รายการเอกสาร ใบสั่งเช่า


ใบสั่งเช่า

ลำดับ ใบสั่งเช่า วงเงิน เลขที่ใบสั่งเช่า
1 เช่าโต๊ะสี่เหลี่ยม พร้อมผ้าระบาย การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด... ๓๗,๕oo ๑-๖๓
2 เช่าโต๊ะสี่เหลี่ยม พร้อมผ้าระบาย การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ บก.ทท. จำนวน ๑ ร... ๓๗,๕oo ๒-๖๓
3 เช่าสิ่งอุปกรณ์ การจัดการแสดงการฝึกทางทหารประกอบดนตรี "ราชวัลลภเริงระบำ" (Hop to the bodies slams) แ... ๔๙o,๔oo ๓-๖๓
4 เช่าสิ่งอุปกรณ์ การจัดการแสดงการฝึกทางทหารประกอบดนตรี "ราชวัลลภเริงระบำ" (Hop to the bodies slams) แ... ๘๙o,๔๒๔ ๔-๖๓
5 เช่าโต๊ะและเก้าอี้ การจัดพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณ ทหาร-ตำราจ เนื่องในปีมหามงคลบรมราชาภิเษก ๒๕๖๒ วั... ๗,๒๓๒,๒oo ๕-๖๓
6 เช่าพัดลม การจัดพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณ ทหาร-ตำรวจ เนื่งในปีมหามงคลบรมราชาภิเษก ๒๕๖๒ วันกองทัพไทย... ๖,๕๕๑,ooo ๖-๖๓
7 เช่าเต็นท์ การจัดพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณ ทหาร-ตำรวจ เนื่งในปีมหามงคลบรมราชาภิเษก ๒๕๖๒ วันกองทัพไท... ๗,o๒๕,ooo ๗-๖๓
8 เช่าสิ่งอุปกรณ์ การจัดกิจกรรมของทหารในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑๒ รายการ... ๑,๑๔๓,ooo ๘-๖๓
9 เช่าสิ่งอุปกรณ์ การจัดงานวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑๒ รายการ... ๒๙๗,๑oo ๙-๖๓
10 เช่าเต็นท์ การจัดงานวันสถาปนา บก.ทท. ประจำปี ๒๕๖๓ ครบ ๖๐ ปี จำนวน ๑ รายการ... ๓,ooo ๑๑-๖๓
11 เช่าโต๊ะสี่เหลี่ยมๆ การจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกกาธิเบศรมหา... ๓๗,๕oo ๑/๖๔
12 เช่าสิ่งอุปกรณ์ การจัดงานวันกองทัพไทย ประจำปี 2564 จำนวน 6 รายการ... ๔๑,๔oo ๓/๖๔
13 เช่าโต๊ะพร้อมผ้าระบาย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ... ๗,๕oo ๑/๖๕
14 เช่าโต๊ะพร้อมผ้าระบาย เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมห... ๓๗,๕oo ๒/๖๕
15 เช่าสิ่งอุปกรณ์ การจัดงานวันกองทัพไทย ประจำปี 2565 จำนวน 10 รายการ... ๒๑o,๑oo ๓/๖๕