รายการเอกสาร สรุปผลรอบไตรมาส


สรุปผลรอบไตรมาส

ลำดับ สรุปผลรอบไตรมาส กรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ไตรมาส วันที่ประกาศ
1 การจัดซื้อจัดจ้างลงประเาศในเว็บไซต์ของ ยบ.ทหาร ไตรมาส 1 ประจำปี 2563... ไตรมาส 1 ๒๒ ก.ค. ๖๓
2 การจัดซื้อจัดจ้างลงประเาศในเว็บไซต์ของ ยบ.ทหาร ไตรมาส 2 ประจำปี 2563... ไตรมาส 2 ๒๒ ก.ค. ๖๓
3 การจัดซื้อจัดจ้างลงประเาศในเว็บไซต์ของ ยบ.ทหาร ไตรมาส 3 ประจำปี 2563... ไตรมาส 3 ๒๒ ก.ค. ๖๓
4 การจัดซื้อจัดจ้างลงเว็บไซต์ของ ยบ.ทหาร ไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2563... ไตรมาส 4 ๒๖ ต.ค. ๖๓
5 การจัดซื้อจัดจ้างลงประกาศในเว็บไซต์ของ ยบ.ทหาร ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2564... ไตรมาส 1 ๒๒ ม.ค. ๖๔
6 การจัดซื้อจัดจ้างลงประกาศในเว็บไซต์ของ ยบ.ทหาร และเว็บไซต์ของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร บก.ทท. ไตรมาสที่ 2... ไตรมาส 2 ๒๑ เม.ย. ๖๔
7 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตร... ไตรมาส 4 ๑๘ ต.ค. ๖๔
8 การจัดซื้อจัดจ้างลงเว็บไซต์ของ ยบ.ทหาร ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2564... ไตรมาสที่ 3 ๔ พ.ย. ๖๔
9 การจัดซื้อจัดจ้างลงเว็บไซต์ของ ยบ.ทหาร ไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2564... ไตรมาส 4 ๔ พ.ย. ๖๔
10 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2565... ไตรมาส 1 ๑๑ ม.ค. ๖๕
11 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตร... ไตรมาส 1 ๒๕ ม.ค. ๖๕
12 รายการจัดซื้อจัดจ้างลงประกาศในเว็บไซต์ของ ยบ.ทหาร... ไตรมาส 2 ๗ เม.ย. ๖๕
13 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2565... ไตรมาส 2 ๒๗ เม.ย. ๖๕