รายการเอกสาร ใบสั่งชื้อ


ใบสั่งชื้อ

ลำดับ ใบสั่งชื้อ วงเงิน เลขที่ใบสั่งชื้อ
1 จัดซื้อเคร่องไทยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563... ๑๘,ooo ๒/๖๓
2 ซื้อวัสดุปรนนิบัติอาวุธปืน ๙๗,๕oo ๓/๖๓
3 ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองเพื่อใช้ในการจัดสัมมนา... ๑o,๕๒o ๔/๖๓
4 ซื้อกระเป๋าเพื่อใช้ในการจัดสัมมนา ๓๓,ooo ๕/๖๓
5 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้งานในด้านปฏิบัติการ... ๗,๓๒๔,๘๖o ๖/๖๓
6 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้งานในด้านธุรการ... ๔,๕๒๘,๙๕o ๘/๖๓
7 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ให้กับ สนพ.ยบ.ทหาร ใช้ในงานเวชกรรมป้องกัน... ๕๔,๘๘๘ ๑o/๖๓
8 ซื้อยางรถยนต์และรถจักรยานยนต์ พร้อมเปลี่ยน... ๔๙๖,๑๓o ๑๑/๖๓
9 ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับการตรวจสอบภายใน... ๑๔,๙๙๓ ๑๒/๖๓
10 ซื้อวัสดุเผยแพร่และโฆษณา ๑๒,ooo ๑๓/๖๓
11 ซื้อยางรถยนต์และรถจักรยานยนต์ พร้อมเปลี่ยน... ๔๙๖,๘๖o ๑๔/๖๓
12 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ให้กับ กคล.ยบ.ทหาร เพื่อสนับสนุนให้กับ สน.บก.บก.ทท.... ๓,๒๕o,ooo ๑๕/๖๓
13 ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในการจัดสัมมนาบุคลากรภายในหน่วยด้านธุรการและกำลังพล ยบ.ทหาร... ๓๒,๔oo ๑๖/๖๓
14 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ให้กับ กคล.ยบ.ทหาร เพื่อสนับสนุนให้กับ... ๑๖๓,o๘๔ ๑๗/๖๓
15 ซื้อผงซักฟอก ซักเครื่องนอนนายทหารเวรและนายสิบเวร... ๕๑,๙๔o ๑๙/๖๓
16 ซื้อยางรถยนต์ พร้อมเปลี่ยน และตั้งศูนย์ถ่วงล้อ... ๑๒๙,๓๖o ๒o/๖๓
17 ซื้อยางรถยนต์ พร้อมเปลี่ยน และตั้งศูนย์ถ่วงล้อ... ๒๘๓,๔oo ๒๑/๖๓
18 ซื้อวัสดุสำนัก (สิ้นเปลือง) ๖๒,๓๙๙ ๒๓/๖๓
19 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้งานในด้านปฏิบัติการ... ๗,๓๒o,ooo ๒๕/๖๓
20 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ให้กับ กคล.ยบ.ทหาร เพื่อสนับสนุนให้กับ สยย.ทหาร... ๕๕๙,๙๔o ๒๖/๖๓
21 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ให้กับ กคล.ยบ.ทหาร เพื่อสนับสนุนให้กับ ยก.ทหาร... ๗o๕,๗oo ๒๗/๖๓
22 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้งานในด้านธุรการ... ๔,๕๒๘,๙๕o ๒๘/๖๓
23 ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ จำนวน 11 คัน... ๔๒๔,๑๒๑ ๒๙/๖๓
24 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ให้กับ กคล.ยบ.ทหาร เพื่อสนับสนุนให้กับ ยก.ทหาร... ๒๔๕,ooo ๓๑/๖๓
25 ซื้อน้ำยาทำความเย็นรถยนต์และน้ำมันคอมเพรสเซอร์แอร์รถยนต์... ๔๕,๖oo ๓๒/๖๓
26 ซื้อวัสดุยางรถยนต์ ๓๖,๒oo ๓๓/๖๓
27 ซื้อวัสดุงานตีเส้นจราจร ๕๑,๖๗๕ ๓๔/๖๓
28 ซื้อยางรถยนต์ พร้อมเปลี่ยน จำนวน 1 คัน... ๗๓,๘oo ๓๕/๖๓
29 ซื้อยางรถยนต์ พร้อมเปลี่ยน จำนวน 22 คัน... ๔๙๙,๘oo ๓๙/๖๓
30 ซื้อเครื่องแต่งกาย สำหรับพลอาสาสมัคร จำนวน 12 รายการ... ๓๘๒,๕๓o ๓๖/๖๓
31 ซื้อวัสดุป้องกันและกำจัดปลวก มด แมลงต่างๆ จำนวน 12 รายการ... ๑๕๖,๔๓๒ ๓๗/๖๓
32 ซื้อแบตเตอร์รี่รถยนต์ จำนวน 7 รายการ ๖o๒,๗๑๓.๘o ๓๘.๑/๖๓
33 ซื้อผ้าระบาย ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์และผ้าเช็ดมือ พร้อมผ้าปูโต๊ะชนิดและขนาด... ๑๓๓,๒๕o ๔o/๖๓
34 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ให้กับ กคล.ยบ.ทหาร เพื่อสนับสนุนให้กับ ยก.ทหาร... ๔๕o,ooo ๔๑/๖๓
35 ซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ ให้กับ นขต.ยบ.ทหาร... ๙๕,ooo ๔๒/๖๓
36 ซื้อยางรถยนต์และรถจักรยานยนต์ พร้อมเปลี่ยน... ๔๙๙,o๗o ๔๓/๖๓
37 ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับการสอบคัดเลือกนายทหารประทวน จัดหาจากพนักงานราชการและลูกจ้าง... ๑o,๓๗๗ ๔๔/๖๓
38 ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ จำนวน 11 คัน จำนวน 174 รายการ... ๔๖๕,๙๑o ๔๕/๖๓
39 ซื้อครุภัณฑ์สายวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ... ๓๙o,ooo ๔๖/๖๓
40 ซื้อยางรถจักรยานยนต์ พร้อมเปลี่ยน จำนวน 18 คัน รวม 60 เส้น... ๔๖๒,o๘o ๔๗/๖๓
41 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้งานในด้านธุรการ... ๔,๕๒๘,๙๕o ๕o/๖๓
42 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้งานในด้านปฏิบัติการ... ๗,๓๒o,ooo ๕๑/๖๓
