รายการเอกสาร ประกาศราคากลาง


ประกาศราคากลาง

ลำดับ ประกาศราคากลาง กรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย วงเงิน วันที่ประกาศ
1 Test ประกาศราคากลางงานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓ สำหรับใช้งานด้านธุรการ ไตรมาสที... ๒,๑๐๖,๓๖๔.๐๐
2 ประกาศราคากลางงานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อทดแทนให้กับ กคล.ยบ.ทหาร เพื่อสนับสนุนให้กับ ศปม.บก.ทท.... ๗๓๔,๑๖๖.๐๐ ๙ ก.ค.๖๓
3 ประกาศราคากลางงานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ให้กับ กคล.ยบ.ทหาร เพื่อสำรองคลัง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพ... ๒,o๘๗,๕๕o.oo ๑๔ ส.ค.๖๓
4 ประกาศราคากลางงานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) สำหรับใช้งานด้านปฏิบัต... ๓,๗๖๒,ooo.oo ๑๗ ส.ค.๖๓
5 ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ขนาด ๑ ๑/๔ ตัน งบประมาณเพิ่มเติมปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๖ คั... ๙,๕๔๔,๘oo.oo ๒๘ ส.ค.๖๓
6 จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย พื้นที่ ยบ.ทหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔... ๒,๒๘๑,๗๔๐ ๑๑ ก.ย.๖๓
7 ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่อาคารศูนย์อาหาร บก.ทท. พื้นที่แจ้งวัฒนะ ประจำปีงบประมาณ พ... ๕๘๔,๕๖๕.๐๐ ๑๔ ก.ย.๖๓
8 จ้างเหมาทำความสะอาด อาคาร สนพ.ยบ.ทหาร (แจ้งวัฒนะ และบางซ่อน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔... ๘๘๖,๗๐๔ ๑๕ ก.ย.๖๓
9 ประกาศราคากลางงานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ราชการสำรองคลัง เพื่อสนับสนุนให้กับ กคล.ยบ.ทหาร... ๕,๐๙๙,๙๕๙.๔๐ ๒๕ ก.ย.๖๓
10 ประกาศราคากลาง งานจัดซื้อประกันภัยยานพาหนะของส่วนราชการ บก.ทท. (ภาคบังคับ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ... ๖,๔๙๕,๓๒๕.๘๖ ๒๘ ก.ย.๒๕๖๓
11 ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์ สายขนส่ง (ยานพาหนะ) จำนวน ๓ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ... ๓,๗๒o,๙oo.oo ๒๙ ต.ค.๖๓
12 ประกาศราคากลางงานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สำหรับใช้งานด้านธุรการ ( ไตรมาสที่ ๑)... ๓,๗๗๓,๘๑๗.๐๐ ๕ พ.ย.๖๓
13 ประกาศราคากลางงานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สำหรับใช้งานด้านปฏิบัติการ (ไตรมาสที่ ... ๖,๒๑๑,๐๓๕.๐๐ ๕ พ.ย.๖๓
14 ประกาศราคากลาง งานจัดซื้อครุภัณฑ์ สายขนส่ง (ยานพาหนะ) จำนวน ๓ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รถจัก... ๓,๗๒o,๙oo.oo ๑๑ พ.ย.๖๓
15 จ้างตัดเย็บเครื่องแบบปกติสีกากีแกมเขียวคอพับแขนยาว สำหรับทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๒/๖๓... ๕๗๓,๘๕o.oo ๓o พ.ย.๖๓
16 ประกาศราคากลาง งานจัดซื้อครุภัณฑ์ สายขนส่ง (ยานพาหนะ) จำนวน ๓ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รถจัก... ๓,๗๒o,๙oo.oo ๒ ธ.ค.๖๓
17 ซื้อเสื้อกันหนาว สำหรับทหารกองประจำการ ... ๑,๔๖o,ooo.oo ๑๕ ธ.ค.๖๓
18 ประกาศราคากลางงานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้กับ กคล.ยบ.ทหาร เพื่อสนับสนุนให้กับ ... ๖๖๗,๘๕๑.๐๐ ๘ ม.ค.๖๔
19 ประกาศราคากลางงานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อสนับสนุนให้กับ สนพ.ยบ.ทหาร สยย.ทห... ๑,๒๗๔,๕๕๔.๐๐ ๑๓ ม.ค.๖๔
20 ประกาศราคากลางงานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สำหรับใช้งานด้านธุรการ (ไตรมาสที่ ๒)... ๓,๗๗๓,๘๑๗.๐๐ ๑๕ ม.ค.๖๔
21 ประกาศราคากลางงานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สำหรับใช้งานด้านปฏิบัติการ (ไตรมาสที่ ... ๖,๒๑๑,๐๓๕.๐๐ ๑๕ ม.ค.๖๔
