รายการเอกสาร ใบสั่งจ้าง


ใบสั่งจ้าง

ลำดับ ใบสั่งจ้าง วงเงิน เลขที่ใบสั่งจ้าง
1 จ้างซ่อมเก้าอี้และตราสัญลักษณ์ บก.ทท.... ๑o๒,๕oo ๕-๖๓
2 จ้างตัดเย็บเครื่องแต่งกายพิเศษ สำหรับ สห.ๆ จำนวน 7 รายการ... ๗๗,ooo ๗-๖๓
3 จ้างกำจัดปลวก มด หนู และแมลงสาบ ๘๔,๙๙๙.๖o ๔-๖๓
4 จ้างทำพานดอกไม้หน้าโต๊ะพระบรมฉายาลักษณ์การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติฯ... ๓,๕oo ๖-๖๓
5 จ้างทำงานซ่อมแซมเครื่องตั้งศูนย์ล้อรถยนต์และห้องพ่น-อบสีรถยนต์... ๒๘๑,๓๕๗ ๘-๖๓
6 จ้างตัดเย็บกางเกงเต็มยศแถบพร้อมและกระโปรงเต็มยศ สำหรับนายทหารสัญญาบัตรที่เลื่อนยศเป็นนายพล... ๑๘o,๘oo ๙-๖๓
7 จ้างซ่อมแซมและประมาณราคา ระบบไฟฟ้าชั้น3-4 อาคาร 3 ยบ.ทหาร ประจำปีงบประมาณ 2563... ๓,๙๑๑ ๑o-๖๓
8 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (บางซ่อน) สนพ.ยบ.ทหาร ประจำปีงบประมาณ 2563... ๔o,๓๔๘ ๑๑-๖๓
9 จ้างปรับปรุงห้องซักรีด กพธ.ยบ.ทหาร ประจำปีงบประมาณ 2563... ๗๗,ooo ๑๒-๖๓
10 จ้างทำป้ายข้อความติดรถยนต์ ในการจักแสดงกิจกรรมของทหารในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563... ๑๑,๙oo ๑๓-๖๓
11 จ้างทำพวงมาลัย การจัดแสดงกิจกรรมของทหารในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563... ๑o,๔๕o ๑๔-๖๓
12 จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 11 คัน รวม 74 รายการ... ๒๔๒,๖๗๓.๘๖ ๑๕-๖๓
13 จ้างตัดเย็บเครื่องแต่งกาย สำหรับ สห.ๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 6 รายการ... ๑๒๘,ooo ๑๖-๖๓
14 จ้างทำพวงมาลัย และตกแต่งดอกไม้ การจัดงานวันกองทัพไทย ประจำปี2563... ๑๗๕,๓oo ๑๗-๖๓
15 จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 6 คัน รวม 34 รายการ... ๒๓๕,๔๑๔.๗๒ ๒o-๖๓
16 จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 2 คัน รวม 37 รายการ... ๑๑๘,๗๓๔.๖๙ ๒๑-๖๓
17 จ้างพิมพ์บัตรสั่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2 รายการ... ๗๒,ooo ๒๒-๖๓
18 จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 1 คัน รวม 8 รายการ... ๑๓,๒๔๔.๔๗ ๒๔-๖๓
19 จ้างผลิตเครื่องแบบสนามแบบกระเป๋าเจาะ ให้กับศูนย์รักษาความปลอดภัย บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ 2563... ๔๙,๒๒๕ ๒๕-๖๓
20 จ้างทำป้ายติดเครื่องแบบ สำหรับทหารกองประจำการ ผลัดที่2/62 ประจำปีงบประมาณ 2563... ๑๒๙,๖oo ๒๖-๖๓
21 จ้างเหมากำจัดสิ่งปฏิกูล ภายในถังบำบัดน้ำเสียบริเวรด้านหลังอาคาร ยบ.ทหาร 10 ชั้น... ๑๒,ooo ๒๗-๖๓
22 จ้างตัดเย็บเครื่องแต่งกายพลอาสาสมัคร ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2 รายการ... ๑๘๙,๔๒o ๒๘-๖๓
23 จ้างทำเป้าสำหรับยิงปืนประจำปี 2563 จำนวน 1 รายการ... ๓๖๘,ooo ๒๙-๖๓
24 จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 3 คัน รวม 45 รายการ... ๔๒๑,๖oo ๓o-๖๓
25 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ จำนวน 9 คัน รวม 139 รายการ... ๓๖๒,๙๔o.๒o ๓๑-๖๓