43 ซื้อแบตเตอร์รี่รถยนต์ ให้กับ กซบ.ยบ.ทหาร... ๒o,๗๙๙.๕o ๕๕/๖๓
44 ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ จำนวน 16 คัน รวม 182 รายการ... ๔๗๙,๙๓o ๕๖/๖๓
45 ซื้อยางรถยนต์และยางรถจักรยานยนต์ พร้อมเปลี่ยน จำนวน 18 คัน รวม 74 เส้น... ๔๕๔,๔๙o ๕๗/๖๓
46 ซื้อยางรถยนต์และยางรถจักรยานยนต์ พร้อมเปลี่ยน จำนวน 27 คัน รวม 82 เส้น... ๔๔๗,๙๘o ๖๑/๖๓
47 ซื้อวัสดุประเภทต่างๆ จำนวน 161 รายการ ๔๙o,ooo ๖๓/๖๓
48 ซื้อวัสดุสำนักงาน (ประเภทกระดาษ) จำนวน 1 รายการ... ๑o,๒oo ๖๔/๖๓
49 ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ จำนวน 120 รายการ... ๑๔๙,๑๓o ๖๕/๖๓
50 ซื้อครุภัณฑ์สาย ส.และ สาย ยย. ๓๗๓,๖oo ๖๖/๖๓
51 ซื้ออุปกรณ์ดับเพลิงประจำคลัง สป.5 ของ ยบ.ทหาร พื้นที่ทุ่งสีกัน จำนวน 3 รายการ... ๕,๙oo ๖๗/๖๓
52 ซื้อกระสุนปืนพก 9 มม. ๒๖๒,๑๘๕ ๖๘/๖๓
53 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้งานในด้านปฏิบัติการ... ๓,๒๕o,ooo ๖๙/๖๓
54 ซื้อแบตเตอรี่รถจักยานยนต์ให้กับ กซบ.ยบ.ทหาร... ๑๓๒,๔๕o ๗o/๖๓
55 ซื้อยางรถยนต์ พร้อมเปลี่ยน จำนวน 15 คัน รวม 68 เส้น... ๔๘๕,๙๖o ๗๑/๖๓
56 ซื้อกระสุนปืนสำหรับฝึกพลเรือน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ... ๗o,๘๕o.๔o ๗๔/๖๓
57 ซื้อน้ำมันอุปกรณ์เพื่อการซ่อมและปรนนิบัติบำรุง ให้กับ กคล.ยบ.ทหาร เพื่อสนับสนุนให้กับ กซบ.ยบ.ทหาร... ๖๓๗,๗๖๒.๘o ๗๖/๖๓
58 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้งานในด้านปฏิบัติการ... ๓,๘๙๓,o๕๔ ๗๗/๖๓
59 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้งานในด้านธุรการ... ๒,๑o๖,๓๖๔ ๗๘/๖๓
60 ซื้อแบตเตอร์รี่รถยนต์ และน้ำกรดผสม ถ.พ.1.240 (เฉพาะน้ำ) ให้กับ กซบ.ยบ.ทหาร... ๕๒๘,oo๘.๙o ๗๙/๖๓
61 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อทดแทนให้กับ กคล.ยบ.ทหาร ... ๗๓๔,๑๖๖ ๘o/๖๓
62 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ให้กับ กคล.ยบ.ทหาร เพื่อสนับสนุนให้กับ กบ.ทหาร... ๗๙,ooo ๘๑/๖๓
63 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (รายการน้ำยาเครื่องทำความเย็นรถยนต์ และน้ำมันคอมเพรสเซอร์รถยนต์)... ๙๖,๒๘o ๘๒/๖๓
64 ซื้อเครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย สำหรับทหารกองประจำการ... ๒๑๕,ooo ๘๓/๖๓
65 ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ จำนวน 14 คัน จำนวน 94 รายการ... ๔๘๖,๗๑o ๘๔/๖๓
66 ซื้อเครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย (กระบี่) สำหรับนายทหารประทวน... ๔๕๙,ooo ๘๕/๖๓
67 ซื้อยางรถยนต์และรถจักรยานยนต์ พร้อมเปลี่ยน จำนวน 9 คัน รวม 50 เส้น... ๓๕๖,๔๙o ๘๖/๖๓
68 ซื้อเครื่องกรองน้ำระบบ RO พร้อมติดตั้ง ณ.ศูนย์อาหาร บก.ทท.... ๑๒๕,๑๙o ๘๗/๖๓
69 ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ จำนวน 13 คัน จำนวน 165 รายการ... ๔๙๖,๑๗o ๘๘/๖๓
70 ซื้อวัสดุและสุขภัณฑ์ห้องน้ำ จำนวน 19 รายการ... ๑oo,ooo ๘๙/๖๓
71 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 17 รายการ... ๔๙๙,๙๕o ๙o/๖๓
72 ซื้อภาชนะสำหรับใส่อาหารของคณะอนุกรรมการสวัสดิการศูนย์อาหาร บก.ทท. จำนวน 8 รายการ... ๑๗๖,๘๕o ๙๑/๖๓
73 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ ๔,๙oo ๙๓/๖๓
74 ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่ สายพานเครื่องยนต์รถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ จำนวน 9 รายการ... ๑o๔,๑๔o ๙๔/๖๓
75 ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่รถจักรยานยนต์ จำนวน 10 คัน จำนวน 62 รายการ... ๑๔,๖oo ๙๕/๖๓
76 ซื้อยางรถยนต์และรถจักรยานยนต์ จำนวน 24 คัน รวม 72 รายการ... ๒๕๓,๕๘o ๙๖/๖๓
77 ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่ใบปัดน้ำฝน จำนวน ๒๒ รายการ... ๒๑๙,๔๘๒ ๙๗/๖๓
78 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ให้กับ กคล.ยบ.ทหาร เพื่อสำรองคลัง... ๒,o๘๗,๕๕o ๙๘/๖๓
79 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ทดแทนให้กับ กคล.ยบ.ทหาร เพื่อสนับสนุนให้ ศปม. จำนวน 2 รายการ ... ๑o๗,๖๕๔ ๙๙/๖๓
80 ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ จำนวน 13 คัน จำนวน 133 รายการ... ๒๔๗,๙๔๒ ๑oo/๖๓
