องแบบสนาม สำหรับนายทหารประทวน (ชาย-หญิง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔... ๑ - ๖ ก.ค.๖๔ ๗ ก.ค.๖๔ ๘ ก.ค.๖๔ ๖,๔๑๐,๔๐๐.๐๐ ๑ ก.ค. ๖๔
29 ประกาศเชิญชวนประกวดราคางานจัดซื้อเครื่องวัดมวลกาย สำหรับใช้ในราชการ จำนวน ๖ เครื่อง ... ๒๐ - ๒๓ ก.ค.๖๔ ๒๗ ก.ค.๖๔ ๒๙ ก.ค.๖๔ ๕,๗๐๐,๐๐๐.-บาท ๒o ก.ค. ๖๔
30 ซื้อรถดับเพลิงกระเช้ากู้ภัยอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน... 02 ส.ค.64 - 05 ส.ค.64 6 ส.ค.64 9 ส.ค.64 9,500,000 ๒ ส.ค. ๖๔
31 ซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ... 2 ส.ค.64 - 5 ส.ค.64 6 ส.ค.64 9 ส.ค.64 3,500,000 ๒ ส.ค. ๖๔
32 งานจ้างผลิตวัสดุงานบ้านงานครัว (ภาชนะจัดเลี้ยง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔... ๓ - ๖ ส.ค.๖๔ ๙ ส.ค.๖๔ ๑๐ ส.ค.๖๔ ๑,๒๒๑,๘๔๔.๐๐ ๓ ส.ค. ๖๔
33 ประกาศเชิญชวนงานจ้างผลิตรองเท้าสูงครึ่งน่องหนังสีดำเชือกพร้อม สำหรับนายทหารประทวน (ชาย - หญิง)ประจำป... ๔ ส.ค.๖๔ - ๙ ส.ค.๖๔ ๑๐ ส.ค.๖๔ ๑๑ ส.ค.๖๔ ๑,๒๒๑,๐๖๐.-บาท ๔ ส.ค. ๖๔
34 ยกเลิกประกาศเชิญชวนงานจ้างผลิตวัสดุงานบ้านงานครัว (ภาชนะจัดเลี้ยง)... ๑,๒๒๑,๘๔๔.๐๐ ๑๑ ส.ค. ๖๔
35 ประกาศเชิญชวนงานจ้างผลิตวัสดุงานบ้านงานครัว (ภาชนะจัดเลี้ยง)... ๑๑ - ๑๗ ส.ค.๖๔ ๑๘ ส.ค.๖๔ ๑๙ ส.ค.๖๔ ๑,๒๒๑,๘๔๔.๐๐ ๑๑ ส.ค. ๖๔
36 ประกาศเชิญชวนงานจ้างผลิตเครื่องแบบสนาม สำหรับนายทหารประทวน ชาย-หญิง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม)... ๙ - ๑๘ ส.ค.๖๔ ๑๙ ส.ค.๖๔ ๒๐ ส.ค.๖๔ ๒๓,๗๕๑,๕๐๐.๐๐ ๑๓ ส.ค. ๖๔
37 ขายทอดตลาดยานพาหนะชำรุด จำนวน ๒๘ คัน... ๑๗ - ๑๙ ส.ค.๖๔ ๒๓ ส.ค.๖๔ ๒๓ ส.ค.๖๔ ๑,๑๘๕,๐๐๐.๐๐ ๑๙ ส.ค. ๖๔
38 ประกาศประกวดราคางานจัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ ๔๒ ที่นั่ง จำนวน ๘ คัน งบประมาณเพิ่มเติมประจำปีงบประม... ๑๘ - ๒๓ ส.ค.๖๔ ๒๔ ส.ค.๖๔ ๒๕ ส.ค.๖๔ ๔๐,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๘ ส.ค. ๖๔
39 ประกาศประกวดราคางานจัดซื้อรถดับเพลิงกระเช้ากู้ภัยอเนกประสงค์ ให้กับ สน.บก.บก.ทท. จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธ... ๖ - ๙ ก.ย.๒๕๖๔ ๑๐ ก.ย.๒๕๖๔ ๑๓ ก.ย.๒๕๖๔ ๙,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๖ ก.ย. ๖๔
40 ประกาศประกวดราคางานจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร ให้กับ สน.บก.บก.ทท. จำนวน ๑ คัน ด้วยวิ... ๖ - ๙ ก.ย.๒๕๖๔ ๑๐ ก.ย.๒๕๖๔ ๑๓ ก.ย.๒๕๖๔ ๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๖ ก.ย. ๖๔