22 ประกาศราคากลางงานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้กับ กคล.ยบ.ทหาร เพื่อสนับสนุนให้กับ ... ๖,๙๖๒,๖๐๖.๐๐ ๒๑ ม.ค.๖๔
23 ประกาศราคากลาง งานจัดซื้อครุภัณฑ์ สายขนส่ง (เครื่องมือช่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รายการลิฟต์ยกรถ... ๙๔๐,๐๐๐.๐๐ ๑ ก.พ.๖๔
24 ประกาศราคากลางงานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (น้ำมันปฏิบัติการ) เพื่อสนับสนุนให้กับ ... ๖,๑๐๓,๙๗๐.๐๐ ๒๓ ก.พ.๖๔
25 ประกาศราคากลางงานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (โครงการป้องกันยาเสพติด) เพื่อสนับสนุนใ... ๗๒๙,๙๗๔.๐๐ ๒๓ ก.พ.๖๔
26 ประกาศราคากลางงานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ให้กับ กคล.ยบ.ทหาร เพื่อสนับสนุนให้กับ รร.ตท.สปท. (ห้วง เม.... ๗๓๓,๓๓๒.๐๐ ๒๖ มี.ค.๖๔
27 ประกาศราคากลางงานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประเภทดีเซลหมุนเร็ว บี ๗ (ห้วง เม.ย.๖๔ ... ๖,๙๗๔,๑๗๕.๐๐ ๓๑ มี.ค.๖๔
28 ประกาศราคากลางงานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประเภทแก๊สโซฮอล์ ๙๕ ห้วง เม.ย.๖๔ - มิ.ย... ๒,๕๑๙,๘๘๐.๐๐ ๓๑ มี.ค.๖๔
29 งานจ้างตัดเย็บกางเกงเต็มยศแถบพร้อม และกระโปรงเต็มยศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔... ๕,๖๗๗,๔๕๐.๐๐ ๑๒ พ.ค.๖๔
30 ประกาศราคากลางงานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประเภทดีเซลหมุนเร็ว บี ๗ (ห้วง ก.ค.๖๔ -... ๗,๓๕๒,๖๔๐.๐๐ ๙ มิ.ย.๖๔
31 ประกาศราคากลางงานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประเภทแก๊สโซฮอล์ ๙๕ (ห้วง ก.ค.๖๔ - ก.ย.... ๒,๓๘๙,๗๖๙.๐๐ ๙ มิ.ย.๖๔
32 ประกาศราคากลางงานจัดซื้อน้ำมันอุปกรณ์เพื่อการซ่อมและปรนนิบัติบำรุงยานพาหนะของส่วนราชการ บก.ทท. (เพิ่... ๙๐๘,๖๘๐.๓๘ ๓๐ มิ.ย.๖๔
33 จ้างผลิตเครื่องแบบสนาม สำหรับทหารกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม)... ๙๘๔,๕oo ๘ ก.ค.๖๔
34 ประกาศราคากลางงานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประเภทแก๊สโซฮอล์ ๙๕ (เพิ่มเติม) ให้กับ ... ๙๓๙,๑๗๒.๐๐ ๑๕ ก.ค.๖๔
35 งานจ้างปรับปรุงอาคารคลัง สยย.๑ ๓๐,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๓ ก.ค.๖๔
36 ประกาศราคากลางงานจ้างผลิตรองเท้าสูงครึ่งน่องหนังสีดำเชือกพร้อม สำหรับนายทหารประทวน (ชาย - หญิง)ประจำ... ๑๕,๓๗๘,๔๒๘.-บาท ๒ ส.ค.๖๔
37 จ้างปรับปรุงอาคารคลัง สยย.ทหาร ๑ โดยวิธีคัดเลือก... ๓๐,๙๘๐,๐๐๐ ๓ ส.ค.๖๔
38 ประกาศราคากลางงานจ้างผลิตรองเท้าสูงครึ่งน่องหนังสีดำเชือกพร้อม สำหรับนายทหารประทวน (ชาย - หญิง)ประจำ... ๑,๒๒๑,๐๖๐.-บาท ๔ ส.ค.๖๔
39 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ประเภทผ้า) จำนวน ๑๙ รายการ... ๑,๐๙๐,๓๖๙ บาท ๔ ส.ค.๖๔
40 ประกาศราคากลางงานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเลิง เพื่อทดแทนให้กับ กคล.ยบ.ทหาร ฯ (ศปม.) ครั้งที่ ๓๒ ... ๓,๐๖๖,๑๕๑.๐๐ ๑๐ ส.ค.๖๔
41 ประกาศราคากลางงานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ใช้งานด้านปฏิบัติการ (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔... ๗,๑๖๖,๖๔๖.๐๐ ๑๐ ส.ค.๖๔
42 ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานจัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ ๔๒ ที่นั่ง จำนวน ๘ คัน งบประมาณเพิ่มเติมประจำปีง... ๔๐,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๑ ส.ค.๖๔
43 ประกาศราคากลางงานจ้างตัดเย็บเครื่องแบบปกติสีกากีแกมเขียวคอพับแขนยาว และป้ายชื่อติดเครื่องแบบ สำหรับท... ๗๘๔,๘๐๐.๐๐ ๑๓ ส.ค.๖๔
44 ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างปรับปรุงภายในรถควบคุมบังคับบัญชา และปฏิบัติการ พร้อมติดตั้งฟิล์มนิรภัยแบบที... ๒,๕๑๐,๒๒๐.๐๐ ๑๓ ส.ค.๖๔