81 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อทดแทนให้กับ กคล.ยบ.ทหาร เพื่อสนับสนุนให้กับ ศปม. เพื่อใช้ราชการ... ๑๑o,๓๓๙ ๑o๑/๖๓
82 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม)... ๑o๗,๘๒๕ ๑o๓/๖๓
83 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ราชการสำรองครังเพื่อสนับสนุนให้กับ กคล.ยบ.ทหาร... ๕,o๙๙,๙๕๙.๔o ๑o๔/๖๓
84 ซื้อเครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย สำหรับนายทหารสัญญาบัตร ชาย-หญิง ประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม)... ๔๙๘,๓๖o ๑o๕/๖๓
85 ซื้อกระโจมพร้อมอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2563... ๔๙๘,ooo ๑o๖/๖๓
86 ซื้อยางรถยนต์ พร้อมเปลี่ยน จำนวน 25 คัน รวม 100 เส้น... ๔๙๒,๑๖o ๑o๗/๖๓
87 ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม)... ๔๙o,ooo ๑o๘/๖๓
88 ซื้อวัสุสำนักงานและกระเป๋าเพื่อใช้ในการจัดสัมมนา จำนวน 23 รายการ... ๔๔,๗๒o ๑/๖๔
89 ซื้อเครื่องไทยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 11 เดือน... ๑๖,๕oo ๒/๖๔
90 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้งานในด้านธุรการ จำนวน 2 รายการ... ๓,๗๗๓,๘๑๗ ๓/๖๔
91 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อใช้งานในด้านปฏิบัติการ จำนวน 2 รายการ... ๖,๒๑๑,o๓๕ ๔/๖๔
92 แลกเปลี่ยนยางรถยนต์และยางรถจักรยานยนต์เสื่อมสภาพใช้ราชการไม่ได้จำนวน 798 เส้น... ๙๔,๘๘o ๕/๖๔
93 ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง (ประเภทกระดาษ) จำนวน 2 รายการ... ๖๒,๓๙๒ ๖/๖๔
94 ซื้อผ้าระบาย ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์และผ้าเช็ดมือ พร้อมผ้าปูโต๊ะชนิดและขนาด จำนวน 15 รายการ... ๑๓๓,๒๕o ๗/๖๔
95 ซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ (ประเภทงานบ้านงานครัว) จำนวน 4 รายการ... ๒๔๔,ooo ๘/๖๔
96 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อสนับสนุนให้กับ สนพ.ยบ.ทหาร จำนวน 2 รายการ... ๔๕,๙o๘ ๙/๖๔
97 ซื้อวัสดุปรนนิบัติอาวุธปืน จำนวน 4 รายการ... ๙๑,๓๘๕ ๑o/๖๔
98 แลกเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ และแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ จำนวน 188 หม้อ ... ๗๙,๖๕o ๑๑/๖๔
99 ซื้อวัสดุป้องกันและกำจัดปลวก มด แมลงต่างๆ จำนวน 12 รายการ... ๑๕๖,๔๓๒ ๑๒/๖๔
100 ซื้อผงซักฟอก ซักเครื่องนอนนายทหารเวร จำนวน 2 รายการ... ๕๑,๙๔o ๑๓/๖๔
101 ซื้อเสื้อกันหนาว สำหรับทหารกองประจำการ จำนวน 1 รายการ... ๑,๔๕๖,๓๕o ๑๔/๖๔
102 ซื้อยางรถยนต์พร้อมเปรี่ยน จำนวน 24 คัน รวม 96 เส้น จำนวน 4 รายการ... ๔๙๙,๘๔o ๑๕/๖๔
103 ซื้อยางรถยนต์ พร้อมเปลี่ยน และตั้งศูนย์ถ่วงล้อ จำนวน 4 คัน รวม 16 เส้น... ๒๕๑,๗๘o ๑๖/๖๔
104 ซื้อแบตเตอร์รี่รถยนต์ และน้ำกรดผสม ถ.พ.1.240 (เฉพาะน้ำ) ให้กับ กซบ.ยบ.ทหาร จำนวน 6 รายการ... ๕๗๘,๙๒๖ ๑๗/๖๔
105 ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ จำนวน 7 คัน รวม 99 รายการ... ๓๒๓,๒๕๕ ๑๘/๖๔
106 ซื้อวัสดุต่างๆให้กับ สนพ.ยบ.ทหาร จำนวน 61 รายการ... ๑๓๕,๕๒๘ ๑๙/๖๔
107 ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 12 รายการ ๔๘๙,๒oo ๒o/๖๔
108 ซื้อเครื่องซักผ้าเพื่อใช้ในราชการ จำนวน 1 รายการ... ๔๙๕,ooo ๒๑/๖๔
109 ซื้อลวดและผ้าระบายสีธงชาติ การจัดงานกองทัพไทน ประจำปี 2564 จำนวน 2 รายการ... ๒๒๔,๕oo ๒๒/๖๔
110 ซื้อยางรถยนต์ พร้อมเปลี่ยน จำนวน 7 คัน 42 เส้น... ๓๘๔,๙oo ๒๓/๖๔
111 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ให้กับ กคล.ยบ.ทหาร เพื่อสนับสนุนให้กับ สสก.ทหาร จำนวน 2 รายการ... ๖๖๗,๘๕๑ ๒๔/๖๔
112 ซื้อวัสดุยานยนต์ จำนวน 17 รายการ ๓o,๔oo ๒๖/๖๔
113 ซื้อของขวัญวันเด็ก ประจำปี 2564 จำนวน 5 รายการ... ๒๖,๕oo ๒๗/๖๔
114 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อใช้งานในด้านธุรการ (ไตรมาสที่2) จำนวน 2 รายการ... ๓,๗๗๓,๘๑๗ ๒๘/๖๔
115 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อใช้งานในด้านปฏิบัติการ (ไตรมาสที่2) จำนวน 2 รายการ... ๖,๒๑๑,o๓๕ ๒๙/๖๔
116 ซื้อน้ำมันอุปกรณ์เพื่อการซ่อมและปรนนิบัติบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2564 (สั่งจ่ายครั้งที่1) เพื่อสนับสนุ... ๔๘๔,๙๒๔ ๓o/๖๔