26 จ้างซ่อมแซมเครื่องซักผ้า ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 3 รายการ... ๑๙,o๔๖ ๓๑.๑-๖๓
27 จ้างซ่อมแซมเครื่อวปรับอากาศ ยบ.ทหาร ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 4 เครื่อง... ๒๒,๙๙๓.๒๓ ๓๒-๖๓
28 จ้างทำครุภัณฑ์สายพลาธิการ ประเภทแท่งบรรยายและโต๊ะและเก้าอี้หลุยส์ สำหรับลงนาม ประจำปีงบประมาณ 2563... ๗๕,ooo ๓๓-๖๓
29 จ้างตัดเย็บเครื่องแต่งกายยามรักษาการณ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ... ๕๗,๖oo ๓๔-๖๓
30 จ้างตัดเย็บเครื่องแต่งกายพลอาสาสมัคร ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2 รายการ... ๑๘๙,๔๒o ๓๕-๖๓
31 จ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่อาคารอเนกประสงค์ ยบ.ทหาร 3 ประจำปีงบประมาณ2563... ๔๔,๔oo ๓๖-๖๓
32 จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 10 คัน รวม 118 รายการ... ๔๗๙,๓o๖.๕o ๓๗-๖๓
33 จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 3 คัน รวม 32 รายการ... ๔๗,๙๘๖.๘๓ ๓๘-๖๓
34 จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 3 คัน รวม 12 รายการ... ๔๗,๑๙๒.๓๕ ๓๙-๖๓
35 จ้างซ่อมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ จำนวน 15 คัน รวม 108 รายการ... ๔๑๙,๒๖๓ ๔o-๖๓
36 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (บางซ่อน) สนพ.ยบ.ทหาร จำนวน 3 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2563... ๒๑,o๓๗ ๔๑-๖๓
37 จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 13 คัน รวม 108 รายการ... ๔๖๙,๒๒๔.๙๖ ๔๓-๖๓
38 จ้างซ่อมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ จำนวน 11 คัน รวม 82 รายการ... ๓๙๙,๖๓o ๔๔-๖๓
39 จ้างทำพา
40 จ้างทำพานดอกไม้ พานพุ่ม และพานกรวย ในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ... ๘๕,ooo ๔๕-๖๓
41 จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 6 คัน รวม 47 รายการ... ๒๘๓,๒o๕.๔๖ ๔๖-๖๓
42 จ้างซ่อมแซมอาสนะสงฆ์และโต๊ะหมู่บูชา จำนวน 3 รายการ... ๑๒o,ooo ๔๗-๖๓
43 จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 4 คัน รวม 93 รายการ... ๔๓๑,๒oo ๔๘-๖๓
44 จ้างทำวัสดุสำนักงาน ประเภทตรายางประทับ... ๔๔,๕oo ๔๙-๖๓
45 จ้างตัดเย็บกางเกงเต็มยศแถบพร้อมและกระโปรงเต็มยศ สำหรับนายทหารสัญญาบัตรที่เลื่อนยศเป็นนายพล จำนวน 4 ร... ๗๙,๘oo ๕o-๖๓
46 จ้างซ่อมแซมสุขภัณฑ์ห้องน้ำชำรุด กขส.ยบ.ทหาร จำนวน 1 งาน... ๑๔๒,ooo ๕๒-๖๓
47 จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 2 คัน รวม 22 รายการ... ๔๖๖,๕๔o ๕๔-๖๓
48 จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 2 คัน รวม 11 รายการ... ๒๓๒,๑๖๕ ๕๕-๖๓
49 จ้างตัดเย็บเครื่องแต่งกายนายทหารกองเกียรติยศ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 4 รายการ... ๒๗๔,๒๘๘ ๕๖-๖๓
