รายการเอกสาร สัญญาจ้าง


สัญญาจ้าง

ลำดับ สัญญาจ้าง วงเงิน เลขที่สัญญาจ้าง
1 จ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์อาหาร บก.ทท.พื้นที่แจ้งวัฒนะ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563... ๕๘๔,๕๖๕ ๑-๖๓
2 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานแพทย์ทหารจำนวน 2 แห่ง สำนักงานแพทย์ ยบ.ทหาร กับ แจ้งวัฒนะ... ๖๗๕,ooo ๒-๖๓
3 จ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ ยบ.ทหาร ประจำปีงบประมาณ 2563... ๑,o๒๗,๒oo ๓-๖๓
4 จ้างรักษาความปลอดภัยในบริเวร ยบ.ทหาร ตั้งแต่ 1 ตุลาตม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563... ๒,๒๔o,๘o๘ ๔-๖๓
5 จ้างตัดเย็บเครื่องแบบปกติสีกากีแถบเขียวคอพับแขนยาว สำหรับทหารกองประจำการ ผลัดที่ 2/62 ประจำปีงบประมา... ๕๗๖,๔๕o ๕-๖๓
6 จ้างผลิตเครื่องแบบสนาม สำหรับทหารกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 รายการ... ๙,๔o๗,๗๑๗.๑๓ ๖-๖๓
7 จ้างผลิตเครื่องแต่งกาย สำหรับทหารกองประจำการ (เสื้อยืดคอวีสีกากีแกมเขียว,กางเกงลำลอง,และกางเกงกีฬา) ... ๑,๔๑๒,๓๑๓ ๗-๖๓
8 จ้างผลิตรองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำเชือกผูกพร้อม(ชาย)และรองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำ(หญิง) ให้กับนายทหาร ชาย-หญ... ๑๔,๖๖๓,o๖๖ ๘-๖๓
9 จ้างผลิตรองเท้า สำหรับทหารกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 3 รายการ... ๗,๖๕๒,๗๕๑.๒๘ ๙-๖๓
10 จ้างผลิตรองเท้า เครื่องแต่งกายพลอาสาสมัคร สังกัด บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2 รายการ... ๖o๒,๒๘๓.๗๔ ๑o-๖๓
11 จ้างผลิตเครื่องแต่งกายชุดดช่าง ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 13 รายการ... ๓,๑๔๓,๗๒๕ ๑๑-๖๓
12 จ้างตัดเย็บเครื่องแต่งกาย สำหรับนายทหารสัญญาบัตร ชาย-หญิง (กางเกงเต็มยศแถบพร้อม และกระโปรงเต็มยศ) ปร... ๕,๘๖๑,๘oo ๑๒-๖๓
13 จ้างตัดเย็บเครื่องแต่งกายนายทหารพิเศษประจำหน่วยทหารรักษาพระองค์ นายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพล สังกัด บก.... ๖๘๑,๖๒๕ ๑๓-๖๓
14 จ้างผลิตรองเท้า สำหรับทหารกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิมเติม) จำนวน 1 รายการ... ๑,๒๒๑,๘๓๓ ๑๔-๖๓
15 จ้างปรับปรุงระบบเครื่องสูบน้ำ และถังเก็บน้ำ อาคารกรมยุทธบริการทหาร 10 ชั้น... ๑,๙๓o,ooo ๑๕-๖๓
16 จ้างปรับปรุงสำนักงานผู้บังคับบัญชา กรมยุทธบริการทหาร... ๙๙o,ooo ๑๖-๖๓
17 จ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารหมายเลข ๓ กรมยุทธบริการทหาร... ๔๙๗,๓oo ๑๘-๖๓
18 จ้างปรับปรุงห้องควบคุม ชั้น ๑๐ อาคาร กรมยุทธบริการทหาร... ๔๕o,ooo ๑๙-๖๓
19 จ้างปรับปรุงห้องเตรียมอาหารผู้บังคับบัญชาชั้น ๑๐ อาคาร กรทยุทธบริการทหาร... ๓๙๑,ooo ๑๗-๖๓