117 ซื้อยางรถยนต์ พร้อมเปลี่ยน จำนวน 6 คัน รวม 42 เส้น... ๔๖o,ooo ๓๑/๖๔
118 ซื้อวัสดุเผยแพร่และโฆษณา จำนวน 65 รายการ... ๑๙๒,ooo ๓๒/๖๔
119 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้กับ กคล.ยบ.ทหาร ... ๑,๒๗๔,๕๕๔ ๓๓/๖๔
120 ซื้อประกันภัยยานพาหนะของส่วนราชการ บก.ทท. (ภาคบังคับ) ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 113 คัน... ๒๖,๔๓o.o๘ ๓๔/๖๔
121 ซื้อเครื่องประกอบเครื่องแต่งกายสำหรับทหารกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 6 รายการ... ๔๗๙,๕oo ๓๕/๖๔
122 ซื้อกรองน้ำมันเครื่อง จำนวน 85 อัน ๒๒,๒๙๘.๘o ๓๖/๖๔
123 ซื้อเครื่องนอนสำหรับทหารกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 2 รายการ... ๔๒๕,ooo ๓๗/๖๔
124 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 91 รายการ ๔๕๘,๖๖๒ ๓๘/๖๔
125 ซื้อยางรถยนต์ พร้อมเปลี่ยน จำนวน 17 คัน รวม 66 เส้น... ๔๔๙,๙๖o ๓๘.๑/๖๔
126 ซื้อประกันภัยยานพาหนะของส่วนราชการ บก.ทท. (ภาคสมัครใจ) ประจำปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม) จำนวน 3 คัน... ๙๘,๘๗๖.๕๖ ๓๙/๖๔
127 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2564 (น้ำมันปฏิบัติการ) ให้กับ กคล.ยบ.ทหาร... ๖,๑o๓,๙๗o ๔o/๖๔
128 ซื้อวัสดุไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 37 รายการ... ๔๙๗,๗๗o ๔๑/๖๔
129 ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการของ ยบ.ทหาร จำนวน ... ๑๑,๑๖๔ ๔๒/๖๔
130 ซื้อยางรถยนต์และรถจักรยานยนต์ พร้อมเปลี่ยน จำนวน 12 คัน รวม 52 เส้น... ๔๑๓,๒๘o ๔๓/๖๔
131 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้กับ กคล.ยบ.ทหาร จำนวน 2 รายการ... ๑๒๘,๖๖๒ ๔๔/๖๔
132 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้กับ กคล.ยบ.ทหาร จำนวน 1 รายการ... ๗๒๙,๙๗๔ ๔๕/๖๔
133 ซื้อเครื่องแต่งกาย สำหรับพลอาสาสมัคร ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 8 รายการ... ๒๓๖,๕๙o ๔๖/๖๔
134 ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 156 รายการ... ๔๙๙,๙๙๘ ๔๗/๖๔
135 ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 20 รายการ... ๑๕,ooo ๔๘/๖๔
136 ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ จำนวน 129 รายการ... ๓๔๒,๘๗o ๔๙/๖๔
137 ซื้อเครื่องแต่งกาย สำหรับพลอาสาสมัคร ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 2 รายการ... ๔๓,๑๖o ๕o/๖๔
138 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงทดแทนให้กับ กขส.ยบ.ทหาร จำนวน 1 รายการ... ๖๑,๗๙o ๕๑/๖๔
139 ซื้อยางรถยนต์และยางรถจักรยานยนต์ พร้อมเปลี่ยน จำนวน 13 คัน รวม 56 เส้น... ๔๓๙,๒๗o ๕๒/๖๔
140 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2564 ประเภทแก็สโซฮอล์ 95 (ห้วง เมษายน2564-มิถุนายน2564 จำนวน 1 ... ๒,๕๑๙,๘๘o ๕๓/๖๔
141 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2564 ประเภทดีเซลหมุนเร็ว บี 7 (ห้วง เมษายน2564-มิถุนายน2564 จำน... ๖,๙๗๔,๑๗๕ ๕๔/๖๔
142 ซื้อหมึกพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 85 รายการ... ๔๕o,ooo ๕๕/๖๔
143 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับ กองคลัง ยบ.ทหาร เพื่อสนับสนุนให้กับโรงเรียนเตรียมทหาร... ๗๓๓,๓๓๒ ๕๖/๖๔
144 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงทดแทนให้กับ กขส.ยบ.ทหาร จำนวน 1 รายการ... ๗๑,๗๙๒.๕o ๕๗/๖๔
145 ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ จำนวน 156 รายการ ... ๔๔๒,๗๓o ๕๘/๖๔
146 ซื้อวัสดุและอะไหล่รถจักรยานยนต์ จำนวน 6 รายการ ... ๓๓๖,๕๕๕ ๕๙/๖๔
147 แลกเปลี่ยนชิ้นส่วน อะไหล่รถยนต์ จำนวน 7 รายการ... ๑๕,๒oo ๖o/๖๔
148 ซื้อประกันภัยยานพาหนะของส่วนราชการ บก.ทท. (ภาคสมัครใจ) ประจำปีงบประมาณ 2564 (เพื่มเติม) จำนวน 12 คัน... ๔๙๘,๗๙๓.๓๔ ๖๑/๖๔
149 ซื้อผ้าห่มนอน สำหรับทหารกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 รายการ... ๓๑๗,๒oo ๖๒/๖๔
150 ซื้อประกันภัยยานพาหนะภาคสมัครใจ ประจำปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม) จำนวน 40 คัน... ๔๙๕,๖o๔.๗๔ ๖๓/๖๔
151 ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 51 รายการ... ๑๙๙,๓๑๗ ๖๔/๖๔