50 จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 1 คัน รวม 6 รายการ... ๒o,๘๓๙.๓๒ ๕๗-๖๓
51 จ้างซ่อมเครื่องล้างจานขนาดเล็ก ๒o,๓๓o ๕๘-๖๓
52 จ้างทำพานดอกไม้ และตกแต่งประดับดอกไม้การจักกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา พระบาทสม... ๓๖,ooo ๕๙-๖๓
53 จ้างทำพานดอกไม้สด พานกรวยดอกไม้สด และพานพุ่มเงิน-ทอง กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห... ๗,ooo ๖o-๖๓
54 จ้างปรับปรุงหลังคาเครื่องสูบน้ำ พื้นที่ ยบ.ทหาร จำนวน 1 รายการ... ๒๑๖,๖oo ๖๑-๖๓
55 จ้างซ่อมแซมหลังคาและไม้กั้นอัตโนมัติชำรุด กขส.ยบ.ทหาร จำนวน 1 งาน... ๑๘๘,ooo ๖๒-๖๓
56 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ศูนย์อาหาร บก.ทท. จำนวน 12 เครื่อง... ๑๒๑,๓oo ๖๓-๖๓
57 จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 9 คัน รวม 62 รายการ... ๓๔๕,๔o๗.๗๗ ๖๔-๖๓
58 จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 1 คัน รวม 21 รายการ... ๓๘,๑๖๓.๑๖ ๖๕-๖๓
59 จ้างทำพานดอกไม้ พานกรวย และตกแต่งประดับดอกไม้ การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิดิ์... ๕๒,ooo ๖๖-๖๓
60 จ้างซ่อมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ จำนวน 10 คัน รวม 82 รายการ... ๓๙๘,๓๘๙ ๖๗-๖๓
61 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ จำนวน 4 คัน รวม 110 รายการ... ๑๗๕,๑๔๘.๙๘ ๖๘-๖๓
62 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศชำรุด จำนวน 12 เครื่อง... ๘๒,๒๗๕.๕o ๗o-๖๓
63 จ้างซ่อมรถยนต์และจักรยานยนต์ จำนวน 6 คัน รวม 28 รายการ... ๔๒๕,๙๒o ๗๑-๖๓
64 จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 3 คัน รวม 56 รายการ... ๔๙๔,๙๖o.๖o ๗๒-๖๓
65 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ จำนวน 2 คัน รวม 8 รายการ... ๙,๖๒๔ ๗๓-๖๓
66 จ้างซ่อมรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ จำนวน 9 คัน รวม 28 รายการ... ๔๒๕,๙๒o ๗๔-๖๓
67 จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 8 คัน รวม 15 รายการ... ๑o๖,๖๖๘.๓o ๗๕-๖๓
68 จ้างทำป้ายติดเครื่องแบบ สำหรับทหารกองประจำการ ผลัดที่1/63 ประจำปีงบประมาณ 2563... ๘๘,๓๒o ๗๖-๖๓
69 จ้างตัดเย็บเครื่องแบบปกติสีกากีแถบเขียวคอพับแขนยาว สำหรับทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1/63 ประจำปีงบประมา... ๔๒๓,๒oo ๗๗-๖๓
70 จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 3 คัน รวม 8 รายการ... ๓๘๓,๗๙o ๗๘-๖๓
71 จ้างตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับ การจัดเลี้ยงรับรอง พิธีอำลาชีวิตราชการทหาร สำหรับนายทหารชั้นนายพล... ๙๔,๙๕o ๘๒-๖๓
72 จ้างตกแต่งดอกไม้ การจัดพิธีอำลาชีวิตราชการทหาร สำหรับนายทหารชั้นนายพล... ๓๕,ooo ๘๓-๖๓
73 จ้างตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับ การจัดเลี้ยงรับรอง พิธีอำลาชีวิตราชการทหาร สำหรับนายทหารชั้น พ.อ.(พ),น.อ.(... ๙๖,๑๕o ๘๔-๖๓