20 จ้างทำความสะอาดอาคารศูนย์อาหาร บก.ทท. พื้นที่แจ้งวัฒนะ ประจำปีงบประมาณ 2564... ๕๘๔,๕๖๕ ๑/๖๔
21 จ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่อาคารอเนกประสงค์ ยบ.ทหาร 3 ประจำปีงบประมาณ2564... ๘๙๗,๘๓๓.๗๙ ๒/๖๔
22 จ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ สนพ.ยบ.ทหาร (แจ้งวัฒนะ-บางซ่อน)... ๘๘๖,๖๙๒ ๓/๖๔
23 จ้างตัดเย็บเครื่องแบบปกติสีกากีแถบเขียวคอพับแขนยาว สำหรับทหารกองประจำการ ผลัดที่ 2/63 จำนวน 1 รายการ... ๕๕๘,๘๘o ๔/๖๔
24 จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยพื้นที่ ยบ.ทหาร ประจำปีงบประมาณ 2564... ๒,๒๘๑,๗๔o ๕/๖๔
25 จ้างผลิตรเครื่องแบบสนาม สำหรับทหารกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 รายการ จำนวน 4,500 ชุด... ๘,๘๔๙,๙๗o ๖/๖๔
26 จ้างปรับปรุงห้องอาหาร กพธ.ยบ.ทหาร บางซ่อน ประจำปีงบประมาณ 2564... ๒,๒๕o,ooo ๗/๖๔
27 จ้างผลิตรองเท้า สำหรับทหารกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 3 รายการ... ๖,๘๗๓,๖๘o ๘/๖๔
28 จ้างผลิตรองเท้าให้กับนายทหารประทวน ชาย-หญิง เหล่าทัพ ทหารบก, ทหารเรือ และทหารอากาศ ประจำปีงบประมาณ 2... ๑๑,๒๒๙,๓oo ๙/๖๔
29 จ้างปรับปรุงระบบน้ำประปา ภายในพื้นที่ ยบ.ทหาร ประจำปีงบประมาณ 2564... ๔๕o,ooo ๑o/๖๔
30 จ้างผลิตรเครื่องแบบสนาม สำหรับนายทหารประทวน (ชาย-หญิง) ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 3 รายการ ... ๖,๔o๒,๖๕๒ ๑๑/๖๔
31 จ้างผลิตรกระเป๋าถือประกอบเครื่องแต่งกาย สำหรับนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวนหญิง ประจำปีงบประมาณ 2... ๙๘o,ooo ๑๒/๖๔
32 จ้างผลิตรกระบี่ สำหรับนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวนชาย ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 4 รายการ... ๓,๖๕๖,๖oo ๑๓/๖๔
33 จ้างผลิตรเครื่องแต่งกายชุกช่าง ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 13 รายการ ... ๒,๕๘๒,๓๖o ๑๔/๖๔
34 จ้างตัดเย็บกางเกงเต็มยศแถบพร้อมและกระโปรงเต็มยศ สำหรับนายทหารสัญญาบัตร ชาย-หญิง ประจำปีงบประมาณ 2564... ๕,๓๒๙,๒oo ๑๕/๖๔
35 จ้างผลิตรองเท้าสูงครึ่งน่องหนังสีดำเชือกพร้อม สำหรับนายทหารประทวน (ชาย-หญิง) ประจำปีงบประมาณ 2564 จำ... ๑,๒๑๙,o๒๙.๖o ๑๖/๖๔
36 จ้างผลิตรเครื่องแต่งกาย สำหรับทหารกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 3 รายการ ... ๘๔๗,๕oo ๑๗/๖๔
37 จ้างซ่อมอาวุธปืนพกของส่วนราชการ บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 172 รายการ... ๑,๕๑o,๒๕๑.๕o ๑๘/๖๔
38 จ้างผลิตรองเท้า สำหรับทหารกองประจำการ สังกัด บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 3 รายการ... ๑,๑o๕,๕๘๘.๒o ๑๙/๖๔