45 ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานจ้างซ่อมปรับปรุงรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ จำนวน ๑๒ คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (... ๑๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๓ ส.ค.๖๔
46 ประกาศราคากลางงานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประเภทดีเซลหมุนเร็ว บี ๗ (ห้วง ส.ค. - ก... ๓,๒๗๖,๕๕๗.๐๐ ๑๖ ส.ค.๖๔
47 ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานจ้างซ่อมปรับปรุงรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ จำนวน ๑๒ คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (... ๑๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑ ก.ย.๒๕๖๔
48 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง งานจัดซื้อรถดับเพลิงกระเช้ากู้ภัยอเนกประสงค์ จำนวน ๑ คัน ให้กับ สน.บก.บก.ทท. ป... ๙,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๖ ก.ย.๒๕๖๔
49 ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร ให้กับ สน.บก.บก.ทท. จำนวน ๑ คัน ง... ๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๖ ก.ย.๒๕๖๔
50 ประกาศราคากลางงานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อทดแทนให้กับ กคล.ยบ.ทหาร สำหรับใช้ในงาน ผลผลิต การดำรงส... ๘๘๑,๐๙๐.๐๐ ๑๓ ก.ย.๖๔
51 ประกาศราคากลางงานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อทดแทนให้กับ กคล.ยบ.ทหาร สำหรับใช้ในโครงการพิทักษ์รักษา... ๑,๐๔๒,๐๖๔.๐๐ ๑๔ ก.ย.๖๔
52 ประกาศราคากลางงานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อทดแทนให้กับ กขส.ยบ.ทหาร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสน... ๕๔๘,๓๐๙.๐๐ ๒๐ ก.ย.๖๔
53 ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานจ้างซ่อมปรับปรุงรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ จำนวน ๑๒ คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (... ๑๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๕ ต.ค.๒๕๖๔
54 ประกาศราคากลางงานจัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ระยะที่ ๑... ๙,๒๑๘,๓๐๐.๐๐ ๑๕ ก.ย.๖๔
55 ประกาศราคากลางงานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ สำหรับใช้งานด้านธุรการ (ไตรมาสที่ ๑... ๔,๒๙๕,๙๗๓.๐๐ ๒๗ ต.ค.๖๔
56 ประกาศราคากลางงานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ สำหรับใช้งานด้านปฏิบัติการ (ไตรมาสท... ๗,๘๓๐,๐๐๐.๐๐ ๒๗ ต.ค.๖๔
57 ประกาศราคากลางงานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ สำหรับใช้งานด้านธุรการ (ห้วง ต.ค.๖๔... ๙๒๔,๖๓๖.๐๐ ๘ พ.ย.๖๔
58 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง งานจัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ ๔๒ ที่นั่ง จำนวน ๘ คัน (ครั้งใหม่) ด้วยวิธีประก... ๓๙,๑๐๔,๐๐๐.๐๐ ๑๒ พ.ย.๒๕๖๔
59 จ้างผลิตเสื้อยืดสีขาว ให้กับ นายทหารประทวน (ชาย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565... ๓,๓๖o,ooo ๒๒ พ.ย.๖๔
60 ประกาศราคากลางงานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ สำหรับใช้งานด้านธุรการ (ไตรมาสที่ ๒... ๔,๒๙๕,๙๗๓.๐๐ ๒๓ พ.ย.๖๔
61 จ้างตัดเย็บเครืี่องแต่งกายพิเศษ สำหรับสารวัตรทหาร (สห.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565... ๗๗,ooo ๒๓ พ.ย.๖๔
62 ประกาศราคากลางงานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ สำหรับใช้งานด้านธุรการ (ไตรมาสที่ ๒... ๔,๒๙๕,๙๗๓.oo ๒๖ พ.ย.๖๔