74 จ้างตกแต่งดอกไม้ การจัดพิธีอำลาชีวิตราชการทหาร สำหรับนายทหารชั้น พ.อ.(พ),น.อ.(พ) ลงมา... ๓๕,ooo ๘๕-๖๓
75 จ้างตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับ การจัดพิธีมอบหน้าที่การบังคับบัญชา... ๘๓,ooo ๘๖-๖๓
76 จ้างตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับ การจัดงานเลี้ยงรับรองเทิดพระเกียรติ ผบ.ทสส. จำนวน 3 รายการ... ๑๒๗,๗๖๘ ๘๗-๖๓
77 จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 1 คัน รวม 42 รายการ... ๓๔o,๔o๙.๘o ๘๘-๖๓
78 จ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ชำรุดพร้อมติดตั้ง ประจำปีงบประมาณ 2563 (เพ... ๒๙๑,ooo ๘๙-๖๓
79 จ้างซ่อมเครื่องอัดโลหะ (ปลอกกระสุน) จำนวน 1 เครื่อง รวม 7 รายการ... ๔๙๔,๘๗๕ ๙o-๖๓
80 จ้างทำพานดอกไม้ประดิษฐ์ การจัดกิจกรรมน้อมรำรึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกกาธิเบศ... ๓๔,๘oo ๑/๖๔
81 จ้างทำพานดอกไม้ประดิษฐ์ การจัดกิจกรรมน้อมรำรึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกกาธิเบศ... ๓๔,๘oo ๑/๖๔
82 จ้างกำจัดปลวก มด หนู และแมลงสาบ สนพ.ยบ.ทหาร... ๘๔,๙๙๙.๖o ๒/๖๔
83 จ้างทำป้ายชื่อติดเครื่องแบบ สำหรับทหารกองประจำการผลัดที่ 2/63 จำนวน 2 รายการ... ๑๑๙,๗๖o ๓/๖๔
84 จ้างทำพานดอกไม้หน้าโต๊ะพระบรมฉายาลักษณ์ พานพุ่ม เงิน - ทอง และพานดอกไม้ประดิษฐ์หน้าโต๊ะพระบรมฉายาลัก... ๓๔,๘oo ๔/๖๔
85 จ้างพิมพ์บัตรสั่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 12 รายการ... ๗๒,ooo ๕/๖๔
86 จ้างซ่อมแซม สป. ชำรุด ไม่สามารถใช้การได้ (เครื่องชักผ้า) จำนวน 1 รายการ... ๑o,๒๗๒ ๖/๖๔
87 จ้างตัดเย็บเครื่องแต่งกายพิเศษ สำหรับ สห.ๆ จำนวน 7 รายการ... ๗๗,ooo ๗/๖๔
88 จ้างจัดทำดอกไม้ และพวงมาลัย การจัดงานวันกองทัพไทย ประจำปี 2564 จำนวน 16 รายการ... ๑๖o,ooo ๘/๖๔
89 จ้างตัดเย็บเครื่องแต่งกาย สำหรับ สห.ๆ จำนวน 6 รายการ... ๑๒๘,ooo ๙/๖๔
90 จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 1 คัน รวม 6 รายการ... ๓๖๒,๒๕๙.๒o ๑o/๖๔
91 จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 7 คัน รวม 44 รายการ... ๒๖๘,๖๑๘.๑๕ ๑๑/๖๔
92 จ้างเหมากำจัดสิ่งปฏิกูล จำนวน 1 งาน ๑๒,ooo ๑๒/๖๔
93 จ้างซ่อม สป. ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 2 งาน... ๒๖,o๘๖.๖o ๑๓/๖๔
94 จ้างทำระบบไฟฟ้าขัดข้อง ชั้น 1 อาคาร ยบ.ทหาร 10 ชั้น จำนวน 36 รายการ... ๓๒,o๙๒ ๑๔/๖๔
95 จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 5 คัน รวม 39 รายการ... ๒๒๒,๓๓๔.๒๓ ๑๕/๖๔
96 จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 3 คัน รวม 13 รายการ... ๕o,๖๔๘.๔๕ ๑๖/๖๔
97 จ้างตัดเย็บเครื่องแต่งกายนายทหารพิเศษประจำหน่วยทหารรักษาพระองค์ให้กับนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพล สังกั... ๓๑๔,๒๗๕ ๑๗/๖๔
98 จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 12 คัน รวม 67 รายการ... ๓o๙,๙๒๖.๕๗ ๑๘/๖๔