152 ซื้อยางรถยนต์และรถจักรยานยนต์ พร้อมเปลี่ยน จำนวน 14 คัน รวม 54 เส้น... ๓๒๒,o๙o ๖๕/๖๔
153 ซื้อเครื่องใช้ส่วนตัวสำหรับทหารกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 8 รายการ... ๕๘๕,๖oo ๖๖/๖๔
154 ซื้อวัสดุอุปกรณ์การซ่อมบำรุงยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ ... ๓๑,๗๖o ๖๗/๖๔
155 ซื้อผ้าใบคลุมหลังคากระบะท้ายรถบรรทุกขนาดใหญ่ จำนวน 11 คัน... ๒๙๑,๕oo ๖๘/๖๔
156 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ 2564 ให้กับ กคล.ยบ.ทหาร เพื่อสนับสนุนให้กับ สสก.ทหาร (สั่งจ่ายคร... ๓๓๔,ooo ๖๙/๖๔
157 ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ จำนวน 17 คัน จำนวน 192 รายการ... ๔๙๕,๘๗o ๗o/๖๔
158 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ) ให้กับ กผง.ยบ.ทหาร จำนวน 1 รายการ ... ๒o,ooo ๗๑/๖๔
159 ซื้อยางรถยนต์และรถจักรยานยนต์ พร้อมเปลี่ยน จำนวน 21 คัน รวม 68 เส้น... ๓๘๑,๘๓o ๗๒/๖๔
160 ซื้อแบตเตอร์รี่รถยนต์ และน้ำกรดผสม ถ.พ.1.240 (เฉพาะน้ำ) ให้กับ กซบ.ยบ.ทหาร จำนวน 6 รายการ... ๔๙๒,๓๙o ๗๓/๖๔
161 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงทดแทนให้กับ กขส.ยบ.ทหาร จำนวน 1 รายการ... ๔๑๓,๒๔๔ ๗๔/๖๔
162 ซื้อมุ้งสีกากีแกมเขียว สำหรับทหารกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1,800 หลัง... ๓๓๓,ooo ๗๕/๖๔
163 แลกเปลี่ยนสิ่งของจากผู้รับแลกเปลี่ยน จำนวน 24 หม้อ รวม 4 รายการ... ๖๑,o๘o ๗๖/๖๔
164 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ 2564 (ประเภทแก๊สโซฮอล์ ๙๕) เพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนให้กับ บก.ทท.... ๑๘๙,o๖o ๗๗/๖๔
165 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2564 ประเภทดีเซลหมุนเร็ว บี 7 (ห้วง กรกฎาคม2564-สิงหาคม2564 จำน... ๔,o๗๖,o๘๓ ๗๘/๖๔
166 ซื้อเครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย สำหรับทหารกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 8 รายการ... ๔๙๙,๕oo ๗๙/๖๔
167 ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุงานบ้านงานครัว ให้กับ นตส.ยบ.ทหาร จำนวน 18 รายการ... ๑๕,ooo ๘o/๖๔
168 ซื้อน้ำมันอุปกรณ์เพื่อการซ่อมและปรนนิบัติบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2564 (สั่งจ่ายครั้งที่2) เพื่อสนับสนุ... ๓๕๙,๔๗๒ ๘๒/๖๔
169 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ 2564 ประเภทแก๊สโซฮอล์ ๙๕ (ห้วง กรกฎาคม 2564-กันยายน2564) จำนวน 1... ๒,๓๘๙,๗๖๙ ๘๓/๖๔
170 ซื้อกระสุนปืนสำหรับฝึกพลเรือน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ... ๔๖,๓๘๖.๙๖ ๘๔/๖๔
171 ซื้อกระสุนปืน สำหรับฝึกหลักสูตรนายทหารประทวนใหม่ ของ บก.ทท.... ๙๒,๗๙o.๖๓ ๘๕/๖๔
172 ซื้อเครื่องใช้ส่วนตัวสำหรับทหารกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 8 รายการ... ๓๗๘,๔oo ๘๖/๖๔
173 ซื้อเครื่องนอนสำหรับทหารกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม) ... ๔๑๒,๕oo ๘๗/๖๔
174 ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่รถจักรยานยนต์ จำนวน 7 คัน จำนวน 13 รายการ... ๑o๑,๘๘o ๘๘/๖๔
175 ซื้อชุดสายพานยานพาหนะ จำนวน 12 รายการ... ๘๑,๕๘๔ ๘๙/๖๔
176 ซื้อยางรถยนต์และรถจักรยานยนต์ พร้อมเปลี่ยน จำนวน 19 คัน รวม 82 เส้น... ๔๙๙,๙๔o ๙o/๖๔
177 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ 2564 ให้กับ กคล.ยบ.ทหาร เพื่อสนับสนุนให้กับ สสก.ทหาร (สั่งจ่ายคร... ๓๓๓,๘๕๑ ๙๑/๖๔
178 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (เพิ่มเติม ห้วงไตรมาส 4) ให้กับ กคล.ยบ.ทหาร เพื่อสนับสนุนให้กับ การฝึกคอบร้าโกล... ๒oo,ooo ๙๒/๖๔
179 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ 2564 ประเภทแก๊สโซฮอล์ ๙๕ (เพิ่มเติม)... ๙๓๙,๑๗๒ ๙๓/๖๔
180 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ... ๑๘๖,๔oo ๙๔/๖๔
181 ซื้อแบตเตอร์รี่รถยนต์ และแบตเตอร์รี่รถจักรยานยนต์ จำนวน 5 รายการ... ๒๑๒,๔๑o ๙๕/๖๔
182 ซื้อยางรถยนต์ พร้อมเปลี่ยน จำนวน 14 คัน รวม 64 เส้น... ๔๒o,o๖o ๙๖/๖๔
183 ซื้อเครื่องอัดอากาศและท่อลมอัดอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง... ๔๒๗,๕oo ๙๘/๖๔
