รายการเอกสาร ร่าง TOR


ร่าง TOR

ลำดับ ร่างประกาศเชิญชวนทั่วไป และ TOR ห้วงวันที่ประกาศร่าง วงเงิน วันที่ประกาศ
1 ช่วยน้ำท่วม ประกาศ ๒ooo ๒ ธ.ค. ๖๒
2 ประกาศงบประมาณ ๒๕๖๕ ประกาศ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒๙ มิ.ย. ๖๓
3 น้ำท่วม 2564 ๑๑๑๑๑๑๑ ๔ ก.ค. ๖๓
4 Test. ประกาศเชิญชวนงานจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖... 11 ๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑o ก.ค. ๖๓
5 Test ประกาศร่างประกาศเชิญชวนทั่วไป และเอกสารประกวดราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ... ๘ -๑๐ ก.ค.๖๓ ๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑o ก.ค. ๖๓
6 Test ประกาศร่างประกาศเชิญชวน ๑๐ - ๑๔ ก.ค.๖๓ ๕,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑o ก.ค. ๖๓
7 Test ประกาศร่างงานครุภัณฑ์ ๑๐ - ๑๕ ส.ค.๖๓ ๕๗๐,๐๐๐.๐๐ ๓๑ ส.ค. ๖๓
8 ร่างประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างผลิตเครื่องแบบสนาม สำหรับทหารกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔... ๑๗ - ๒๒ ก.พ.๖๔ ๘,๘๖๐,๕๐๐.๐๐ ๑๗ ก.พ. ๖๔
9 ร่างประกาศเชิญชวนประกวดงานซื้อเครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย สำหรับนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน ชา... ๑๙ - ๒๔ ก.พ.๖๔ ๗,๒๕๙,๒๕๐.๐๐ ๑๙ ก.พ. ๖๔
10 ร่างประกาศเชิญชวนประกวดราคางานจ้างผลิตรองเท้า สำหรับทหารกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔... ๒๓ ก.พ.๖๔ - ๑ มี.ค.๖๔ ๖,๘๙๐,๔๐๐.๐๐ ๒๓ ก.พ. ๖๔
11 ร่างประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อผ้าให้กับข้าราชการทหารประทวน ชาย-หญิง เหล่าทัพ ทบ. ทร. และ ทอ. สังกั... ๕ - ๑๐ มี.ค.๖๔ ๑๒,๐๔๐,๐๐๐.๐๐ ๕ มี.ค. ๖๔
12 จ้างผลิตรองเท้าให้กับนายทหารประทวน ชาย-หญิง เหล่าทัพ ทบ.ทร. และ ทอ.สัง บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ 2564... 15 มี.ค.64 ถึง 18 มี.ค.64 ๑๑,๓o๗,๕oo ๑๕ มี.ค. ๖๔
13 งานจ้างผลิตเครื่องแบบสนาม สำหรับนายทหารประทวน (ชาย-หญิง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔... ๒๕-๓๐ มิ.ย.๖๔ ๖,๔๑๐,๔๐๐.๐๐ ๒๕ มิ.ย. ๖๔
14 ร่างประกาศเชิญชวนประกวดราคางานจ้างผลิตรองเท้าสูงครึ่งน่องหนังสีดำเชือกพร้อม สำหรับนายทหารประทวน (ชาย... ๒ - ๕ ส.ค.๖๔ ๑๕,๓๗๘,๔๒๘.-บาท ๒ ส.ค. ๖๔
15 งานจ้างผลิตเครื่องแบบสนาม สำหรับนายทหารประทวน (ชาย-หญิง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม)... ๓ - ๖ ส.ค.๖๔ ๒๓,๗๕๑,๕๐๐.๐๐ ๓ ส.ค. ๖๔
16 ร่างประกาศ และเอกสารประกวดราคางานจัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ ๔๒ ที่นั่ง จำนวน ๘ คัน งบประมาณเพิ่มเติ... ๑๑ - ๑๗ ส.ค.๖๔ ๔๐,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๑ ส.ค. ๖๔
17 ร่างประกาศ และเอกสารประกวดราคางานจ้างซ่อมปรับปรุงรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ จำนวน ๑๒ คัน งบประมาณเพิ่มเติม... ๑๓ - ๑๘ ส.ค.๖๔ ๑๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๓ ส.ค. ๖๔
18 ร่างประกาศ และเอกสารประกวดราคางานจ้างซ่อมปรับปรุงรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ จำนวน ๑๒ คัน งบประมาณเพิ่มเติม... ๑ - ๖ ก.ย.๒๕๖๔ ๑๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑ ก.ย. ๖๔
19 ร่างประกาศ และเอกสารประกวดราคางานจ้างซ่อมปรับปรุงรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ จำนวน ๑๒ คัน งบประมาณเพิ่มเติม... ๑๕ - ๒๐ ต.ค.๒๕๖๔ ๑๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๕ ต.ค. ๖๔
20 ร่างประกาศเชิญชวน งานจัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ ๔๒ ที่นั่ง จำนวน ๘ คัน (ครั้งใหม่) ด้วยวิธีประกวดรา... ๑๒ - ๑๗ พ.ย.๒๕๖๔ ๓๙,๑๐๔,๐๐๐.๐๐ ๑๒ พ.ย. ๖๔
21 ร่างประกาศเชิญชวนประกวดราคางานจ้างผลิตเครื่องแบบสนาม และรองเท้า ให้กับทหารกองประจำการ ประจำปีงบประมา... ๑๔-๑๙ ม.ค.๖๕ ๘,๓๑๑,๙๐๐.-บาท ๑๔ ม.ค. ๖๕
22 ร่างประกาศเชิญชวนทั่วไปงานจัดซื้อเครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย สำหรับนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน... ๒๖ - ๓๑ ม.ค.๖๕ ๕,๐๐๒,๒๒๕.๐๐ ๒๗ ม.ค. ๖๕