41 ประกาศเชิญชวนประกวดราคางานจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่อาคาร ยบ.ทหาร และพื้นที่ อาคารจอดรถ กขส.ยบ.ทหาร ... ๑๔ - ๑๗ ก.ย.๖๔ ๒๐ ก.ย.๖๔ ๒๑ ก.ย.๖๔ ๑,๑๒๘,๐๓๐.-บาท ๑๔ ก.ย. ๖๔
42 ประกาศประกวดราคางานจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่อาคารศูนย์อาหาร บก.ทท. (พื้นที่แจ้งวัฒนะ) ประจำปีงบประม... ๑๕ - ๒๐ ก.ย.๖๔ ๒๑ ก.ย.๖๔ ๒๒ ก.ย.๖๔ ๖๐๔,๘๐๐.๐๐ ๑๕ ก.ย. ๖๔
43 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ ๔๒ ที่นั่ง จำนวน ๘ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ... ๒๕ ต.ค.๖๔ ๒๕ ต.ค.๖๔ ๒๕ ต.ค.๖๔ ๔๐,๖๔๐,๐๐๐.๐๐ ๒๗ ต.ค. ๖๔
44 ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ จำนวน ๑๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (... ๒๗ ต.ค. - ๑๒ พ.ย.๖๔ ๑๕ พ.ย.๖๔ ๑๖ พ.ย.๖๔ ๑๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๗ ต.ค. ๖๔
45 ประกาศเชิญชวน งานจัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ ๔๒ ที่นั่ง จำนวน ๘ คัน (ครั้งใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิ... ๑๘ พ.ย. - ๗ ธ.ค.๖๔ ๘ ธ.ค.๖๔ ๙ ธ.ค.๖๔ ๓๙,๑๐๔,๐๐๐.๐๐ ๑๘ พ.ย. ๖๔
46 ขายทอดตลาดยานพาหนะชำรุดใช้ราชการไม่ได้ (รถจักรยานยนต์) จำนวน ๒๓ คัน... ๑ ธ.ค.๖๔ - ๙ ธ.ค.๖๔ ๑๖ ธ.ค.๖๔ ๑๖ ธ.ค.๖๔ ๑๑,๕๐๐.-บาท ๒๑ ธ.ค. ๖๔
47 ขายทอดตลาดยานพาหนะชำรุดใช้ราชการไม่ได้ (รถยนต์โดยสารขนาดใหญ่) จำนวน ๒๔ คัน... ๐๗ ธ.ค.๖๔ - ๑๔ ธ.ค.๖๔ ๑๗ ธ.ค.๖๔ ๑๗ ธ.ค.๖๔ ๓,๕๒๐,๐๐๐.- บาท ๒๑ ธ.ค. ๖๔
48 ประกาศเชิญชวนงานจัดซื้อของใช้ส่วนตัวให้กับทหารกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕... ๑๑ - ๑๘ ม.ค.๖๕ ๑๙ ม.ค.๖๕ ๒๐ ม.ค.๖๕ ๖๔๕,๐๐๐.-บาท ๑๑ ม.ค. ๖๕
49 ประกาศเชิญชวนงานจัดซื้อเครื่องแต่งกาย สำหรับเจ้าหน้าที่ประจำอากาศยาน ให้กับ ผท.ทหาร ประจำปีงบประมาณ ... ๒๐ - ๒๗ ม.ค.๖๕ ๒๘ ม.ค.๖๕ ๓๑ ม.ค.๖๕ ๒,๖๙๓,๖๔๐.๐๐ ๒o ม.ค. ๖๕
50 ประกาศเชิญชวนงานจัดซื้อเครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย สำหรับทหารกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕... ๒๐ - ๒๗ ม.ค.๖๕ ๒๘ ม.ค.๖๕ ๓๑ ม.ค.๖๕ ๘๒๒,๔๐๐.๐๐ ๒o ม.ค. ๖๕
51 ประกาศเชิญชวนงานจ้างผลิตเครื่องแบบสนาม และรองเท้า ให้กับ ทหารกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕... ๒๐ ม.ค.๖๕ - ๔ ก.พ.๖๕ ๗ ก.พ.๖๕ ๘ ก.พ.๖๕ ๘,๓๑๑,๙๐๐.บาท ๒๔ ม.ค. ๖๕