184 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงทดแทนให้กับ กคล.ยบ.ทหาร จำนวน 2 รายการ... ๑๓๕,๗๓๕ ๙๙/๖๔
185 ซื้อน้ำมันอุปกรณ์เพื่อการซ่อมและปรนนิบัติบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2564 (สั่งจ่ายครั้งที่3) เพื่อสนับสนุ... ๘๙,๓๓๔.๓o ๑oo/๖๔
186 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงทดแทนให้กับ กขส.ยบ.ทหาร จำนวน 1 รายการ... ๒o๗,๓o๕ ๑o๑/๖๔
187 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงทดแทนให้กับ กขส.ยบ.ทหาร จำนวน 1 รายการ... ๔๗o,๘๕๖ ๑o๒/๖๔
188 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ 2564 ประเภทดีเซลหมุนเร็ว บี7 (ห้วง สิงหาคม2564-กันยายน2564) จำนว... ๓,๒๗๖,๕๕๗ ๑o๓/๖๔
189 ซื้อวัสดุสำนักงานประเภทต่างๆ ของ ศคย.ศปม.จำนวน 44 รายการ... ๓o๘,o๔๗ ๑o๗/๖๔
190 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อทดแทนให้กับ กคล.ยบ.ทหาร จำนวน 2 รายการ... ๓,o๖๖,๑๕๑ ๑o๙/๖๔
191 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ให้กับ กคล.ยบ.ทหาร เพื่อสนับสนุนให้กับ กบ.ทหาร เพื่อใช้ราชการหน่วย ปชท.บก.ทท. จ... ๙๔,๗๔o ๑๑๑/๖๔
192 ซื้อน้ำมันอุปกรณ์เพื่อการซ่อมและปรนนิบัติบำรุงยานพาหนะของส่วนราชการ เพื่อสนับสนุนให้กับ กซบ.ยบ.ทหาร ... ๙o๘,๖๘o.๓๘ ๑๑๒/๖๔
193 ซื้ออุปกรณ์จัดเลี้ยง ให้กับ กพธ.ยบ.ทหาร จำนวน 7 รายการ... ๔๙๗,๕oo ๑๑๓/๖๔
194 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงทดแทนให้กับ กขส.ยบ.ทหาร จำนวน 1 รายการ... ๙๕,๕๑๕ ๑๑๔/๖๔
195 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อทดแทนให้กับ กคล.ยบ.ทหาร จำนวน 2 รายการ... ๑o๘,๒๔๖ ๑๑๕/๖๔
196 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อทดแทนให้กับ กคล.ยบ.ทหาร จำนวน 2 รายการ... ๑๓o,๖๗๔ ๑๑๖/๖๔
197 ซื้อเครื่องแต่งกาย สำหรับพลอาสาสมัคร ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 6 รายการ... ๑๓๙,๗๗๕ ๑๑๘/๖๔
198 ซื้อเครื่องแต่งกายและของใช้ส่วนตัว สำหรับพลอาสาสมัคร ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 6 รายการ... ๓o๔,๔oo ๑๑๙/๖๔
199 ซื้อวัสดุประเภทต่างๆ ของ ศคย.ศปม.จำนวน 70 รายการ... ๑๔๑,๙๕๓ ๘๑/๖๔
200 ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ จำนวน 13 คัน จำนวน 96 รายการ... ๔๙๒,๒๕๓.๕o ๙๗/๖๔
201 ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ จำนวน 14 คัน จำนวน 143 รายการ... ๔๓o,๓๓๕ ๑o๔/๖๔
202 ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่รถจักรยานยนต์ จำนวน 10 คัน จำนวน 59 รายการ... ๑๖,๖๗o ๑o๕/๖๔
203 ซื้อวัสดุอุปกรณ์การซ่อมบำรุง จำนวน 59 รายการ ... ๔๙๓,๔o๙.๑o ๑o๖/๖๔
204 ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ จำนวน 12 คัน จำนวน 71 รายการ... ๓๑๘,๙๖o ๑o๘/๖๔
205 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ภาชนะและอุปกรณ์สำหรับจัดเลี้ยง) จำนวน 43 รายการ... ๓๙๗,๖๒๖.๙๘ ๑๑o/๖๔
206 ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ จำนวน 11 คัน จำนวน 89 รายการ... ๔๖๒,๒๑o ๑๑๗/๖๔
207 ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ จำนวน 12 คัน จำนวน 109 รายการ... ๓๙๑,๖๗๔.๕๗ ๑๒o/๖๔
208 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 38 รายการ... ๒o๑,๔๔๗ ๑๒๑/๖๔
209 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้งานในด้านปฏิบัติการ ยบ.ทหาร (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 2 รา... ๗,๑๖๖,๖๔๖ ๑๒๒/๖๔
210 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงทดแทนให้กับ กคล.ยบ.ทหาร จำนวน 1 รายการ... ๕๘,๙๗๒ ๑๒๓/๖๔
211 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงทดแทนให้กับ กคล.ยบ.ทหาร จำนวน 2 รายการ... ๒๖๑,o๖๒ ๑๒๔/๖๔
212 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงทดแทนให้กับ กคล.ยบ.ทหาร จำนวน 2 รายการ... ๑,o๔๒,o๖๔ ๑๒๕/๖๔
213 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงทดแทนให้กับ กคล.ยบ.ทหาร จำนวน 2 รายการ... ๘๘๑,o๙o ๑๒๖/๖๔
214 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 22 รายการ... ๓๓๕,๘๙๗ ๑๒๗/๖๔
215 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงทดแทนให้กับ กขส.ยบ.ทหาร จำนวน 1 รายการ... ๕๔๘,๓o๙ ๑๒๘/๖๔