99 จ้างซ่อมแซม สป. ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 10 รายการ... ๑๑,๑๕๖ ๑๙/๖๔
100 จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 10 คัน รวม 63 รายการ... ๔o๔,๖๒๕.๘๕ ๒o/๖๔
101 จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 1 คัน รวม 8 รายการ... ๒๑๑,๙๘๔.๑๒ ๒๑/๖๔
102 จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 1 คัน รวม 1 รายการ... ๓,oo๖.๗o ๒๒/๖๔
103 จ้างผลิตเครื่องแต่งกาย สำหรับทหารกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 2 รายการ... ๔๙๔,ooo ๒๓/๖๔
104 จ้างจัดทำพวงมาลัย และพานพุ่ม การจัดงานวันสถาปนา บก.ทท ประจำปี 2564 จำนวน 4 รายการ... ๒๕,๕oo ๒๔/๖๔
105 จ้างตัดเย็บกางเกงเต็มยศแถบพร้อมและกระโปรงเต็มยศ สำหรับนายทหารสัญญาบัตรที่เลื่อนยศเป็นนายพล จำนวน 6 ร... ๒๖๕,๒oo ๒๕/๖๔
106 จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 5 คัน รวม 18 รายการ... ๘๗,๙๙o.๓๘ ๒๖/๖๔
107 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศอาคาร กขส.ยบ.ทหาร และอาคาร ยบ.ทหาร 10 ชั้น จำนวน 16 รายการ ... ๕๔,๕๔๘ ๒๗/๖๔
108 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (บางซ่อน) สนพ.ยบ.ทหาร จำนวน 3 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2564... ๑๔,๖๔o ๒๘/๖๔
109 จ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่อาคารจอดรถ กขส.ยบ.ทหาร (ตั้งแต่ พ.ค.64-ก.ย.64) จำนวน 5 เดือน... ๙,๓๖o ๒๙/๖๔
110 จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 2 คัน รวม 18 รายการ... ๔๘๙,๙๑o.๒o ๓o/๖๔
111 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ จำนวน 13 คัน รวม 77 รายการ... ๑๗o,๕๗๙ ๓๑/๖๔
112 จ้างทำความสะอาดกระจกรอบอาคารศูนย์อาหาร บก.ทท. พื้นที่แจ้งวัฒนะ จำนวน 2 งวด... ๑๗๖,๕๕o ๓๒/๖๔
113 จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 3 คัน รวม 13 รายการ... ๘๘,๕๖๘.๑๘ ๓๔/๖๔
114 จ้างทำความสะอาดกระจกรอบอาคารศูนย์อาหาร บก.ทท. พื้นที่แจ้งวัฒนะ จำนวน 2 งวด... ๑๗๖,๕๕o ๓๔.๑/๖๔
115 จ้างผลิตรองเท้าผ้าใบสีดำพร้อมเชือก สำหรับทหารกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 700 คู่... ๔๗๖,ooo ๓๕/๖๔
116 จ้างเหมารถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ปรับอากาศ จากบรษัทเอกชน เพื่อใช้ปฎิบัติภารกิจขนส่งเคลื่อนย้ายทหารกองประจ... ๑oo,ooo ๓๖/๖๔
117 จ้างตัดเย็บกางเกงเต็มยศแถบพร้อมและกระโปรงเต็มยศ สำหรับนายทหารสัญญาบัตร (วาระ เม.ย.64) จำนวน 3 รายการ... ๔๘,๑oo ๓๗/๖๔
118 จ้างปรับปรุงตกแต่งภายในรถควบคุมบังคับบัญชา จำนวน 9 รายการ... ๔๙๗,๕๕o ๓๘/๖๔
119 จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 2 คัน รวม 32 รายการ... ๔๘๒,๙๗๖.๖o ๔o/๖๔
120 จ้างซ่อมรถยนต์โดยสาร จำนวน 1 คัน รวม 5 รายการ... ๕๙,๕oo ๔๑/๖๔
121 จ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน กซบ.ยบ.ทหาร จำนวน 2 เดือน (ตั้งแต่ ส.ค.64-ก.ย.64) จำนวน 2 เดือน... ๓o,๕๘o ๔๒/๖๔