52 ประกาศประกวดราคางานซื้อเครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย สำหรับนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน ชาย - หญิ... ๑ - ๑๕ ก.พ.๖๕ ๑๗ ก.พ.๖๕ ๑๘ ก.พ.๖๕ ๕,๐๐๒,๒๒๕.๐๐ ๑ ก.พ. ๖๕
53 ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจัดซื้อเครื่องใช้ส่วนตัวสำหรับทหารกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕... ๒ - ๙ ก.พ.๖๕ ๑๐ ก.พ.๖๕ ๑๑ ก.พ.๖๕ ๖๔๕,๐๐๐.-บาท ๒ ก.พ. ๖๕
54 ยกเลิกประกาศเชิญชวนงานซื้อเครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย สำหรับทหารกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕... ๒ ก.พ. ๖๕
55 ยกเลิกประกาศเชิญชวนงานซื้อเครื่องใช้ส่วนตัว สำหรับทหารกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕... ๒ ก.พ. ๖๕
56 ประกาศเชิญชวนงานจัดซื้อเครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย สำหรับทหารกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕... ๒ - ๙ ก.พ.๖๕ ๑๐ ก.พ.๖๕ ๑๑ ก.พ.๖๕ ๘๒๒,๔๐๐.๐๐ ๒ ก.พ. ๖๕
57 ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างผลิตรองเท้าให้กับพลอาสาสมัคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕... ๑๐ - ๑๘ ก.พ.๖๕ ๒๑ ก.พ.๖๕ ๒๒ ก.พ.๖๕ ๙๕๐,๙๔๘.-บาท ๑๔ ก.พ. ๖๕
58 ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจัดซื้อถุงเท้าให้กับนายทหารประทวน (ชาย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕... ๒๗ เม.ย. - ๒ พ.ค.๖๕ ๓ พ.ค.๖๕ ๕ พ.ค.๖๕ ๑,๒๓๖,๔๐๐.-บาท ๒๗ เม.ย. ๖๕
59 งานจ้างซ่อมปรับปรุงรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ งบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของ ยบ.ทหาร จำนว... ๐๖ มิ.ย.๖๕ - ๑๓ มิ.ย.๖๕ ๑๔ มิ.ย.๖๕ ๑๕ มิ.ย.๖๕ ๑,๓๔๕,๗๑๕.- บาท ๖ มิ.ย. ๖๕
60 ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสาธงประจำหน่วย ในพื้นที่ ยบ.ทหาร โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วย... ๑๔ - ๑๗ มิ.ย.๖๕ ๒๐ มิ.ย.๖๕ ๒๑ มิ.ย.๖๕ ๑,๒๘๒,๐๐๐.-บาท ๑๔ มิ.ย. ๖๕
61 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย สำหรับนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน ชาย-หญิง ประจ... ๑๗ มิ.ย. - ๒๔ มิ.ย.๖๕ ๒๗ มิ.ย.๖๕ ๒๘ มิ.ย.๖๕ ๒,๙๔๕,๓๐๐.๐๐ ๑๗ มิ.ย. ๖๕
62 ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสาธงประจำหน่วย ในพื้นที่ ยบ.ทหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์... ๑๔-๑๗ มิ.ย.๖๕ ๒๐ มิ.ย.๖๕ ๒๑ มิ.ย.๖๕ ๑,๒๘๒,๐๐๐.-บาท ๒๔ มิ.ย. ๖๕