216 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำสีรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ จำนวน 5 คัน รวม 94 รายการ... ๓๕๔,๖oo ๑๒๙/๖๔
217 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงทดแทนให้กับ กคล.ยบ.ทหาร จำนวน 1 รายการ... ๘๘,๑๗o ๑๓o/๖๔
218 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงทดแทนให้กับ กคล.ยบ.ทหาร จำนวน 1 รายการ... ๒๖,๕๔๑ ๑๓๑/๖๔
219 ซื้อสัญญาณไฟวับบาบ LED พร้อมอุปกรณ์เครื่องขยายเสียงอิเล็กทรอนิกส์ไซเรน 1 ชุด ลำโพง 100 w 1 ตัว... ๓๓o,๖๓o ๑๓๒/๖๔
220 แลกเปลี่ยนยางรถยนต์และยางรถจักรยานยนต์เสื่อมสภาพใช้ราชการไม่ได้จำนวน 30 เส้น จำนวน 6 รายการ... ๑๔๖,๒oo ๑๓๓/๖๔
221 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2565 สำหรับใช้งานด้านธุรการ (ไตรมาสที่ 1 ห้วง ตุลาคม-ธันวาคม 25... ๔,๒๙๕,๙๗๓ ๑/๖๕
222 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2565 สำหรับใช้งานด้านปฎิบัติการ (ไตรมาสที่1ห้วง ตุลาคม-ธันวาคม ... ๗,๘๓o,ooo ๒/๖๕
223 ซื้อเครื่องไทยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 12 เดือน... ๑๘,ooo ๓/๖๕
224 ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง (ประเภทกระดาษ) จำนวน 2 รายการ ... ๖๒,๔oo ๔/๖๕
225 ซื้อยางรถยนต์ พร้อมเปลี่ยน จำนวน 9 คัน รวม 50 เส้น ประจำปีงบประมาณ 2565... ๔๙๙,๓๖o ๕/๖๕
226 ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 รายการ... ๑๗,๙๓o ๖/๖๕
227 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ 2565 ในการบริการทางการแพทย์ (ตรวจสุขภาพ) เพื่อใช้ราชการ สนพ.ยบ.ท... ๑๖,o๙๕ ๗/๖๕
228 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ 2565 ในงานเวชกรรมป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่เกิดจากพาหะนำโรค เพ... ๓๖,๗๗๒ ๘/๖๕
229 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2565 สำหรับใช้งานด้านธุรการ (ห้วง ตุลาคม 2564 ถึง มีนาคม 2565) ... ๙๒๔,๖๓๖ ๙/๖๕
230 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2565 สำหรับใช้งานด้านธุรการ (ไตรมาสที่ 2 ห้วง มกราคม 2565 ถึง ม... ๔,๒๙๕,๙๗๓ ๑o/๖๕
231 ซื้อวัสดุสำนักงานในการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 16 รายการ ... ๕๕,ooo ๑๑/๖๕
232 ซื้อวัสดุและอะไหล่รถจักรยานยนต์นำขบวนและนำ้ยาเคมีบำบัดไอเสีย จำนวน 7 รายการ ... ๓๕๔,๕๕๕ ๑๒/๖๕
233 น้ำมันปรนนิบัติอาวุธปืน จำนวน 4 รายการ... ๔๕,๕๘๘ ๑๓/๖๕
234 ซื้อผ้าระบาย ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์และผ้าปูโต๊ะประเภทต่างๆ จำนวน 10 รายการ... ๑๓๓,๒๔๕ ๑๔/๖๕
235 ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ จำนวน 11 คัน รวม 158 รายการ... ๔๙๙,๙๖o ๑๕/๖๕
236 ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ จำนวน 15 คัน จำนวน 139 รายการ... ๔๙๘,๖๖๕ ๑๖/๖๕
237 ซื้อน้ำยาแอร์รถยนต์และน้ำมันคอมเพรชเซอร์แอร์รถยนต์ จำนวน 2 รายการ... ๑๑๓,๗๖o ๑๗/๖๕
238 ซื้อยางรถยนต์ พร้อมเปลี่ยน จำนวน 22 คัน รวม 90 เส้น ประจำปีงบประมาณ 2565... ๔๙๘,o๘o ๑๘/๖๕
239 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อทดแทนให้กับ กขส.ยบ.ทหาร ที่ใช้สนับสนุนภารกิจ ยบ.ทหาร/ฝสน.ศปม. จำนวน 1 รายกา... ๓๖๙,๕๓๘ ๑๙/๖๕
240 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ 2565 ใช้งานด้านปฏิบัติการ (ไตรมาสที่ 2 ห้วง มกราคม-มีนาคม 2565) ... ๓,๑o๗,๔๖๖ ๒o/๖๕
241 ซื้อประกันภัยยานพาหนะของส่วนราชการ บก.ทท. (ภาคสมัครใจ) ประจำปีงบประมาณ 2565 (เพิมเติม) จำนวน 9 คัน... ๘๘๖,๔๓๒.๗๔ ๒๑/๖๕
242 ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 16 รายการ... ๑๕,ooo ๒๒/๖๕
243 ซื้อวัสดุการดำเนินการตามกระบวนการ จำนวน 13 รายการ... ๑๔,ooo ๒๓/๖๕
244 ซื้อยางรถยนต์ พร้อมเปลี่ยน จำนวน 13 คัน รวม 52 เส้น... ๔๙๙,๔oo ๒๔/๖๕
245 ซื้อของขวัญวันเด็ก ประจำปี 2565 จำนวน 2 รายการ... ๒๕,๖oo ๒๕/๖๕
246 ซื้อผงซักฟอกชนิดน้ำใช้กับเครื่องซักผ้า และผงซักฟอกผ้าขาวมีคลอรีน ซักเครื่องนอนนายทหารเวร จำนวน 4 ราย... ๕๑,๘๔o ๒๖/๖๕
247 ซื้อลวดและผ้าระบายสีธงชาติ การจัดงานกองทัพไทน ประจำปี 2565 จำนวน 10 รายการ... ๓๑๓,๔oo ๒๗/๖๕
248 ซื้อแบตเตอร์รี่รถยนต์ และน้ำกรดผสม ถ.พ.1.240 (เฉพาะน้ำ) ให้กับ กซบ.ยบ.ทหาร จำนวน 7 รายการ... ๔๗๘,๕๘๘ ๒๘/๖๕