39 จ้างผลิตเสื้อเกราะป้องกันกระสุนชนิดลอยน้ำให้กับ ยก.ทหาร เพื่อสนับสนุน กองกำลังป้องกันชายแดน ประจำปีง... ๔,๑๙๔,ooo ๒o/๖๔
40 จ้างผลิตรเครื่องแบบสนาม สำหรับทหารกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม) จำนวน 500 ชุด... ๙๘๓,๓๓o ๒๑/๖๔
41 จ้างปรับปรุงห้องน้ำชั้น 1 อาคาร ยบ.ทหาร... ๔๘๕,ooo ๒๒/๖๔
42 จ้างปรับปรุงภายในรถควบคุมบังคับบัญชาและปฏิบัติการ พร้อมทั้งติดตั้งฟิล์มนิรภัย แบบที่ 6 ประจำปีงบประม... ๒,๕o๔,๘๗o ๒๓/๖๔
43 จ้างตัดเย็บเครื่องแบบปกติสีกากีแถบเขียวคอพับแขนยาว และป้ายชื่อติดเครื่องแบบ สำหรับทหารกองประจำการ ผล... ๗๔๒,๒๖o ๒๔/๖๔
44 จ้างผลิตวัสดุงานบ้านงานครัว (ภาชนะจัดเลี้ยง) จำนวน 21 รายการ... ๑,๒๑๖,๘๔o ๒๕/๖๔
45 จ้างผลิตเครื่องแบบสนาม สำหรับนายทหารประทวน (ชาย-หญิง) ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 3 รายการ... ๒๓,๗๒๓,๘๕o ๒๗/๖๔
46 จ้างผลิตรองเท้าสูงครึ่งน่องหนังสีดำเชือกพร้อม สำหรับนายทหารประทวน (ชาย-หญิง) ประจำปีงบประมาณ 2564 (เ... ๑๕,๓๖๒,๓๕๗.o๑ ๒๘/๖๔
47 จ้างซ่อมในกรณีเกินขีดความสามารถในการซ่อมของหน่วย งบประมาณเพิ่มเติมปีงบประมาณ 2564 จำนวน 6 คัน... ๑,๕๑๕,๖๘๔.๙๖ ๒๙/๖๔
48 จ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่รอบอาคารศูนย์อาหาร บก.ทท. (แจ้งวัฒนะ) ประจำปีงบประมาณ 2565... ๒๘๖,๘๙๓.๗๕ ๑/๖๕
49 จ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่อาคาร ยบ.ทหาร 3 และพื้นที่อาคารจอดรถ กขส.ยบ.ทหาร ประจำปีงบประมาณ2565... ๔๗๑,๑๖๒ ๒/๖๕
50 จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยพื้นที่ ยบ.ทหาร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565 ... ๑,๑๔o,๘๗o ๓/๖๕
51 จ้างซ่อมปรับปรุงรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพิ่มเติม) จำนวน 12 คัน ... ๙,๔๕o,ooo ๔/๖๕
52 จ้างตัดเย็บเครื่องแบบปกติสีกากีแถบเขียวคอพับแขนยาว และป้ายชื่อติดเครื่องแบบ สำหรับทหารกองประจำการ ผล... ๘๕๒,๖oo ๕/๖๕
53 จ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่รอบอาคารศูนย์อาหาร บก.ทท. (แจ้งวัฒนะ) ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 งาน... ๒๘๖,๘๙๓.๗๕ ๖/๖๕
54 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร กรมยุทธบริการทหาร 10 ชั้น อาคารอเนกประสงค์ และอาคารจอดรถ กขส.ยบ.ทหาร ประจำป... ๔๗๑,๑๖๒.๓๙ ๗/๖๕
55 จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยพื้นที่ ยบ.ทหาร ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน-30 กันยายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 25... ๑,๑๔o,๘๗o ๘/๖๕
56 จ้างทำงานผลิตกระบี่ สำหรับนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน (ชาย) ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 5 รายการ... ๑,๗๑๒,๕oo ๙/๖๕