122 จ้างทำพานดอกไม้สด พานพุ่ม,พานกรวย และตกแต่งประดับดอกไม้หน้าเวที จำนวน 8 รายการ... ๗๓,ooo ๔๓/๖๔
123 จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 3 คัน รวม 20 รายการ... ๔๕๔,๓๓๒.๗o ๔๔/๖๔
124 จ้างผลิตรองเท้า เครื่องแต่งกายพลอาสาสมัคร สังกัด บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 2 รายการ... ๑๘o,๖๕๖ ๔๖/๖๔
125 จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 2 คัน รวม 19 รายการ... ๘๕,๓๑๖.๔๕ ๔๘/๖๔
126 จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 4 คัน รวม 17 รายการ... ๙๙,๒๗๘.๘๘ ๔๙/๖๔
127 จ้างทำโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9หน้า 8 เครื่องพร้อม จำนวน 1 รายการ... ๔o,๖๖o ๕o/๖๔
128 จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 11 คัน รวม 48 รายการ... ๒๑๒,o๘๗.๙๑ ๓๙/๖๔
129 จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 9 คัน รวม 74 รายการ... ๔๕o,๙๔๕.o๘ ๔๕/๖๔
130 จ้างทำพานดอกไม้สด พานพุ่ม และพานกรวย และตกแต่งประดับดอกไม้หน้าเวที จำนวน 8 รายการ... ๗๓,ooo ๔๕.๑/๖๔
131 จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 10 คัน รวม 65 รายการ... ๓o๙,๕๒๓.๑๘ ๔๗/๖๔
132 จ้างซ่อมรถจักยานยนต์ จำนวน 6 คัน รวม 80 รายการ... ๑๔๕,๗๗๖ ๕๑/๖๔
133 จ้างซ่อมรถยนต์โดยสาร จำนวน 8 คัน รวม 50 รายการ... ๑๓o,๔๓๔.o๗ ๕๒/๖๔
134 จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 7 คัน รวม 79 รายการ... ๔๘๙,๒๖o.๗๑ ๕๓/๖๔
135 จ้างซ่อมรถยนต์โดยสารปรับอากาศ จำนวน 8 คัน รวม 47 รายการ... ๒๔๕,๖๕๗.๔๘ ๕๔/๖๔
136 จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 11 คัน รวม 86 รายการ... ๓๔๑,๑๑๔.๙๓ ๕๕/๖๔
137 จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 1 คัน รวม 1 รายการ... ๑,๒๓o.๕o ๕๖/๖๔
138 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศอาคาร ยบ.ทหาร 10 ชั้น จำนวน 19 รายการ... ๔๘,๔๓๘ ๕๗/๖๔
139 จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 5 คัน รวม 82 รายการ... ๔๘๖,๘o๑.๘๕ ๕๘/๖๔
140 จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 2 คัน รวม 21 รายการ... ๑๒๓,๖๙๒ ๕๙/๖๔
141 จ้างผลิตรเครื่องแต่งกาย สำหรับทหารกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม) จำนวน 3 รายการ ... ๓๑๒,๕๒o ๖o/๖๔
142 จ้างซ่อมอุปกรณ์ประกอบอะไหล่รถยนต์ จำนวน 15 คัน รวม 23 รายการ... ๔๑๙,๕oo ๖๑/๖๔
143 จ้างตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับหน้าเวที และบริเวรพิธีเทิดพระเกียรติข้าราชการ สังกัด บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ... ๓๕,ooo ๖๒/๖๔
144 จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 14 คัน รวม 77 รายการ... ๓๑๖,๑๘๙.๒๘ ๖๓/๖๔
145 จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 3 คัน รวม 50 รายการ... ๔๑๕,๒๒๙.๕๕ ๖๔/๖๔