249 ซื้อเครื่องกระสุนปืนให้กับ รร.ชท.สปท. ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 27,642 นัด... ๔๖๑,๘๙๗.๘๒ ๒๙/๖๕
250 ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่รถจักรยานยนต์ จำนวน 9 คัน จำนวน 40 รายการ... ๑๖o,๒๙๗ ๓o/๖๕
251 ซื้อแบตเตอร์รี่รถยนต์ไฟฟ้า จำนวน 18 หม้อ ประจำปีงบประมาณ 2565... ๑๒๕,๑oo ๓๑/๖๕
252 ซื้ออินทรธนูและเครื่องหมายยศ พล.ต.(ชาย-หญิง) ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 2 รายการ... ๔๘๓,ooo ๓๒/๖๕
253 ซื้อยางรถยนต์และยางรถจักรยานยนต์ พร้อมเปลี่ยน จำนวน 20 คัน รวม 72 เส้น... ๔๙๙,๓oo ๓๓/๖๕
254 ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์บรรทุก จำนวน 16 รายการ... ๘๔,๔๒o ๓๔/๖๕
255 ซื้อของใช้ส่วนตัวให้กับพลอาสาสมัคร ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 4 รายการ... ๕๑,๖๕o ๓๕/๖๕
256 ซื้อยางรถยนต์และยางรถจักรยานยนต์ พร้อมเปลี่ยน จำนวน 10 คัน รวม 56 เส้น... ๔๙๕,o๕o ๓๖/๖๕
257 ซื้อวัสดุทาสีลู่วิ่งและเส้นจราจรในพื้นที่ ยบ.ทหาร (บางซ่อน) จำนวน 11 รายการ... ๖๖,๙๙o ๓๗/๖๕
258 ซื้อสายพานหน้าเครื่องยนต์ รวม 164 เส้น... ๑๓๘,๙๘o ๓๘/๖๕
259 ซื้อวัสดุป้องกันและกำจัดปลวก มด แมลงต่างๆ และหนู จำนวน 12 รายการ... ๑๕๖,๔๓๒ ๓๙/๖๕
260 ซื้อวัสดุยานยนต์ จำนวน 12 รายการ ๒๓,๔oo ๔o/๖๕
261 ซื้อวัสดุประเภทต่างๆ ให้กับ สนพ.ยบ.ทหาร จำนวน 23 รายการ... ๓๓,๓๖o ๔๑/๖๕
262 ซื้อเครื่องประกอบเครื่องแต่งกายให้กับพลอาสาสมัคร ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 14 รายการ... ๒๓๔,๙oo ๔๒/๖๕
263 ซื้อประกันภัยยานพาหนะของส่วนราชการ บก.ทท. (ภาคสมัครใจ) ประจำปีงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม) จำนวน 13 คัน... ๓๘๙,๔๘๗.๔๙ ๔๓/๖๕
264 ซื้อวัสดุก่อสร้าง วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ให้กับ สนพ.ยบ.ทหาร จำนวน 40 รายการ... ๘๔,๗๘o ๔๔/๖๕
265 ซื้อเครื่องแต่งกาย สำหรับพลอาสาสมัคร ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 3 รายการ... ๑๓๔,๔๔o ๔๖/๖๕
266 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ให้กับ กขส.ยบ.ทหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 2 รายการ... ๑,๙๕o ๔๗/๖๕
267 ซื้อผ้าให้กับพลอาสาสมัคร ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 7 รายการ... ๔๔๗,๘๙o ๔๘/๖๕
268 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 21 รายการ... ๒๒,๖๔o ๔๙/๖๕
269 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ 2565 (ประเภทแก๊สโซฮอล์ ๙๕) ห้วง เมษายน-มิถุนายน 2565 ให้กับ กคล.... ๒๑๒,o๑๙ ๕o/๖๕
270 ซื้อยางรถยนต์และรถจักรยานยนต์ พร้อมเปลี่ยน จำนวน 8 คัน รวม 46 เส้น... ๔๙o,๒oo ๕๑/๖๕
271 ซื้อยางรถยนต์และยางรถจักรยานยนต์ พร้อมเปลี่ยน จำนวน 8 คัน รวม 38 เส้น... ๔๕๘,๒๑o ๕๒/๖๕
272 ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ จำนวน 15 คัน จำนวน 142 รายการ... ๔๙๗,๗๘o.o๕ ๕๓/๖๕
273 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ 2565 ใช้งานด้านปฏิบัติการ (ห้วงกุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2565) จำนวน 2 ... ๗,๙๙๙,๙๙๘ ๕๔/๖๕
274 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ 2565 ใช้งานด้านธุรการ (ห้วงเมษายน-มิถุนายน 2565) จำนวน 2 รายการ... ๔,๒๖๑,๔๙๒ ๕๕/๖๕
275 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ 2565 ประเภทดีเซลหมุนเร็ว บี 7 (ห้วงเมษายน-มิถุนายน 2565) ให้กับ ... ๒๕o,๒๙๙ ๕๖/๖๕
276 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงทดแทนให้กับ กขส.ยบ.ทหาร ใช้สนับสนุนภารกิจของ ยบ.ทหาร/ฝสน.ศปม. จำนวน 1 รายการ... ๓๕o,๑๗๖ ๕๗/๖๕
277 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงทดแทนให้กับ กขส.ยบ.ทหาร ใช้สนับสนุนภารกิจของ ยบ.ทหาร/ฝสน.ศปม. จำนวน 1 รายการ... ๒๒๕,๓๕๘ ๕๘/๖๕
278 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงทดแทนให้กับ กขส.ยบ.ทหาร ใช้สนับสนุนภารกิจของ ยบ.ทหาร/ฝสน.ศปม. จำนวน 1 รายการ... ๓๕๒,๑๑๒ ๕๙/๖๕
279 ซื้อวัสดุการพิมพ์บัตรสั่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 17 รายการ... ๗๑,๙oo ๖o/๖๕