63 ประกาศราคากลางงานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ สำหรับใช้งานด้านปฏิบัติการ (ไตรมาสท... ๓,๑๐๗,๔๖๖.๐๐ ๓๐ พ.ย.๖๔
64 ประกาศราคากลางงานจ้างตัดเย็บเครื่องแบบปกติสีกากีแกมเขียวคอพับแขนยาว และป้ายชื่อติดเครื่องแบบ สำหรับท... ๘๘๓,๕๐๐.๐๐ ๓ ธ.ค.๖๔
65 ประกาศราคากลางงานจ้างตัดเย็บเครื่องแต่งกายให้กับ ช่างตามอัตราหน่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕... ๓,๐๑๙,๔๗๕.๐๐ ๖ ม.ค.๖๕
66 ประกาศราคากลางงานจัดซื้อของใช้ส่วนตัวให้กับทหารกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕... ๖๔๕,๐๐๐.-บาท ๑๑ ม.ค.๖๕
67 ประกาศราคากลางงานจ้างผลิตเครื่องแบบสนามและรองเท้า ให้กับทหารกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕... ๘,๓๑๑,๙๐๐.-บาท ๑๔ ม.ค.๖๕
68 จ้างผลิตกระบี่ สำหรับนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน (ชาย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565... ๑,๗๑๗,๕oo ๒o ม.ค.๖๕
69 ประกาศราคากลางงานจัดซื้อเครื่องแต่งกาย สำหรับเจ้าหน้าที่ประจำอากาศยาน ให้กับ ผท.ทหาร ประจำปีงบประมาณ... ๒,๖๙๓,๖๔๐.๐๐ ๒๐ ม.ค.๖๕
70 ประกาศราคากลางงานจัดซื้อเครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย สำหรับทหารกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕... ๘๒๒,๔๐๐.๐๐ ๒๐ ม.ค.๖๕
71 ประกาศราคากลางงานจัดซื้อเครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย สำหรับนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวนหญิง ประจ... ๕,๐๐๒,๒๒๕.๐๐ ๒๖ ม.ค.๖๕
72 ประกาศราคากลางงานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ สำหรับใช้งานด้านปฏิบัติการ (ห้วง ก.... ๗,๙๙๙,๙๙๘.๐๐ ๗ เม.ย.๖๕
73 ประกาศราคากลางงานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ สำหรับใช้งานด้านธุรการ (ห้วง เม.ย.๖... ๔,๒๖๑,๔๙๒.๐๐ ๗ เม.ย.๖๕
74 ประกาศราคากลางงานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ประเภทแก๊สโซฮอล์ ๙๕) สำหรับใช้งานด... ๒,๕๐๓,๐๙๓.๘๐ ๑๘ เม.ย.๖๕
75 ประกาศราคากลางงานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ประเภทแก๊สโซฮอล์ ๙๕) สำหรับใช้งานด... ๑,๐๗๑,๖๐๕.๐๐ ๑๘ เม.ย.๖๕
76 ประกาศราคากลางงานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ประเภทแก๊สโซฮอล์ ๙๕) สำหรับใช้งาน... ๓,๒๕๕,๖๗๔.๗๖ ๙ พ.ค.๖๕
77 ประกาศราคากลางงานจัดซื้อน้ำมันอุปกรณ์เพื่อการซ่อมและปรนนิบัติบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕... ๘๙๙,๙๕๘.๘๑ ๒๓ พ.ค.๖๕
78 ประกาศราคากลางงานจัดซื้อรถโดยสารไฟฟ้า จำนวน ๒ คัน พร้อมสถานีบริการประจุไฟฟ้า จำนวน ๑ สถานี งบประมาณเ... ๑๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๗ พ.ค.๖๕
79 ประกาศราคากลางงานจ้างตัดเย็บกางเกงเต็มยศแถบพร้อม และกระโปรงเต็มยศ สำหรับนายทหารสัญญาบัตร ชาย - หญิง ... ๓,๓๕๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐ พ.ค.๖๕
80 งานประกวดราคางานจ้างซ่อมปรับปรุงรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ งบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ... ๑,๓๔๕,๗๑๕.- บาท ๖ มิ.ย.๖๕
81 ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างเสาธงประจำหน่วย ในพื้นที่ กรมยุทธบริการทหาร... ๑,๒๘๒,๐๐๐.-บาท ๑๔ มิ.ย.๖๕
82 ประกาศราคากลางงานซื้อเครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย สำหรับนายทหารประทวนและนายทหารสัญญาบัตร ชาย-หญิง ประ... ๒,๙๔๕,๓๐๐.๐๐ ๑๗ มิ.ย.๖๕
83 ประกาศราคากลางงานจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง งบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อสนับสนุนส่... ๗,๑๘๐,๕๕๖.๐๐ ๒๒ มิ.ย.๖๕