146 จ้างทำพวงมาลา พานดอกไม้สด พานพุ่มเงิน-ทอง และตกแต่งดอกไม้หน้าเวที เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเ... ๔๓,๕oo ๑/๖๕
147 จ้างกำจัดปลวก มด หนู และแมลงสาบ สนพ.ยบ.ทหาร (แจ้งวัฒนะและบางซ่อน) จำนวน 12 เดือน... ๘๔,๙๙๙.๖o ๒/๖๕
148 จ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ สนพ.ยบ.ทหาร (บางซ่อน) จำนวน 6 เดือน... ๓๖๘,๘o๒ ๓/๖๕
149 จ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ สนพ.ยบ.ทหาร (แจ้งวัฒนะ) ตั้งแต่ ต.ค.64-มี.ค.65 จำนวน 6 เดือน... ๑๖๓,๕oo ๔/๖๕
150 จ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ อาคารสำนักงาน กซบ.ยบ.ทหาร จำนวน 2 เดือน... ๖๑,๕๘o ๕/๖๕
151 จ้างทำพานดอกไม้สด พานพุ่มเงิน-ทอง ประดับตกแต่งหน้าเวทีวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 จำนวน 6 รายการ... ๔๙,ooo ๖/๖๕
152 จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 7 คัน รวม 56 รายการ... ๓๕๙,๖๓๔.๔๙ ๗/๖๕
153 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (บางซ่อน) สนพ.ยบ.ทหาร จำนวน 2 รายการ... ๒๑,๗๘o ๘/๖๕
154 จ้างทำเป้า ปลย. แบบ ก. ให้กับ รร.ชท.สปท. จำนวน 1 รายการ รวม 3,720 แผ่น... ๑๓,o๒o ๙/๖๕
155 จ้างซ่อมเครื่องทำน้ำแข็ง จำนวน 2 รายการ... ๙,๘oo ๑o/๖๕
156 จ้างตัดเย็บกางเกงเต็มยศแถบพร้อมและกระโปรงเต็มยศ ให้กับนายทหารสัญญาบัตร (ชั้นนายพล) จำนวน 4 รายการ... ๑๖o,๙oo ๑๑/๖๕
157 จ้างทำดอกไม้สด และพวงมาลัย การจัดงานวันกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 16 รายการ... ๑๗๑,๙oo ๑๒/๖๕
158 จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 6 คัน รวม 78 รายการ... ๓๖๖,๒๒๓.๕๕ ๑๓/๖๕
159 จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 1 คัน รวม 1 รายการ... ๗,๖๘๒.๖o ๑๔/๖๕
160 จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 5 คัน รวม 61 รายการ... ๔๕๕,๒๒๔.o๑ ๑๕/๖๕
161 จ้างตัดเย็บเครื่องแต่งกายพิเศษ สำหรับ สห.ๆ จำนวน 7 รายการ... ๗๗,ooo ๑๖/๖๕
162 จ้างตัดเย็บถุงมือและรองเท้า สำหรับสารวัตรทหาร จำนวน 2 รายการ... ๑๔o,๘oo ๑๗/๖๕
163 จ้างเหมากำจัดสิ่งปฏิกูล จำนวน 1 งาน ๑๒,ooo ๑๘/๖๕
164 จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 1 คัน รวม 17 รายการ... ๑๗๒,๑๘๔.๔o ๑๙/๖๕
165 จ้างทำพวงมาลัย และพานพุ่ม การจัดงานวันสถาปนา บก.ทท. ประจำปี 2565 จำนวน 4 รายการ... ๒๖,๕oo ๒o/๖๕
166 จ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ สนพ.ยบ.ทหาร (พื้นที่แจ้งวัฒนะ) จำนวน 1 เดือน... ๒๗,๒๕o ๒๑/๖๕
167 จ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ สนพ.ยบ.ทหาร (บางซ่อน) จำนวน 6 เดือน... ๓๖๘,๘o๒ ๒๒/๖๕
168 จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 6 คัน รวม 37 รายการ... ๑๒๑,๙๖๕.๘๘ ๒๓/๖๕
169 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศอาคาร ยบ.ทหาร 10 ชั้น จำนวน 39 รายการ... ๘๘,๓๙๖ ๒๔/๖๕